>
Blogi
Anne Kinnunen
12.08.2020

Avioehtosopimuksella varautuminen tulevaan

Mikä on avioehtosopimus?

Avioehtosopimusta voisi verrata vakuutukseen, joka otetaan pahan päivän varalle. Avioehtosopimuksellakin voidaan varautua ei-toivottavaan tapahtumaan, kuten vakuutuksella. Avioehtosopimuksella voidaan estää omaisuuden joutuminen toiselle aviopuolisolle avioerotilanteessa.

Avioehtosopimuksella voidaan rajata tietty omaisuus tai kaikki omaisuus avio-oikeuden ulkopuolelle. Tällöin toinen aviopuoliso ei saa avio-oikeutta siihen omaisuuteen, mikä on avioehtosopimuksella rajattu pois avio-oikeudesta. Se tarkoittaa sitä, että avio-oikeuden ulkopuolelle rajattu omaisuus jää avioliiton päättyessä sille puolisolle tai sen puolison kuolinpesälle, jonka nimissä omaisuus on. Avioehtosopimuksella voidaan turvata se, että siitä omaisuudesta, joka on avioehtosopimuksella suljettu pois avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta, ei tarvitse riidellä avioliiton päättyessä.

 

Yritysomaisuus ja avioehtosopimus?

Yritysomaisuuden kannalta avioehtosopimuksella voi olla suuri merkitys. Esimerkiksi avioerotilanteessa entisellä puolisolla on ilman avioehtosopimusta avio-oikeus yrittäjäpuolison omistamiin yrityksen osakkeisiin, yhtiöosuuteen tai elinkeinovarallisuuteen. Yrityksen kannalta se voi aiheuttaa hankaliakin tilanteita, mikäli osituksessa puolisot eivät pääse sopimukseen siitä, että omaisuus jää yrittäjäpuolisolle. Entisen aviopuolison tuleminen yhtiön osakkaaksi on useimmiten ei-toivottu tapahtuma. Samanlainen vaikea tilanne voi syntyä myös toisen puolison perintönä tai lahjana saadun omaisuuden osalta. Näihin edellä mainittuihin tilanteisiin on mahdollista varautua avioehtosopimuksella.

Avioehtosopimusten rekisteröintien määrä

Vuonna 2019 avioehtosopimuksia rekisteröitiin Suomessa 8474 kappaletta ja vuonna 2018 rekisteröitiin 8475 kappaletta *. Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2019 solmittiin 22 296 avioliittoa ja avioeroon päättyi 13 365 avioliittoa ja vuonna 2018 solmittiin 23 799 avioliittoa ja avioeroon päättyi 13 145 avioliittoa. Avioehtosopimuksia rekisteröidään Suomessa vuosittain selvästi vähemmän kuin avioliittoja solmitaan. Avioliittojen solmimisen määrä on vähentynyt vuosi vuodelta, mutta avioerojen määrä suhteutettuna avioliittoihin on ollut pitkään korkea. Vuonna 2019 avioerojen määrä on ollut jo noin 60 prosenttia solmituista avioliitoista **.

Miten avioehtosopimus sisältää ja miten se tehdään?

Avioliittolain mukaan ennen avioliittoa tai sen aikana tekemässään avioehtosopimuksessa voivat kihlakumppanit tai puolisot määrätä, että avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla heistä on tai jonka hän myöhemmin saa. Avioehtosopimus voi siis olla molemminpuolinen, jolloin kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta mihinkään toistensa omaisuuteen tai toistensa tiettyyn omaisuuteen. Avioehtosopimus voi olla myös yksipuolinen, jolloin toisella puolisolla ei ole oikeutta mihinkään toisen omaisuuteen tai tiettyyn toisen puolison omaisuuteen. Lisäksi avioehtosopimus voidaan tehdä joko avioeron tai kuoleman varalta tai molempien sekä avioeron, että kuoleman varalta.

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Jotta avioehtosopimus on pätevä, on sen oltava päivätty,
asianmukaisesti allekirjoitettu ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama. Lisäksi avioehtosopimus
on jätettävä rekisteröitäväksi Digi- ja väestötietovirastolle tai Ahvenanmaan valtionvirastolle kirjallisesti.
Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se on rekisteröity.

Avioehtosopimus on muotomääräinen sopimus. Esimerkiksi, mikäli todistajat ovat olleet esteellisiä, voi se
johtaa siihen, että menetellään siten kuin avioehtosopimusta ei olisi tehtykään. Lisäksi avioehtosopimukseen
voi todennäköisemmin jäädä tulkinnanvaraa tai kaikkia tärkeitä asioita ei tule huomattua, mikäli sopimuksen
laatijalla ei ole oikeudellista asiantuntemusta.

Asiantuntija apuna

Huolellisesti ja asiantuntijan avulla laadittu avioehtosopimus voi olla avioliiton päättyessä hyvin tärkeä
asiakirja. Tällöin voit olla luottavainen, että asiat ovat kunnossa ja pahan päivän sattuessa olet varautunut
tilanteeseen. Avioehtosopimus on väline estää ei-toivottuja tapahtumia. Se on myös osa yrityksen
riskienhallintaa.

Ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä, miten voimme auttaa Sinua.

 

* Digi- ja väestötietovirasto: Maistraattirekisterien avoin data. (6.3.2020). Saatavissa: https://dvv.fi/mare
** Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2019/ssaaty_2019_2020-05-08_tie_001_fi.html

Anne Kinnunen

Lakimies, varatuomari, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Kirjoittaja Anne Kinnunen työskentelee lakimiehenä mm. perhe- ja perintöoikeudellisten asioiden parissa Talenom neuvontapalveluissa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous