fbpx
>
Blogi
Heidi Valikainen
22.03.2021

Esitäytetty veroilmoitus – uhka vai mahdollisuus?

 

Pian koittaa jälleen se aika, kun postilaatikkoon saapuu esitäytetty veroilmoitus. Monelle ajatus esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamisesta, saati täydentämisestä, aiheuttaa tuskaisia ajatuksia. Esitäytettyyn veroilmoitukseen kannattaa kuitenkin panostaa, sillä se mahdollistaa potentiaalisia verosäästöjä. Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja täydentäminen on myös helppoa Verohallinnon sähköisessä OmaVero -palvelussa.

 

Valmistautuminen

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamista voi helpottaa keräämällä kaikki olennaiset tiedot yhteen verovuoden ajalta. Tietoja voi saada esimerkiksi pankin raporteista ja vuoden viimeisimmästä palkkalaskelmasta. Lisäksi kannattaa laskea valmiiksi saadut vuokratulot ja vuokraustoimintaan liittyvät kulut, sekä etsiä esimerkiksi mahdolliseen kotitalousvähennykseen liittyvät tositteet valmiiksi.

 

Potentiaalisia verovähennyksiä

Jokaisella on erilaisia tarkistettavia eriä omalla esitäytetyllä veroilmoituksella, samoin kuin erilaisia potentiaalisia verovähennyksiä. Seuraavaksi luetellaan esimerkkejä tyypillisistä esitäytettyihin veroilmoituksiin liittyvistä tarkistettavista eristä/verovähennyksistä:

  • Vuokratulot ja vuokraustoimintaan liittyvät vähennykset. Usein erityisesti vuokraustoiminnan vähennyksiin ei panosteta, jolloin kuluja tai poistoja voi jäädä vähentämättä. Esimerkiksi kiinteistöstä saatavaan vuokratuloon liittyen voidaan tehdä myös kiinteistön hankintahintaan liittyviä poistoja verovähennyksenä, mikä on esimerkiksi asuin- tai toimistorakennuksen osalta 4 % vuosittain poistamattomasta hankintamenosta.
  • Luovutusvoitot ja -tappiot. Luovutusvoitolla tarkoitetaan myyntivoittoa, kun myydään omaisuutta, jonka myyntihinta on hankintahintaa suurempi. Jos hankintahinta on puolestaan myyntihintaa suurempi, syntyy luovutustappiota. Verotuksessa myyntihinnasta voidaan vähentää joko todellinen hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet kulut, tai vaihtoehtoisesti hankintameno-olettama 20 %/40 %. Hankintameno-olettaman hyödyntäminen kannattaa todellisen hankintamenon sijaan, jos se johtaa pienempään veronalaiseen tuloon.
  • Korkokulut. Myös korkokulujen tarkistaminen kannattaa, sillä korkojen vähennyskelpoisuuksissa on eroja. Esimerkiksi asuntolainan koroista vain 15 % oli vähennyskelpoista vuonna 2020, mutta tulonhankkimisvelan korot ovat 100 %:sti vähennyskelpoisia. Tulonhankkimisvelalla tarkoitetaan lainaa, joka on otettu veronalaisen tulon hankkimiseen (esimerkiksi vuokratulo, osinkotulo tai korkotulo).
  • Kotitalousvähennys. Jos verovuoden aikana on tehty kotitaloustyötä, remonttia tms. omassa kodissa tai vapaa-ajan asunnossa, kannattaa hyödyntää kotitalousvähennys, joka on maksimissaan 2 250 euroa/henkilö vuonna 2020. Omavastuun määrä on 100 euroa vuodessa henkilöltä. Vähennyksen voi halutessaan jakaa puolison kanssa, tai tehdä vähennyksen vain toisen puolison verotuksessa.
  • Matkavähennys. Mikäli vuoden aikana on tehty kodin ja työpaikan välisiä matkoja, kannattaa miettiä, olisiko matkavähennys mahdollinen oman auton tai julkisen kulkuvälineen mukaan. Matkavähennys tehdään halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan, mikä on yleensä julkinen liikenne. Jos työtä tehdään työpaikalla vain osan viikosta, voidaan vähennys tehdä vain niiltä päiviltä, kun käydään työpaikalla. Matkavähennyksen omavastuu on kuitenkin 750 euroa, joten vähennyksen tekeminen ei kannata, jos kulut jäävät alle omavastuun.
  • Osingot ja mahdolliset osakaslainat. Yrittäjät saavat usein osinkotuloja listaamattomista yhtiöistä ja kannattaa tarkistaa, näkyvätkö osinkotulot veroilmoituksella valmiiksi oikein. Tarkistettavia muita asioita saatuun osinkotuloon liittyen ovat osakkeen matemaattinen arvo ja mahdolliset osakaslainat. Jos osakkaalla on osakaslainaa yhtiöstä, josta osinkotulo on saatu, osakkaan täytyy tarkistaa esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ja korjata mahdolliset virheet.

 

 

 

 

 

Erityistä etätyöhön liittyen

Koronavirusepidemia on tuonut omat haasteensa vuoteen 2020. Tähän liittyy erityispiirteitä, jotka kannattaa muistaa hyödyntää verotuksessa tulonhankkimismenona. Koronavirusepidemiaan liittyy esimerkiksi maskien käyttö. Itse ostettujen kodin ja työpaikan välisilla matkoilla käytettävien maskien hankintaan voi tehdä verovähennyksen, joka on 2 euroa jokaiselta matkapäivältä. Vähennys voidaan tehdä vain 13.8.2020 alkaen.

Työhuonevähennyksen hyödyntäminen kannattaa puolestaan, jos verovuoden aikana on tehty etätöitä. Jos etätöitä on tehty yli 50 % vuoden työpäivistä, on vähennyksen määrä 900 euroa. Jos etätyötä tehdään enintään 50 %, on vähennyksen määrä 450 euroa. Satunnaisen etätyön tuoma vähennys on 225 euroa.

Työhuonevähennyksen sijaan voidaan kotona tehtyihin etätöihin liittyviä kuluja vähentää myös todellisten kulujen mukaan, jos työhön liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä. Tällöin vähennys tehdään todellisten kulujen perusteella. Todellisia kuluja voivat olla vuokra-, valaistus-, lämmityskulut, kalusteet, työpöytä- ja työtuoli.

  • Jos hankintahinta on enintään 1000 euroa/kaluste, voidaan vähennys tehdä verovuodelle yhdellä kertaa.
  • Jos hankintahinta on yli 1000 euroa/kaluste, vähennys tehdään 25 % suuruisina poistoina vuosittain.

Muuta tulonhankkimismenoa voivat olla myös esimerkiksi koulutusmenot, työkaluhankinnat, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut jne. Jos vuoden tulonhankkimiskulut työhuonevähennys mukaan lukien jäävät kuitenkin alle 750 euron, ei vähennyksen tekemisestä ole hyötyä, sillä jokainen palkansaaja saa automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen.

 

Seuraavan vuoden esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamisen helpottaminen

Seuraavan vuoden esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamista voi helpottaa, jos vuoden ajalta kerää kaikki verotukseen liittyvät asiakirjat samaan paikkaan. Vuokratulojen osalta voidaan perustaa vaikka oma pankkitili, jonka kautta vuokraustoimintaan liittyvää toimintaa pyöritetään. Samalla vuokraustoimintaan liittyvien tulojen ja kulujen tarkistaminen/ilmoittaminen helpottuu jatkossa.

 

Kaikkea ei tarvitse osata itse

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja mahdollisen verovähennysten ilmoittaminen voi tuntua työläältä, mutta se kannattaa. Muutoin jokin olennainen verovähennys voi jäädä tekemättä ja veroja tulee maksettua tietämättään liikaa. Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamista kannattaakin pitää enemmänkin mahdollisuutena kuin uhkana!

Tiesithän, että esitäytetyn veroilmoituksen tekemisen voi myös ulkoistaa verotukseen erikoistuneelle asiantuntijalle ja näin helpottaa omaa työtaakkaa. Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset apua esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamiseen tai muihin talous- ja veroasioihin liittyen.

 

 

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/et%C3%A4ty%C3%B6-ja-v%C3%A4hennykset/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/matkakulut/asunnon_ja_tyopaikan_valiset_matka/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/paaomatuloista_tehtavat_vahennykse/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/vuokratulot/vahennykset/hankintamenot-rakennus-ja-irtain-omaisuus/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48739/luonnollisen-henkil%C3%B6n-osakeyhti%C3%B6st%C3%A4-nostaman-osakaslainan-verotus/#6.4-tuloveroilmoitus

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48935/omaisuuden-luovutusvoitot-ja–tappiot-luonnollisen-henkil%c3%b6n-tuloverotuksessa/#10-hankintameno-olettama