Mitä hyötyä matkailuyrittäjä saa taloushallinnon raporteista?

Blogi /
Matkailutiimi /
16.08.2022

Tase kertoo yrityksen talouden tilanteesta ajantasaisesti. Taseesta selviää tarkasteluhetken rahatilanne yrityksessä kuten oman pääoman osuus, varallisuus ja velat. Nämä kolme ovat välttämättömiä tietoja, jos hakee yritykselle rahoittajaa tai sijoittajaa. Rahoituslaitoksen ollessa kyseessä vakuuden saaminen lainalle edellyttää, että taseella on vakuuskelpoisia varoja. Toiminnassa oleva yritys maksaa laskuja sekä vastaanottaa suorituksia myynneistä jopa päivittäin, niinpä tase elää sen mukana. Taseessa on kaksi eri puolta. Vastaava puoli kertoo mihin rahaa on mennyt ja vastattava puoli, mistä raha on tullut. Toisin sanoen vastaava puoli kertoo yhtiön varat ja vastattava puoli yhtiön velat.

 

Tunnusluvut

Yleisimmin yrityksen toimintaedellytyksiä mitataan kannattavuudella, vakavaraisuudella ja maksuvalmiudella. Näistä kannattavuutta tarkastellaan tuloslaskelman kautta, kun taas vakavaraisuus ja maksuvalmius voidaan katsoa taseen luvuista. Vakavaraisuus voidaan jakaa rahoitusrakenteeseen ja rahoituksen riittävyyteen. Taseen luvuista voidaan laskea erilaisia tunnuslukuja, jotka kertovat juuri näistä yrityksen toiminta edellytyksistä.

Yrittäjälle yksi ymmärrettävimmistä tunnusluvuista voi olla omavaraisuusaste. Tämä mittaa yrityksen vakavaraisuutta, eli yhtiön kykyä selviytyä huonoimmistakin vuosista sekä yhtiön valmiutta selviytyä pitkänaikavälin velvoitteista. Korkea omavaraisuusaste auttaa yritystä selviytymään vaikeimmistakin ajoista, kuten covid-19 pandemiasta. Omavaraisuusaste kasvaa yrityksen voitollisista tilikausista, kun taas tappiot pienentävät sitä.

Quick ratio kertoo yrittäjälle yrityksen kyvystä suoriutua lyhyen aikavälin veloista helposti rahaksi muutettavilla taseen erillä. Tämä tunnusluku kertoo yrityksen rahoituspuskurista. Tunnusluvun suositusarvo on yksi, jolloin lyhytaikaisten velkojen määrä on katettu täysin yhtiön omalla omaisuudella. Kaikilla toiminta aloilla ei ole mahdollista päästä hyvään quick ration arvoon. Yritys tulee toimeen myös pienemmällä rahoituspuskurilla, mikäli tuotetaan kuukausittain tarpeeksi tulosta. Mahdollista yrityksen rahoitusvajetta voidaan korjata myös velalla, jos omavaraisuusaste on tarpeeksi hyvä.

 

Pidä taseesi siistinä

On tärkeää, että yrityksen taloushallinnosta vastaava henkilö on perillä mistä tase koostuu. Taseella ei saisi olla vanhoja velkoja tai saamisia taikka epäselviä eriä. Nämä vaikuttavat suoraan raporttien luotettavuuteen. Etenkin matkailuyrityksissä haasteita luovat toiminnan sesonkiluonteisuus sekä toiminnassa käytettävät ennakkomaksut niin ostopuolella kuin myynneissä. Sesonkiyrityksessä on muistettava, että sesongin aikana on saatava sellainen rahoituspuskuri yritykselle, jolla pärjätään myös sesongin ulkopuolinen aika. Yrityksen kiinteät kulut juoksevat myös sesongin ulkopuolella.

Suoriteperusteiseen kirjanpitoon kuuluu, että tuloslaskelmaan kirjataan kuluvalla kirjanpitokaudella toteutuneet myynnit (palvelu luovutettu loppu asiakkaalle) ja palvelua varten käytetyt ostot. Matkailualalle luonteenomaista on, että palvelu myydään ennakkoon asiakkaille ja ostot palvelua varten tehdään myös ennakkoon. Nämä ennakkoon tehdyt myynnit ja ostot kuuluvat taseelle ja ne kirjataan tuloslaskelmaan vasta silloin kun palvelu on käytetty. Ennakkomaksujen käsittely kirjanpidossa vaatii tarkkuutta, jotta tulo sekä kulu saadaan oikealle kirjanpitokuukaudelle. Vaarana on myös se, että ennakkomaksuja ei muisteta kirjata ollenkaan tuloslaskelmaan tai ne kirjataan väärille kuukausille, jolloin raportit vääristyvät.

 

 

Mitä tase kertoo

Oman yrityksen taseen tunteminen on yrittäjälle tärkeää. Kun taseen luvut ovat oikein niin tuloslaskelmakin on oikein. Taseella näkyy yrityksellä oleva varallisuus, johon kuuluu esimerkiksi oikeudet ja patentit, rakennukset ja kalusto, varasto, myyntisaamiset, sijoitukset sekä pankkitilillä olevat varat. Velkapuolella nähdään oman pääoman tilanne, vieras pääoma eli saadut lainat sekä ostovelat.

Taseella oleva rakennusten ja kaluston arvo kertoo, paljonko niiden arvosta on vielä poistamatta kirjanpidossa. Poistot pienentävät tilikauden tulosta ennalta päätetyn suunnitelman mukaisesti. Varaston arvo kertoo tehtyjen ostojen määrän, joita ei ole vielä myyty. Taseen myyntisaamiset kertovat yrittäjälle tilille tulossa olevan rahan määrän. Sijoitukset kertovat mihin pankkitilin varoja on talletettu. Vastaavaa puolelta näkee pankki- sekä kassavarojen saldon eli käytettävissä olevan rahan määrän.

Yrittäjän on oltava varma, että myynneistä saatava kassavirta kirjataan oikein kirjanpidossa. Tällöin varmistutaan siitä, että ollaan tietoisia korttisaamisten ja käteisvarojen arvosta aina kirjanpitokuukauden viimeisenä päivänä. Näin tuloslaskema on realistinen ja arvonlisäverot on maksettu oikein Verohallintoon.

Oman pääoman seuraaminen on yrittäjälle tärkeää. Hyvä oma pääoma on puskuri mahdollisia huonoja vuosia varten mutta takaa myös, että yrittäjällä on mahdollisuus nostaa osinkoja yrityksestään. Oma pääoma koostuu yritykseen sijoitetusta pääomasta sekä edellisten tilikausien voitoista sekä tappioista. Taseen velkapuolella nähdään ajantasainen saldo veloista rahoittajille. Ostovelat kertovat niiden ostojen saldon, joille on saatu maksuaikaa. Vierasta omaa pääomaa voi olla myös esimerkiksi verovelat ja palkkavelat.

 

Yhteenveto

Tase näyttää yhtiön ajantasaisen varallisuusaseman sekä yhtiön oman ja vieraan pääoman keskinäisen suhteen. Usein budjetointi tuloslaskelman kautta on tuttua, mutta myös taseen parantamiseksi voidaan asettaa tavoitteita ja tehdä toimintasuunnitelmia. Tällaisia tavoitteita voi olla rahan riittävyyden varmistaminen, oikeanlaisen rahoitusrakenteen varmistaminen (vieras/oma) sekä investointien, kannattavuuden ja rahoituksen tasapaino.

Tarjoamme tällaisten asioiden pohdintaan talouden tulkinta -palveluamme. Otathan rohkeasti yhteyttä omaan taloushallinnon asiantuntijaasi. Autamme mielellämme!

Matkailutiimi

Blogin on kirjoittanut Talenom Matkailu-toimialatiimin taloushallinnon asiantuntijat.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Täytä yhteystietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä

"*" näyttää pakolliset kentät