fbpx
>
Uutiset
16.08.2017

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: elokuu 2017

VEROTUKSEN UUTISIA

VEROHALLINNON OHJEET

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan LINKKI

Viimeisimmistä ohjeista poimintoja lyhyesti:

Arvonlisäveron alarajahuojennus tuloverotuksessa
Arvonlisäveron alarajahuojennusta voi saada, mikäli arvonlisäverovelvollisen liikevaihto on alle 30.000 euroa. Saatu huojennus on veronalaista tuloa.

Verohallinto on päivittänyt ohjettaan Arvonlisäveron alarajahuojennus tulosverotuksessa 24.5.2017, täsmennystä on tullut saadun huojennuksen tuloutusvuoteen. Huojennuksen tuloutus määräytyy sen mukaan, laaditaanko kirjanpito suoriteperusteisesti vai maksuperusteisesti. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa alarajahuojennuksen euromäärä tulee huomioida tuloksi sille tilikaudelle, jonka aikana huojennus on syntynyt. Maksuperusteisessa kirjanpidossa huojennus huomioidaan tuloksi sille tilikaudelle, jolloin saatu huojennus on maksettu yhtiölle tai käytetty muihin veroihin.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48056/arvonlisa…

Seuraamusmaksut
Verohallinto on julkaissut 19.6.2017 ohjeen Seuraamusmaksut oma-aloitteisessa verotuksessa. Seuraamusmaksuja aiheutuu esimerkiksi arvonlisäveron, ennakonpidätyksen tai lähdeveron maksun viivästymisestä tai veron kokonaan maksamatta jättämisestä. Seuraamuksina ovat myöhästymismaksu, veronkorotus sekä laiminlyöntimaksu.

Ohjeessa on kerrottu maksujen prosentti- tai euromäärä ja kerrottu esimerkkejä seuraamusmaksujen määräytymisestä.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48377/seuraamus…

Arpajaisten verotus
Verohallinto on päivittänyt ohjeistustaan arpajaisverosta 14.6.2017

Yritykset voivat järjestää mainos- ja markkinointimielessä arvontoja, arvaamisia, vedonlyöntejä, joissa voi voittaa rahaa tai rahanarvoisen etuuden. Yritysten on muistettava arpajaisia järjestäessään, että arpajaislaki koskee myös yrityksen arpajaisia. Arpajaisverolain mukaan arpajaisista on maksettava yleensä arpajaisveroa, jonka laskentaan löytyvät ohjeistukset ohjeen kohdista 2.1.2 sekä 3.1.1. Arpajaisvero määräytyy arpajaisverolain 4 §:n mukaisesti. Arpajaisten toimeenpanija on velvollinen suorittamaan arpajaisveron. Vastuuta ei voi siirtää esimerkiksi arpajaisissa voittaneelle henkilölle. Arpajaisvero on laskettava itse, ilmoitettava ja maksettava oma-aloitteisesti.

Jos palkinto tai voitto ei kuulu arpajaisverolain piiriin, se on saajansa veronalaista tuloa.

Työnantajan työyhteisön sisällä järjestämistä arpajaisista saadut palkinnot ovat pääsääntöisesti palkkaa, koska osallistuminen edellyttää työsuhdetta. Tämä koskee myös konsernin sisällä järjestettäviä arpajaisia. Myös työnantajan järjestämien myynti-, asiakashankinta-, aloite- tai muiden kilpailujen arvottavat palkinnot ovat saajalleen veronalaista palkkatuloa.

Toisen yrityksen (esimerkiksi jälleenmyyjän) työntekijöille järjestetyn myynti- tai muun kilpailun perusteella annettu tai arvottu palkinto (raha tai tavara) on saajalleen veronalaista ansiotuloa. Tällainen palkinto on ilmoitettava vuosi-ilmoituksella.

Kirjanpidosta tulee löytyä arpajaisveron määräämistä varten tarvittavat tiedot. Suositeltavaa olisi laatia selkeä yhteenveto arpajaisten määrästä, säännöistä, arvonnan aikatauluista, voitoista ja niiden arvosta.

Osaan arpajaisista tulee hakea myös arpajaislupa. Yleisesti markkinointiarpajaisissa ei tarvita arpajaislupaa. Lisää tietoja luvista  http://www.poliisi.fi/luvat/tavara-arpajaiset sekä http://www.poliisi.fi/luvat/tavara-arpajaiset/milloin_lupaa_ei_tarvita/m…

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47986/arpajaist…

Henkilöyhtiön verotus yhtiösopimuksen perusteella
Verohallinto on julkaissut kannanoton Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotuksellisen tulon jakaminen.

Henkilöyhtiö (eli avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö) on nykyisen lainsäädännön mukaan ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta. Jos rekisteröintiä ei tehdä, perustaminen raukeaa. Lakia edeltävältä ajalta olevat, rekisteröimättä olevat henkilöyhtiöt on ilmoitettava kaupparekisteriin viimeistään 31.12.2017.

Myös yhtiösopimuksen muuttamista koskeva päätös on rekisteröitävä. Vanhojen (ennen 1.1.2016 tehtyjen) muutosten osalta rekisteröinti on tehtävä viimeistään 31.12.2020.
Rekisteröimiseen löytyy lisätietoja esimerkiksi täältä https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/avoinyhtiojaky.html

Kannanotossa kerrotaan miten yhtiön verotettava tulo jaetaan yhtiömiesten tulona verotettavaksi eri tilanteissa.

Henkilöyhtiön voitonjako määräytyy rekisteröidyn yhtiösopimuksen voitonjakomääräysten mukaisesti ja samaa jakoa sovelletaan myös verotuksessa. Jos yhtiösopimuksessa ei ole voitonjakomääräystä, noudatetaan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain voitonjakoa koskevia säännöksiä.

Yhtiömiesten on noudatettava rekisteröityä yhtiösopimuksen voitonjakomääräystä. Edes yhtiömiesten yksimielisellä päätöksellä ei voida poiketa yhtiösopimuksen määräyksestä eikä verotuksessa hyväksytä poikkeavaa voitonjakoa. Jos yhtiösopimuksen määräyksestä halutaan poiketa, on rekisteröitävä uusi yhtiösopimus tai yhtiösopimuksen muuttamista koskeva päätös.

Yhtiömiesten keskinäisten suhteiden tarkentamiseksi voidaan laatia yhtiösopimuksesta erillinen osakassopimus.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/kannanotot/51145/avoimen-yhti…
 

UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

Vahingonkorvauksen arvonlisäverollisuus

Keskusverolautakunta (KVL) on ottanut kantaa ennakkoratkaisussaan 2017/36 sähkönjakelun keskeytymisen johdosta maksettavaan vakiokorvauksen arvonlisäverollisuuteen. KVL katsoi ennakkoratkaisussaan, että vakiokorvaus on vahingonkorvauksen luonteinen erä ja siten arvonlisäveroton erä.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ennakkoratkaisut/60102/kvl036…

Katso myös verohallinnon ohje
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48609/vahingonk…

Työnantajan tarjoama hierontaetu
KVL on ottanut kantaa työnantajan tarjoamaan hierontaetuun ennakkoratkaisussaan 2017/30. Työnantajan kaikille työntekijöille tarjottava hierontaetu 30 e/kk/työntekijä katsottiin, kaikki ehdot huomioiden, tavanomaiseksi ja kohtuulliseksi työnantajan tarjoamaksi virkistyspalveluksi. Työntekijälle ei muodostu verotuksessa veronalaista etua. pystyttiin käyttämään palvelusopimuksessa kuvatuilla ehdoilla, eikä sitä voinut muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ennakkoratkaisut/59827/kvl030…

Katso myös verohallinnon ohje:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48752/verovapaa…

Sijoituskiinteistöjen poistot
Kirjanpitolain uudistuksessa 1.1.2016 tuli mahdolliseksi arvostaa sijoituskiinteistö käypään arvoon taseessa. Perinteisesti kiinteistöt tai kiinteistöyhtiön arvopaperit ovat taseessa hankintahintaansa vähennettynä poistoilla ja arvonalennuksilla. Kirjanpitolain uudistuksen jälkeen on ollut mahdollista, että yhtiön omistamat kiinteistöt, joiden tarkoituksena on tuottaa vuokratuottoa tai muuta arvonnousua omistajalleen, voidaan arvostaa taseeseen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Kila on antanut lausunnon kila 2016/1949 aiheesta.
KVL:n katsoo ennakkoratkaisussaan, että koska tuloslaskelmaan ei merkitä poistoja tai poistoa vastaavaa muuta kulukirjausta, myöskään verotuksessa ei voida vähentää rakennuksista tai rakennusten koneista ja laitteista poistoja.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ennakkoratkaisut/59822/kvl029…
 

MUITA UUTISIA

Peruskorko
Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 0,00 prosenttia 1.7.2017 alkaen vuoden 2017 joulukuun loppuun asti. Peruskorko on 1.1.2016 alkaen ollut 0,00 prosenttia.
http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/peruskorko-pysyy-0-00-prosentis-2

Kenen pitää rekisteröityä Valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin?

Yrityksien, jotka käyttävät veroluokan II sähköä teollisuudessa tai konesalissa, pitää rekisteröityä Valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin. Veroluokan II sähkövero katsotaan valtiontueksi ja tiedot tuesta ja toiminnasta tulee ilmoittaa Verohallinnolle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös yrityksiä, joille on myönnetty energiaintensiivisen yrityksen tukea tai tukea yhdistetylle sähkön ja lämmön tuotannolle.

Myös toimijoiden, jotka käyttävät kivihiiltä, maakaasua, polttoöljyä, biopolttoöljyä, nestekaasua, bionestekaasua tai raskasta polttoöljyä yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa, tulee rekisteröityä.

Sähköverkonhaltijoiden ja sähköntuottajien puolestaan pitää kerran vuodessa ilmoittaa Verohallinnolle tiedot niistä yrityksistä, joille ovat luovuttaneet II-veroluokan sähköä.

Lue lisää:

LINKKI

LINKKI

Osakeyhtiöitä ja osuuskuntia poistetaan kaupparekisteristä
Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy laatia tilinpäätös joka tilikaudelta, vaikka toimintaa ei harjoitettaisikaan. Tilinpäätös täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin. Yhtiö voi ilmoittaa tilinpäätöstietonsa myös veroilmoituksen liitteenä, jolloin verohallinto toimittaa kaikki yhteisöjen veroilmoituksen liitteenä annetut, rekisteröitäväksi säädetyt tilinpäätöstiedot. Tällöin erillistä ilmoitusta kaupparekisteriin ei tarvita.

PRH poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jos ne eivät ilmoita tilinpäätöstään rekisteröitäväksi kehotuksesta huolimatta. Tilinpäätösasiakirjansa ilmoittamatta jättäneiden yritysten kaupparekisteritietoihin on tehty merkintä, jossa kehotetaan toimittamaan asiakirjat kaupparekisteriin 4.10.2017 mennessä. Yrityksille on lähetetty tästä kaupparekisteriote yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaisiin osoitteisiin. Kehotuksessa ja kaupparekisteriotteessa myös kehotetaan osakkeenomistajia tai jäseniä ja muita osuudenomistajia sekä velkojia esittämään rekisteristä poistamista tai mahdollista selvitystilaan määräämistä koskevia huomautuksia.

Rekisteristä poistot tehdään lokakuussa 2017. Lista yrityksistä löytyy linkin kautta.

https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2017/P_12113.html

Lähetettyjä työntekijöitä koskeva ennakkoilmoitus käyttöön syyskuusta 2017 lähtien
Lähetetyt työntekijät ovat työntekijöitä, jotka toisessa valtiossa oleva työnantaja lähettää tilapäisesti työhön toiseen EU-maahan. Suomessa lähetettyjä työntekijöitä on paljon esimerkiksi rakennusalalla.

Työntekijöiden lähettämisestä annettu laki: Lain myötä pääsääntöisesti jokaisen työntekijöitä Suomeen lähettävän ulkomaisen yrityksen on ennen työnteon aloittamista tehtävä työsuojeluviranomaiselle ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Suomeen valtioiden rajat ylittävän palveluntarjontaa koskevan sopimuksen perusteella. Laki mahdollistaa työntekijöiden lähettämistä koskevan ennakkoilmoituksen käyttöönoton. Ilmoitus tehdään työsuojeluviranomaiselle. Velvollisuus ennakkoilmoituksen tekemiseen tulee voimaan 1.9.2017.  

Ilmoitusta työntekijöiden lähettämisestä ei edellytetä, jos yritys lähettää työntekijöitä Suomeen yritysryhmän sisäisellä siirrolla enintään viideksi työpäiväksi. Rakennusalan työssä ilmoitus on kuitenkin aina työn tekemisen edellytys.

http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lahetettyja-tyontekijoita-kosk…

Uudistettu Suomi.fi-verkkopalvelu
Suomi.fi-verkkopalvelun kautta löytyvät julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat.  Tulevaisuudessa palvelun avulla voi myös vastaanottaa viranomaisviestejä sähköisesti ja valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan. Palvelusta löytyy tietoa ja ohjeita yrittäjyyteen ja yritys voi valtuuttaa henkilön asioimaan yrityksen puolesta. Verkkopalvelun kehittämisestä vastaa Väestörekisterikeskus.

http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uudistettu-suomi-fi-verkkopalve…

Konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot maksutta saataville verkkoon 2018
Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot tulevat maksuttomasti saataville internetissä 26.6.2018. Uudistuksen myötä saatavien ilmoittaminen rajat ylittävissä tilanteissa helpottuu. Velkojat voivat ilmoittaa saatavansa konkurssissa, yrityssaneerauksessa ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Verkossa tulevat näkyville rekisteriin merkityt tiedot, kuten menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite. Velallisen henkilötunnusta ei julkaista internetissä.

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot ovat Suomessa nykyisinkin julkisia, mutta ne eivät ole saatavilla verkossa. Rekisteristä saa tietoja pyytämällä niitä Oikeusrekisterikeskukselta. Rekisterin ote maksaa 22 euroa.

Yksityishenkilön velkajärjestelyn osalta vain elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa järjesteltäessä tiedot tulevat internetiin. Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja pyydetään jatkossakin Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaa tiedot maksutta.

http://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/konkurssi-ja-yrit…

Kehittämishanke: työaikalaki sekä nollatyösopimukset.
Työaikalakiin ja nollatyösopimukseen tehdyt mietinnöt ovat tällä hetkellä lausuntokierroksella.

Nollatyösopimusten mietinnössä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslakia, työaikalakia sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia. Esityksellä pyritään parantamaan vaihtelevaa työaikaa noudattavien työntekijöiden asemaa ja varmistamaan työsuhdeturvaa koskevien säännösten tehokas toteutuminen heidän osaltaan.

Työaikasääntelyn mietinnössä ehdotetuilla muutoksilla pyritään varmistamaan joustavat työaikajärjestelyt erilaisten yritysten ja työnantajayhteisöjen tarpeisiin sekä toisaalta helpottamaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/esitykset-tyoaikalaista-ja-nol…

Yritysten ja yhteisöjen rekisteröitävä omistajat ja edunsaajat 2019
Yritysten ja muiden yhteisöjen on 1.7.2019 alkaen rekisteröitävä henkilöt, jotka omistavat merkittävän osuuden yrityksestä sekä muut tosiasialliset edunsaajat. Rekisteröinnistä säädetään erikseen kaupparekisterilaissa, yhdistyslaissa, uskonnonvapauslaissa ja säätiölaissa. Edunsaajatietojen ylläpitovelvollisuus alkaa 1.1.2019.
Tosiasialliseksi omistajaksi tai edunsaajaksi katsotaan esimerkiksi luonnollinen henkilö, joka suoraan tai välillisesti omistaa yli 25 prosenttia osakkeista tai äänioikeuksista. Lisäksi tosiasiallisen edunsaajan muodostumiseksi katsotaan kaikki järjestelyt, joissa luonnollinen henkilö tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa yhteisössä. Lisäksi yrityksen ja yhteisön on käytettävissä olevien tietojen (esimerkiksi osakassopimus) perusteella tunnettava myös muu tosiasiallinen edunsaaja.
Muutos on osa rahanpesulakiuudistusta. Rahanpesulaki on uudistunut 3.7.2017 ja vastaa nyt EU-direktiivien säännöksiä.

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotima…


TEKESIN OHJELMAT JA JA HAKUAJAT

Tekesillä on käynnissä useita ohjelmia, joista yritykset voivat hakea rahoitusta tutkimus- ja kehitysprojekteilleen. Yritykset voivat hakea ohjelmista rahoitusta jatkuvasti. Kun projekti on suunnitteilla, kannattaa olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä Tekesiin. Projektille voi hakea rahoitusta myös ilman, että se liittyisi mihinkään Tekesin ohjelmaan.
Käynnissä olevista muista ohjelmista ja hakuajoista lisätietoja Tekesin sivuilta:
https://www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2016/