fbpxPk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: heinä-elokuu 2019 | Talenom

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: heinä-elokuu 2019

Uutiset

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA


Varainsiirtoveron maksukuiteista luovutaan

Hallitus on antanut lakiesityksen (He 8/2019), jonka mukaan Maanmittauslaitos saa oikeuden saada Verohallinnolta tarvittavat tiedot kiinteistöjen ja kirjaamisvelvollisuuden alaisten siirtokelpoisten erityisten oikeuksien luovutusten kirjaamiseksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tiedot välitettäisiin automatisoituna sähköisenä tiedonsiirtona. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2019.

Lain voimaantulon jälkeen varainsiirtoveron suorittamista ei enää ole mahdollista osoittaa pelkällä maksukuitilla. Kuittia ei myöskään jatkossa tarvitse toimittaa varainsiirtoveron kirjaamishakemuksen liitteeksi. Jatkossa varainsiirtovero katsotaan suoritetuksi vasta, kun Verohallinto on saanut veroon liittyvän veroilmoituksen ja kuitannut asiakkaan verotililtä veroa vastaavan määrän.

Lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyyn kiinteistöluovutukseen, jos sitä koskevaa hakemusta ei lain voimaantulopäivään mennessä ole kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, ja siirtokelpoisen erityisen oikeuden luovutukseen, jos siihen ei lain voimaantulopäivään mennessä ole haettu lainhuutoa tai luovutuksen kirjaamista. Jos varainsiirtovero tällaisissa luovutuksissa on suoritettu jo ennen lain voimaantuloa, veron suorittaminen ositetaan vanhaan tapaan varainsiirtoverokuitilla.

Lähde: TaxFax 9.8.2019
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2019/20190008#idp447115904
 

VEROHALLINNON OHJEITA


Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen

Verohallinto on julkaissut 3.7.2019 päivätyn ohjeen Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen. Ohjetta sovelletaan verovuodesta 2020 alkaen. Ohjeessa käsitellään tulolähdejaon poiston vaikutuksia yhteisöjen tuloverotukseen.

Muutoksen myötä eräiltä yhteisöiltä, muun muassa osakeyhtiöiltä ja osuuskunnilta, poistuu henkilökohtainen eli tuloverolain mukaan verotettava tulolähde. Jatkossa näiden yhteisöjen toimintaa verotetaan elinkeinoverolain mukaan. Lakimuutoksen jälkeen maatalouden tulos verotetaan kuitenkin niin kuin aiemminkin eli maatalouden tuloverolain mukaan.

Muutos ei koske kaikkia yhteisöjä. Tulolähdejaon poistamisen ulkopuolelle jäävät muun muassa yleishyödylliset yhteisöt, julkisyhteisöt, asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt.

Muutos ei vaikuta esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden tai kommandiittiyhtiöiden verotukseen. Näillä säilyy edelleen kolme tulolähdettä ja elinkeinoverolakia sovelletaan vain elinkeinotoiminnan osalta.

Lähde: TaxFax 8.7.2019
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/77302/er%C3%A4iden-yhteis%C3%B6jen-tulol%C3%A4hdejaon-poistaminen/

Rakentamispalvelun myynti ja oma käyttö arvonlisäverotuksessa

Verohallinto on julkaissut 3.7.2019 päivätyn ohjeen Rakentamispalvelun myynti ja oma käyttö arvonlisäverotuksessa. Muutosta on tullut niin sanottuun ”hiljaiseen kuittaukseen”.

Hiljaisella kuittauksella tarkoitetaan sitä, että rakentamispalvelun oman käytön tilanteissa rakennuskustannusten sisältämät arvonlisäverot jätetään vähentämättä, jolloin näitä kustannuksia ei lueta myöskään suoritettavan veron perusteeseen. Tästä seuraa, että oman käytön veroa suoritetaan vain arvonlisäverottomista kustannuksista.

Lue lisää

Ohjeen kohdassa 12.2 todetaan, että hiljaista kuittausta ei voi enää soveltaa, koska veron perusteeseen on arvonlisäverolain mukaan luettava välittömät ja välilliset kustannukset. Ostaja saa vähentää kiinteistöstä tai rakentamispalvelusta sen veron, joka myyjän on oman käytön perusteella suoritettava, jos hankinta kohdistuu ostajan vähennykseen oikeuttavaan toimintaan. Jos myyjä soveltaa hiljaista kuittausta, on ostajan vähennysoikeus vastaavasti pienempi kuin siinä tapauksessa, että myyjä suorittaa veroa kaikista veron perusteeseen luettavista välittömistä ja välillisistä kustannuksista.
Edellinen ei koske kiinteistöhallintapalvelujen suorittajaa, joka voi halutessaan jättää arvonlisäveron vähennyksen tekemättä ja suorittaa oman käytön veroa vain palkoista sosiaalikuluineen sekä muista vähennyskelvottomista kuluista.

Lähde: TaxFax 8.7.2019
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/77184/rakentamispalvelun-myynti-ja-oma-k%C3%A4ytt%C3%B6-arvonlis%C3%A4verotuksessa/

UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ


Työnantajan ottamat vapaaehtoiset eläkevakuutukset

Verohallinto on päivittänyt 12.8.2019 ohjetta Työnantajan ottamat vapaaehtoiset eläkevakuutukset. Ohjetta on päivitetty Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun 2019:43 perusteella. Ratkaisussa on käsitelty kollektiivista lisäeläketurvaa.

Lue lisää

Ratkaisussa on selvitetty vakuutusmaksun jakoperustetta. Jakoperuste voi olla kollektiivinen, vaikka vakuutettuun ryhmään kuuluisi sekä työntekijän eläkelain että yrittäjän eläkelain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että osakastyöntekijän vakuutusmaksu määräytyisi YEL-työtulon perusteella työntekijän eläkelain soveltamisalaan kuuluvien palkansaajien ja osakkaiden vakuutusmaksu määräytyisi palkan määrän perusteella.

Vakuutusmaksun jakoperusteena voi olla myös esimerkiksi vakuutettujen ansiotaso. Koska omistajayrittäjän ei tarvitse nostaa työskentelystään palkkaa, hänen ansiotasonsa voi perustua myös arviomääräiseen ansiotasoon. Yrittäjän eläkelain soveltamisalaan kuuluvan osakastyöntekijän arviomääräinen ansiotaso voi koostua rahapalkasta, luontoiseduista tai osingoista taikka näiden yhdistelmästä. Esimerkiksi maksetut osingot voidaan huomioida osakastyöntekijän ansiotasoa arvioitaessa, jos ne yhdessä YEL-työtulon tai palkan kanssa kuvaavat vastaavan ammattitaidon omaavalle henkilölle maksettavaa korvausta tai jos ne yhdessä muutoin vastaavat keskimäärin kyseisestä työstä ja kyseisessä asemassa olevalle maksettavaa korvausta.

Sen sijaan työntekijän eläkelain mukaan vakuutetun henkilön eläkettä kerryttävänä työansiona ei pidetä yhtiön osakkaan nostamaa voitto-osuutta tai osinkoa. Tämän vuoksi niitä ei voi huomioida TyEL-vakuutetun ansiotasossa.

Lähde: TaxFax 14.8.2019
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1554095240216.html
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48268/ty%C3%B6nantajan-ottamat-vapaaehtoiset-el%C3%A4kevakuutukset3/  

MUITA UUTISIA


Peruskorko nousee 0,00 prosenttiin

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 0,00 prosenttia 1.7.2019 alkaen vuoden 2019 joulukuun loppuun asti. Peruskorko on 1.1.2018 alkaen ollut –0,25 prosenttia.

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/peruskorko-nousee-0-00-prosenttiin

Työaikalaki uudistuu

Uusi työaikalaki vastaa työmarkkinoilla ja työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin, kuten ajasta ja paikasta riippumattoman työnteon yleistymiseen. Laki mahdollistaa joustavammat ja liukuvammat työajat sekä työaikapankin. Lailla vastataan myös työaikadirektiivin ja sen tulkintakäytännön asettamiin vaatimuksiin. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/tyoaikalaki-uudistuu

Uusi EU-asetus tuotteiden markkinavalvonnasta ja vaatimustenmukaisuudesta

Uusi EU-asetus tuotteiden markkinavalvonnasta tuli voimaan 15.7.2019 ja sitä aletaan soveltaa pääosin kesällä 2021. Asetuksella pyritään aiempaa paremmin varmistamaan, että EU:ssa myytävät tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Asetuksella torjutaan EU:n ulkopuolelta tulevia vaarallisia tai muutoin puutteellisia verkkokauppaostoksia. Asetuksessa edellytetään tietyiltä tuotteilta esim. leluilta ja sähkölaitteilta, EU:n alueelle sijoittautunutta talouden toimijaa, joka vastaa tietyistä tuotteeseen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi asetuksella tehostetaan mm. valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-eu-asetus-suitsii-maaraysten-vastaisten-tuotteiden-kauppaa

Kaikki yhdistykset saavat Y-tunnuksen

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisteri uudistuu 18.9.2019. Uudistuksen yhteydessä kaikki yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat saavat Y-tunnuksen. Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus korvaa yhdistyksille annetun rekisterinumeron.

Lue lisää

PRH antaa Y-tunnuksen kaikille yhdistyksille automaattisesti. Jos yhdistyksellä on jo ennen uudistusta Y-tunnus, sama tunnus säilyy. Yhdistyksen ei tarvitse tehdä mitään Y-tunnukseen liittyen. Yhdistykselle 18.9.2019 annetun Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin tulevasta tietopalvelusta tai ytj.fi-verkkosivustolta yrityshausta.

Lisäksi kaikki tietojärjestelmät ja palvelut uudistetaan. Sähköinen ilmoittamispalvelu korvataan uudella palvelulla ja uusi yhdistysrekisterin sähköinen tietopalvelu avautuu 18.9.2019. Sähköinen tietopalvelu korvaa nykyisen Yhdistysnetin ja NettiYrekan. Samalla myös paperiset ilmoittamislomakkeet uusitaan. Y-lomakkeet eli PRH:n kaupparekisterin ja Verohallinnon rekisterien yhteinen ilmoittamismenettely otetaan kaikkien yhdistysten käyttöön.

https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2019/P_18601.html


Yhtiön voi perustaa ilman osakepääomaa

Osakeyhtiöltä, asunto-osakeyhtiöiltä ja keskinäisiltä kiinteistöosakeyhtiöiltä on poistunut 2 500 euron suuruinen osakepääomavaatimus 1.7.2019.

Ennen 1.7.2019 rekisteröity osakeyhtiö voi alentaa osakepääoman nollaan, mutta osakeyhtiöllä voi edelleen olla osakepääoma.

Osakkeista maksettava määrä eli merkintähinta voidaan jatkossa merkitä kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Tämä on mahdollista, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä osakkeen nimellisarvosta. Kun osakepääomaa ei ole, kaupparekisteritiedoissa näkyy osakepääoman kohdalla nolla euroa.

https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2019/P_18353.html 

Header-kuva

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500

Yksinkertaistettu yhteydenotto