>
Blogi
Susanna Mäkiranta
17.02.2021

Onko korona vaikeuttanut liiketoimintaasi – miten se näkyy tilinpäätöksen laadinnassa?

 

Viimeinen vuosi koronapandemian kourissa on saattanut vaikeuttaa yrityksesi liiketoimintaa merkittävällä tavalla. Tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta on nyt työn alla taloushallinnon asiantuntijallasi ja saatat kohdata kysymyksiä, joihin et ole aiemmin törmännyt. Tilinpäätöksissä korostuu nyt muutama asia, joita käyn tässä lyhyesti läpi.

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöshetkellä. Tulos ilmenee tilikaudelta laadittavasta tuloslaskelmasta, joka kertoo yhtiön kannattavuudesta kyseisellä tilikaudella. Taloudellinen asema käy ilmi taseesta, jonka perusteella yhtiösi maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta tai velkaantumista arvioidaan. Mikäli oikea kuva ei välity luvuista, sitä on täydennettävä liitetiedoin. Yksi tällainen lain vaatima liitetieto on ”Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat”, joka edellyttää tuotavan esiin sellaisia asioita, jotka ovat hyvin olennaisia yhtiön kannalta, ja jotka ovat tulleet esiin vasta tilinpäätöshetken jälkeen. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi menetetty liiketoimi tai keskeinen asiakkuus tai joku muu yhtiön maksuvalmiutta merkittävästä heikentävä asia.

 

Mikäli yhtiösi on saanut tilikauden aikana korona-avustusta, se esitetään tuloslaskelmalla liiketoiminnan muuna tuottona samanaikaisesti kuin avustuksella katettavat kulutkin. Valtiokonttorin yleisiä koronatukia on myönnetty jälkikäteen jo toteutuneita kustannuksia vastaan. Näin ollen tuen määrä voidaan näyttää tuloslaskelmalla tuottona samalla tilikaudella kuin kulut. Avustustuotto voidaan esittää, vaikka tukipäätöstä ja rahaa ei olisi vielä ehditty saamaankaan, jos tuen saaminen on kuitenkin hyvin todennäköistä. Toiseen suuntaan: Jo rahassa saatuja avustusten ennakkomaksuja isommista kehittämishankkeista esim. Business Finlandilta ei välttämättä saa vielä esittää tuloslaskelmalla tuottona. Ne saa esittää tuottoina vain siltä osin kuin hankkeelle hyväksyttäviä kuluja on syntynyt tilinpäätöshetkeen mennessä. Esimerkki: Avustuspäätöksellä on hyväksyttäviä kuluja 100 000 euroa ja niitä vastaan on myönnetty tukea 80 000 euroa (80 %). Ennakkoon on saatu 56 000 euroa (70 %). Jos tilinpäätökseen 31.12.20 mennessä hankkeelle on syntynyt kuluja 50 000 euroa, voidaan avustuksesta kirjata tuloslaskelmalle tuotoksi 50 % * 80 000 euroa eli 40 000 euroa. Rahaa oli saatu alkuun 56 000 euroa, joten sitä ei voi kokonaan esittää vielä tuottona tuloslaskelmalla vaan loppuosa 16 000 euroa esitetään taseen velkapuolella saatuna ennakkona. Tulouttaminen ja avustusrahan pitäminen edellyttävät luonnollisesti myös sitä, että kehitystyö on edennyt avustushakemuksessa sovitun mukaisesti. Saatu avustusraha voidaan joutua joissain tapauksissa myös palauttamaan, ellei kehitystyötä ole tehty suunnitellusti.

 

 

Oman pääoman voitonjakokelpoiset varat – tilikauden voitto ja edellisten tilikausien kertyneet voittovarat – antavat raamin sille, minkä verran yhtiöstä voidaan jakaa osinkoa. Lukemasta täytyy kuitenkin vähentää summa, joka vastaa taseelle siirrettyjen kehittämismenojen sekä yleisen korona-avustuksen ja ravintola-alan avustusten määrää. Lisäksi laki edellyttää, että yhtiöllä on riittävän hyvä maksukyky selviytyä veloistaan myös osingonmaksun jälkeen. Tähän on syytä kiinnittää nyt erityistä huomiota ja mikäli maksukyvyn säilyminen ei ole itsestään selvää, hallituksen kokouspöytäkirjaan voitonjakoehdotuksen yhteyteen olisi hyvä liittää perustelut yhtiön maksukyvyn säilymisestä tulevaisuudessa.

 

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön oman pääoman yhteismäärä taseessa tulisi olla positiivinen. Tappiollinen tilikausi on saattanut viedä yhtiön oman pääoman miinukselle, josta taloushallinnon asiantuntija on kanssasi varmasti keskustellutkin. Omaa pääomaa voidaan pyrkiä ”korjaamaan” kuntoon esimerkiksi siirtämällä kehittämishankkeen kuluja tuloslaskelmalta taseelle, mikäli kuluilla katsotaan varovaisesti tarkastellen olevan tulevaisuuden tulontuotto-odotuksia. Lisäksi jos olet lainannut yhtiöllesi rahaa, velka on mahdollista muuttaa sopimuksin ns. pääomalainaksi, joka on ehdoiltaan tavallisesta lainasta poikkeava. Pääomalaina luetaan mukaan oman pääoman riittävyyttä tarkasteltaessa. Oman pääoman riittävyyttä voidaan liitetiedoissa perustella myös esimerkiksi sillä, että sijoitusten tai vaikka rakennusten käypä markkina-arvo on todellisuudessa kirjanpitoarvoa huomattavasti ja pysyvästi korkeampi. Mikäli oma pääoma jää miinukselle korjaustoimista huolimatta, siitä tulisi rekisteröidä tieto Kaupparekisteriin. Rekisterimerkintä ei estä liiketoiminnan harjoittamista jatkossa, mutta se on julkinen tieto ja sidosryhmien nähtävillä oleva asia.

 

Taseen Vastaavaa-puolella on esitetty yhtiösi varallisuus eli kiinteän omaisuuden lisäksi myös ns. aineeton omaisuus kuten kehittämismenot tai liikearvo, sekä lisäksi sijoitukset, erilaiset saamiset vastapuolilta sekä rahavarat. Se, millä arvolla varat perinteisesti esitetään tilinpäätöksessä, pohjautuu oletukseen toiminnan jatkuvuudesta vähintään seuraavan tilikauden ajan. Esimerkiksi taseella esitetyt vuokrahuoneiston remonttikulut on tarkoitettu tuottamaan tuloa useampana tilikautena ja niiden arvo käy toteen vasta tulevien tilikausien aikana. Mikäli korona on vaikeuttanut yhtiön toimintaa niin vakavasti, ettei toiminnan jatkuvuudelle yli seuraavan tilikauden nähdä edellytyksiä, varat voidaan joutua arvostamaan tulevaisuuden tuotto-odotusten sijaan realisointiperiaatteella. Se tarkoittaa hintaa, joka varoista saataisiin, jos toiminta lopetettaisiin ja omaisuus myytäisiin. Mikäli jatkuvuuden vaarantuminen ei ole väistämätöntä, epävarmuuden esiintuomiseksi riittää sanallinen kuvaus liitetiedoissa. Varojen arvostuksen osalta voi tulla eteen myös tilanne, että oma asiakkaasi tai vastapuoli, jolta yhtiölläsi on saamisia, ei selviä velvoitteistaan. Mikäli saamista ei tilinpäätöksen laadintahetken tietojen valossa todennäköisesti tulla saamaan, se täytyy kirjata taseesta pois aiheuttaen vastaavan suuruisen arvonalennuskulukirjauksen tuloslaskelmalle. Myös esimerkiksi varaston arvoa voi olla tarpeen tarkistaa alaspäin, jos tavaroista ei enää katsota saavan sitä arvoa, minkä ne ovat ostettaessa maksaneet.

 

Tilinpäätöksesi laaditaan normien mukaisesti oikein ja puoleesi ollaan yhteydessä näiden asioiden tiimoilta, jos ne yritystoimintaasi koskettavat. Älä kuitenkaan epäröi ottaa puheeksi taloushallinnon asiantuntijasi kanssa mitä ikinä mietitkin tulevan tilinpäätöksesi – ja tulevaisuuden suunnitelmiesi – suhteen.

Susanna Mäkiranta

Johtava asiantuntija, KTM, KLT

Susanna toimii Talenomilla johtavana asiantuntijana tilitoimistopalveluissa. Hän kouluttaa sisäisen ja ulkoisen laskennan, yhteisölainsäädännön ja verotuksen alueilla, kehittää konsultointia sekä osallistuu asiakastoimeksiantoihin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous