Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: elokuu 2021

Uutiset /
Susanna Mäkiranta /
30.08.2021

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksen veroratkaisut

Valtiovarainministeriö esittää vuoden 2022 talousarvioesityksessään seuraavia veromuutoksia:

  • Ansiotulojen verotukseen indeksitarkistus, jotta verotus ei kiristyisi yleisen hinta- ja ansiotason nousun myötä.
  • Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotettaisiin öljylämmityksestä luopumisen osalta. Enimmäismäärää korotettaisiin 2250 eurosta 3500 euroon. Vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotettaisiin työkorvausten osalta 40 prosentista 60 prosenttiin ja palkkojen osalta 15 prosentista 25 prosenttiin. Muiden remonttien ja töiden osalta kotitalousvähennys säilyisi ennallaan.
  • Kotitalousvähennyksen osalta toteutettaisiin lisäksi kaksivuotinen kokeilu, jossa kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön enimmäismäärää korotetaan 2250 eurosta 3500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een.
  • Työsuhdeautojen verotusarvoa alennettaisiin 85 eurolla kuukaudessa, jos auton WLTP-menetelmällä mitatut ajonaikaiset hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden. Tällä hetkellä markkinoilla olevien uusien autojen osalta tuen piirissä olivat kaikki ladattavat hybridiautot sekä muut hybriditeknologiaa sisältävät autot ja kaasuautot, joiden päästölukema olisi enintään 100 grammaa kilometriä kohden.
  • Asuntoluottojen korkojen verovähennysoikeutta pienennetään aikaisemmin päätetyn mukaisesti.
  • Tupakkaveroa korotetaan.
  • Energiaverotuksessa parafiinisen dieselin verotuen ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen pienentämistä jatketaan. Kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat lämpöpumput ja konesalit sekä kierrätysteollisuus siirretään sähköveroluokkaan II. Turpeen verottoman käytön rajaa korotetaan 10 000 megawattituntiin.
  • Väylämaksun puolitusta jatketaan.
  • Lisäksi päätetään investointeja edistävistä ja kilpailukykyä vahvistavista veromuutoksista.

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

 

Katso-palvelu sulkeutuu kokonaan

Digi- ja väestötietovirasto ja Verohallinto tiedottavat, että syyskuun alusta alkaen Katso-tunniste ja Katso-valtuus eivät enää toimi missään valtiohallinnon asiointipalveluissa. Jatkossa puolesta-asiointi hoidetaan Suomi.fi -palveluiden avulla. Suomi.fi -valtuudet tulee luoda ja niistä ohjeistaa eri tahot omilla sivustoillaan.

LUE LISÄÄ

 

Kulttuurisetelillä virtuaalitapahtumiin

Verohallinto tiedottaa, että kulttuuriseteliä eli työnantajan tarjoamaa verovapaata kulttuurietua voi käyttää nyt myös virtuaalisiin kulttuuritapahtumiin. Etua voi lisäksi käyttää urheilu- ja kulttuurialan messujen sisäänpääsymaksuihin. Kulttuurisetelillä voi siis nyt maksaa etäosallistumisen esimerkiksi konserttiin, teatteriin, taidenäyttelyyn, urheilutapahtumaan tai toiminnalliselle taidekurssille, jotka tapahtuvat livelähetyksenä. Sen sijaan pelkkiä tallenteita tai maksukanavia tai suoratoistopalveluita setelillä ei voi maksaa.

LUE LISÄÄ

 

VEROTTAJAN UUDET OHJEET

Muuna kuin rahana jaetun osingon verotus

Verohallinto on julkaissut 26.8.2021 päivätyn ohjeen Muuna kuin rahana jaetun osingon verotus. Niin sanottu ”In natura -osinko” voidaan maksaa mm. toisen yhtiön osakkeilla tai esimerkiksi muilla arvopapereilla, kiinteistöillä, huoneisto-osakkeilla tai vaikkapa esimerkiksi autolla.

Osingonsaajan verotuksessa in natura -osinko on veronalaista tuloa samalla tavalla kuin rahana saatu osinko. Jos osinkona jaetaan arvopapereita tai kiinteistöjä, luovutuksesta tulee suorittaa varainsiirtovero. Yhtiön näkökulmasta kyseessä on omaisuuden luovuttaminen käypään arvoon, jolloin omaisuuden luovutushinnaksi katsotaan omaisuuden käypä arvo osingon nostettavissa olopäivänä.

LUE LISÄÄ

 

MUITA UUTISIA

 

RUOKALÄHETTIEN TYÖ JOKO TYÖSUHTEESSA TAI YRITTÄJÄNÄ

Eläketurvakeskus (ETK) on ratkaissut kesäkuussa erään ruokalähetin omasta pyynnöstä, että kyseisen lähetin työ oli työsuhteessa tehtyä työtä. Ruokalähetti oli tehnyt polkupyörälähetin työtä alustayritykselle.  Näin ollen työnantajalla oli velvollisuus järjestää työntekijänsä eläketurva työntekijän eläkevakuutuksen mukaisesti. Todettakoon, että kyseinen ETK:n päätös koskee päätöksessä mainittuja asianosaisia – ei yleisesti kaikkia ruokalähettejä.

Aiemmin Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) on ratkaissut vakuutusyhtiön hakemuksesta kolme ruokalähettitapausta, joissa kahdessa lopputuloksena oli työsuhteessa tehty työ ja yhdessä yrittäjänä toimiminen. Päätöksistä voidaan siten vetää johtopäätös, että alustavälitteistä ruoankuljetustyötä tekevien ruokalähettien osalta on jokainen tilanne ratkaistava erikseen todellisten olosuhteiden perusteella: ruoankuljetustyötä lähetteinä työskentelevät voivat siten olla joko työsuhteessa olevia työntekijöitä tai yrittäjiä.

Verohallinnon ohjauksen mukaan, jos alusta ja työn suorittaja ovat sopineet työsuhteesta, alusta on työn suorittajan työnantaja, jonka on toimitettava palkasta ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu sekä huolehdittava muista työnantajavelvoitteista, kuten työeläkemaksuista. Jos taasen alustan ja työn suorittajan välillä on toimeksiantosuhde, työstä maksettava korvaus on työkorvausta eikä palkkaa. Alustan on toimitettava työkorvauksesta ennakonpidätys vain, jos työn suorittaja ei ole ennakkoperintärekisterissä. Alusta voi toimia myös työn välittäjänä. Tällöin työ- tai toimeksiantosuhteesta sovitaan työn tilaajan ja työn suorittajan välillä.

LUE LISÄÄ

 

TYÖTURVALLISUUSLAKIA MUUTETAAN MATKUSTAMISEN JA YÖTYÖN AIHEUTTAMAN KUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI

 Työturvallisuuslakia muutetaan koskien työajan ulkopuolista työhön liittyvää matkustamista ja yötyötä. Tarkoituksena on vähentää työajan ulkopuolella tapahtuvista matkustamisesta ja yötyöstä työntekijöille aiheutuvaa haitallista kuormitusta ja terveydellisiä haittoja. Lakimuutos tulee voimaan 1.10.2021.

Työnantajan velvollisuutena nykyisinkin olevaa työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaa säännöstä täsmennetään. Vaarojen arvioinnissa huomioon otettavaksi seikaksi lisätään maininta työajan ulkopuolella tapahtuvasta työhön liittyvästä matkustamisesta. Yötyötä koskeva muutos koskee tilanteita, joissa yksittäisen työntekijän työtehtävien vaihto tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista huolimatta työntekijän terveydelle yötyöstä aiheutuvasta terveysvaarasta. Työnantajalle säädetään velvollisuus selvittää, millä muilla toimenpiteillä työn kuormitustekijöitä voitaisiin näissä tilanteissa vähentää.

LUE LISÄÄ

 

PK-YRITYKSILLE TUKEA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HYÖDYNTÄMISEEN

PK-yrityksillä on nyt mahdollisuus saada taloudellista tukea aineettoman omaisuuden hyödyntämiseen ja sen hallinnan kehittämiseen. Tukea voi saada tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksiin sekä teollis- ja tekijänoikeuksien IPR-esianalyysipalveluun. Kansalliset tavaramerkit ja mallioikeudet antavat suojaa Suomen alueella ja EU-tavaramerkit koko EU-alueella.

Esianalyysipalvelussa asiantuntijat tarkastelevat yrityksen nykytilaa, tuotteita ja palveluja sekä kehittämistavoitteita ja kartoittavat yrityksen IPR-tilanteen. Palvelu auttaa päättämään, miten yrityksen aineettoman omaisuuden hallintaa voidaan kehittää. Korvaus maksetaan jälkikäteen ja sen suuruus on 50 prosenttia hakemusten perusmaksuista ja 75 prosenttia IPR-esianalyysipalvelun hinnasta. Tukea voi saada enintään 1500 euroa yritystä kohti.

LUE LISÄÄ

 

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN VÄLIAIKAISIA MUUTOKSIA JATKETAAN VUODEN 2021 LOPPUUN ASTI

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisten muutosten jatkolla mahdollistetaan yritysten kehittämishankkeiden tuki paitsi koronakriisissä, myös siirryttäessä vähitellen kohti tavanomaisia olosuhteita. ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kyseessä voi olla aloittava, kasvuhakuinen tai uudistumaan pyrkivä yritys. Erityisenä painopisteenä on kansainvälistyminen. Tukea voi hakea myös pieni yritys, joka on ollut vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Näitä väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden loppuun asti.

LUE LISÄÄ

 

TYÖTTÖMYYSTURVAPOIKKEUKSIA JATKETAAN 30.9.2021 SAAKKA

 Kesäkuun 2021 loppuun voimassa olevia työttömyysturvan poikkeussäännöksiä jatketaan syyskuun 2021 loppuun mm. Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen jatkuu syyskuun loppuun. Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronaviruspandemian takia. Yrittäjille on voitu maksaa työmarkkinatukea tilanteessa, jossa työmäärä tai yrityksestä saatava tulo on vähentynyt pandemian takia. Tuki koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiömuodossa. Sitä voidaan myöntää kaikkien toimialojen yrittäjille.

LUE LISÄÄ

 

KORONASTA KÄRSINEIDEN YRITYSTEN KUSTANNUSTUEN 4. HAKUKIERROS AUENNUT

Kustannustuen neljäs hakukierros on avautunut Valtiokonttorin sivuilla ja on auki syyskuun loppuun saakka. Yritykset voivat hakea tukea maalis-toukokuun 2021 vaikeasti sopeutettavissa oleviin kustannuksiin, mikäli liikevaihto on pudonnut yli 30 % suhteessa vertailukauteen, joka yleisimmissä tapauksissa on maalis-toukokuu vuonna 2019. Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea, asetuksen mukaisiin toimialoihin lukeutuvat yritykset voivat hakea ilman perusteluita – muiden tulee perustella, että liikevaihdon pudotus johtuu nimenomaan koronasta. Yksinyrittäjät voivat myös hakea kustannustukea. Tuen määrä on vähintään 2000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät ja vaikeasti sopeutettavia kustannuksia on vähintään 2000 euroa. Tuen enimmäismäärä on miljoona euroa. Tuen määrästä on kuitenkin vähennettävä mahdollisesti samoihin kustannuksiin perustuvat sulkemiskorvaus ja tapahtumatakuu.

LUE LISÄÄ

 

YRITYSTEN (KORONA)-AVUSTUKSET JA -LAINAT

Business Finlandin ja ELY-keskuksen esiselvitys- ja kehittämistuet koronatilanteeseen olivat haettavissa keväällä 2020. Niiden maksatushakemuksia on yrityksillä vielä tekemättä, osalla projekteista projektiaika voi olla pitkäkin. Yritysten kustannustuen neljäs hakukierros on auki syyskuun loppuun saakka. Korvausta asiakastilojen sulkemisesta sekä tapahtumanjärjestäjien tapahtumatakuuta on saanut hakea 31.8. saakka. Yrittäjien työmarkkinatuki on saanut jatkoa 30.9.2021 asti. Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden loppuun asti. Avustukset tähtäävät erityisesti kasvuun, työllistämiseen ja kansainvälistymisiin. Avustuksia myöntävät ELY-keskus ja Business Finland.

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

 

Koronatietopakettia täydennetään sivustolle:

https://korona.talenom.fi/

 

Susanna Mäkiranta

Johtava asiantuntija, KTM, KLT

Susanna toimii Talenomilla johtavana asiantuntijana tilitoimistopalveluissa. Hän kouluttaa sisäisen ja ulkoisen laskennan, yhteisölainsäädännön ja verotuksen alueilla, kehittää konsultointia sekä osallistuu asiakastoimeksiantoihin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Täytä yhteystietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä

"*" näyttää pakolliset kentät