Muutoksia kehittämisavustukseen

Blogi /
Heidi Valikainen /
21.10.2020

Valtioneuvosto on julkistanut 15.10.2020 asetuksen, joka mahdollistaa kehittämisavustuksen saamisen myös ennen koronavirusepidemiaa vaikeuksissa olleille pienille yrityksille. Valtiontuen yrityskohtainen enimmäismäärä myös muuttuu 800 000 euroon ja tukea voidaan myöntää kehittämistoimenpiteiden sekä investointien rahoitukseen. Muutos on väliaikainen ja mahdollista vain markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Muutokset ovat voimassa 19.10-31.12.2020 välisenä aikana. Tukea haetaan ELY-keskukselta.

talenom_kehittämisavustus

Mikä muuttuu käytännössä

Aikaisemmin yritys ei ole voinut saada kehittämisavustusta, jos yrityksen on voitu tulkita olleen vaikeuksissa. Muutos kehittämisavustuksen myöntämisen kriteereihin mahdollistaa myös ennen vuotta 2020 vaikeuksissa olleille pienille yrityksille kehittämisavustuksen myöntämisen. Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on alle 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että yritys ei ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä, eikä sille ole myönnetty pelastamistukea tai rakenneuudistustukea. Yrityksellä täytyy kuitenkin edelleen olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Lisäksi avustuksella täytyy olla merkittävä vaikutus yrityksen toiminnan kehittämiseen ja hankkeen toteuttamiseen.

De minimis -tuen kiintiö oli aikaisemmin 200 000 euroa kolmen vuoden ajalta yhteensä. Muutoksen myötä De minimis -tuen enimmäismäärä yritystä kohden nostetaan 800 000 euroon muutoksen voimassaoloajaksi. Kehittämisavustusta voi jatkossa saada myös investointeihin. Valtioneuvoston asetuksessa on kuitenkin määritetty avustuksen enimmäismäärät investoinneissa:

– I Tukialue: Pieni yritys 35 %, keskisuuri yritys 25 %, suuri yritys 15 %
– II Tukialue: Pieni yritys 30 %, keskisuuri yritys 20 %, suuri yritys 10 %
– III Tukialue: Pieni yritys 20 %, keskisuuri yritys 10 %, suuri yritys –

Tukialue I pitää sisällään Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueen. Suuralueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat. Tukialue II pitää sisällään Salon seutukunnan, Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnan sekä Konneveden ja Tukialue III sisältää muun Suomen. Yrityksen toimintaa täytyy harjoittaa kiinteästä toimipisteestä tukialueella ja yritystoiminnan täytyy olla päätoimista. Jokaisella tukialueella on myös omat tietyt rahoituslinjaukset avustuksen myöntämiselle. Kriteerit pitävät sisällään esimerkiksi rajauksia aloista, joille tukea ei voida myöntää.

Yrityksen kehittämisavustuksen määrä voi olla maksimissaan 50 % avustuksen perusteena olevista menoista. Investoinneissa prosentti on pienempi yllä kuvatusta tukialueesta ja yrityksen koosta riippuen. Yritykset tarvitsevat siten myös muuta rahoitusta kehittämistoimenpiteiden ja investointien toteuttamiseksi. Yritysten täytyy siis rahoittaa vähintään puolet kehittämishankkeesta muulla tavoin.

Yleistä kehittämisavustuksesta

Kehittämisavustuksella tarkoitetaan avustusta kehittämistoimenpiteisiin, kuten kansainvälistymiseen, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen sekä aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Investointeja voivat olla esimerkiksi hankinnat rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin, kalustoon, ohjelmistoihin, patentteihin jne. Kehittämisavustuksella voidaan kehittää joko olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda täysin uutta liiketoimintaa.

Aikaisemmin olemassa oleviin muihin ohjeisiin ja säännöksiin ei ole tullut avustusten suhteen muutosta, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomen rakennerahasto -ohjelman yleisten ja erityisten valintaperusteiden tulee edelleen täyttyä, jotta avustusta voidaan myöntää. Yleisiä valintaperusteita ovat muun muassa tuen merkittävä vaikutus hankkeen toteutumiseen, hankkeessa työskentelevien koulutus ja osaaminen, hakijan edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen sekä taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

Myös erityiset valintaperusteet vaikuttavat avustuksen saamiseen pisteytyksen kautta. Erityisten valintaperusteiden mukaisesti jokaisen rahoitettavan hankkeen tulee vaikuttaa yrityksen kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Lisäksi erityisiä pisteytettäviä valintaperusteita ovat muun muassa yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys.

Muuta tärkeää

Yritysten on tärkeää muistaa, että avustuksen saaminen edellyttää sitoutumista yritystoiminnan jatkamiseen tai muuten tuki voidaan periä takaisin. Laissa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (5 luku 26 §) on kuvattu investointiin kohdistuneen avustuksen takaisinperinnästä toiminnan lopettamisen vuoksi, jos:

– yritys lopettaa toiminnan tai supistaa olennaisesti avustuksen kohteena olevaa toimintaa avustukselle säädetyn tukitason piiriin kuuluvalla alueella;
– luovuttaa toiselle avustuksen kohteen olleen toiminnan tai omaisuuden tai osan siitä, eikä tilalle ole hankittu uutta vastaavaa omaisuutta; tai
– yritys on asetettu konkurssiin.

Laissa viitataan 4 luvun 19 §:n mukaiseen käyttöaikaan, joka tarkoittaa sitä, että pienten ja keskisuurten yritysten täytyy käyttää investointiin myönnetyn avustuksen kohteena olevaa omaisuutta kolme vuotta ja muiden avustuksen saajien viisi vuotta avustuksen viimeisen erän maksamisesta. Erityisistä syistä määräajaksi voidaan määrätä enintään kymmenen vuotta.

Myös muut merkittävät liiketoimintamuutokset ja yritysjärjestelyt, kuten sulautuminen, jakautuminen tai muu merkittävä omistusjärjestely, voivat aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden syntymisen avustuksen myöntäneelle taholle. Jos yhtiössä suunnitellaan liiketoimintamuutoksia tai yritysjärjestelyitä, kannattaa olla jo hyvissä ajoin yhteydessä avustuksen myöntäneeseen tahoon ja pyytää suunniteltuihin toimenpiteisiin kirjallinen suostumus. Jopa merkittävät henkilöstön vähennykset rahoittajan rahoittamaan toimintaan liittyen voivat aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden syntymisen. Myös edellisien vuosien ajalta saaduista avustuksista olisi hyvä mainita yritysjärjestelyä toteuttavalle henkilölle, jotta suunniteltavan yritysjärjestelyn toteutus voidaan varmistaa etukäteen ja välttää riski avustusten takaisinperinnästä.

Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset apua avustuksen tai maksatuksen hakemiseen tai muihin talous- ja veroasioihin liittyen.
Heidi Valikainen, Talous- ja veroasiantuntija, KTM. p. 0207 525 799, heidi.valikainen@talenom.fi

 

https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/valiaikaisia-muutoksia-yrityksen-kehittamisavustukseen

https://tem.fi/paatos?decisionId=0900908f806df7c4https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/898796/EAKR_yrityksen_kehittamisavustus.pdf/ac8b3489-bdb0-40f6-9b8a-17a4b1edea19

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140009#Pidp448431296

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_187_R_0001&from=EN

https://tem.fi/tukialueet

https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Hankkeiden+yleiset+ja+erityiset+valintaperusteet.pdf/bd89c630-f48c-4f38-82e9-b9a706604bce

 

 

 

Heidi Valikainen

Talous- ja veroasiantuntija, KTM

Kirjoittaja Heidi Valikainen työskentelee asiantuntijana erityisesti vero-, talous- ja rahoituspalveluihin, omistusjärjestelyihin ja sisäiseen laskentaan liittyvien toimeksiantojen parissa Talenom Neuvontapalveluissa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Täytä yhteystietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä