>
Uutiset
14.02.2017

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: helmikuu 2017

Verotuksen uutisia


Verohallinnon ohjeet

Verohallinto on päivittänyt alkuvuoden 2017 aikana useita ohjeita:  LINKKI

Uusista ohjeista poimintoja lyhyesti:

 

Ulkomailta otetut vakuutukset – vakuutuksenottaja vakuutusmaksuverovelvollisena

Jos yritys ottaa vakuutuksen Euroopan talousalueen ulkopuolelta sijoittuneesta vakuutusyhtiöstä Suomessa olevaan omaisuuteen tai Suomessa harjoitettuun toimintaan liittyvää etuutta varten, vakuutuksenottajan on itse maksettava vakuutusmaksuvero.

Tällaisessa tilanteessa vakuutuksenottajan täytyy rekisteröityä vakuutusmaksuverovelvolliseksi, laskea ja maksaa vero kuukausittain sekä antaa vakuutusmaksuveroilmoitus Verohallintoon. Vakuutusmaksuveron suuruus on 24 % vakuutusmaksusta.

 

Apteekkivero

Verohallinto on julkaissut uuden ohjeen ”Apteekkivero”. Apteekkiverolain myötä apteekkimaksun nimi muuttui apteekkiveroksi. Apteekkivero on apteekkiliikkeestä suoritettava oma-aloitteinen vero. Veroa on suoritettava verovuodesta 2017 alkaen.

Apteekkiveron laskentasäännökset vastaavat pääosin apteekkimaksun laskentasäännöksiä. Apteekkimaksusta poiketen apteekkivero lasketaan verovelvolliskohtaisesti eikä apteekkikohtaisesti.

 

Verohallinnon päätöksiä

Ammattimaisella maatalouden harjoittajalla ja kasvihuoneviljelijällä on oikeus saada maataloudessa ja kasvihuoneviljelyssä käyttämästään kevyestä ja raskaasta polttoöljystä, biopolttoöljystä sekä sähköstä valmisteveron palautusta.  LINKKI päätökseen ajanjakson 1.7.2016 – 31.12.2016 korvauksista.

Palautusta tulee hakea itse, ohje löytyy täältä  LINKKI
– Yhteisöt: haettava 4 kk sisällä verovuoden päättymisestä (eli tilikauden ollessa kalenterivuosi, haettava 30.4.2017 mennessä)
– Henkilöt ja ammatin- ja liikkeenharjoittajat helmikuun 2017 loppuun mennessä.


Tilinumeron sähköinen ilmoittaminen pakolliseksi arvonlisäverovelvollisille

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn verovelvollisen on ilmoitettava tilinumeronsa Verohallinnolle sähköisesti helmikuun alusta alkaen. Paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollista vain erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi.

Tilinumero ilmoitetaan sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Linkki uutiseen

 

Maksamattomat verovelat julkaistaan protestilistalla helmikuun lopussa

Verohallinto tiedottaa, että jos asiakkaan verot ovat olleet maksamatta maksuhuomautusten jälkeen eikä veroja ole maksettu ilmoituksella olevaan eräpäivään mennessä, Verohallinto lähettää maksamattomat verovelat julkaistavaksi protestilistalla helmikuun lopussa. Protestoitavien verojen yhteismäärän alaraja on 15.000 euroa.

Lisätietoa verohallinnon tiedotteessa  LINKKI


Muita uutisia


Uudistunut kirjanpitolaki

Kaikkien 1.1.2016 alkaneiden tilikausien keväällä 2017 valmistuvissa tilinpäätöksissä sovelletaan uudistunutta kirjanpitolakia sekä valtioneuvoston asetusta pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (PMA) tai uudistettua kirjanpitoasetusta (KPA)

Alla on lueteltu muutoksista merkittävimmät:
 

Kokoluokat

Mikroyritys (enintään 1 seuraavista saa ylittyä tilinpäätöspäivänä ja edellisenä tilinpäätöspäivänä):
• Taseen loppusumma 350 000 euroa
• Liikevaihto 700 000 euroa
• Työntekijöitä keskimäärin 10

Pienyritys (enintään 1 seuraavista saa ylittyä tilinpäätöspäivänä ja edellisenä tilinpäätöspäivänä):
• Taseen loppusumma 6 000 000 euroa
• Liikevaihto 12 000 000 euroa
• Työntekijöitä keskimäärin 50

Suuryritys (vähintään 2 ylittyy tilinpäätöspäivänä ja edellisenä tilinpäätöspäivänä):
• Taseen loppusumma 20 000 000 euroa
• Liikevaihto 40 000 000 euroa
• Työntekijöitä keskimäärin 250

Kokoluokat vaikuttavat esimerkiksi siihen, minkälaiset liitetiedot yhtiöille laaditaan. Mikro- ja pienyritys laatii liitetietonsa PMA:n mukaisilla liitetiedoilla. Liitetiedoissa on muutoksia vanhan lain mukaisiin liitetietoihin esimerkiksi olettamien osalta eli yrityksen ei tarvitse esittää tiettyjä liitetietoja (varasto, valuuttalaskujen kurssaus, poistosuunnitelma jne), mikäli yhtiö käyttää olettaman mukaista kirjanpitokäsittelyä.

Pienyritystä suuremmat ja suuryritykset laativat liitetietonsa KPA:n mukaisilla liitetietovaatimuksilla. Pienyritystä suuremmat yhtiöt laativat toimintakertomuksen, suuryritys laatii sen lisäksi myös rahoituslaskelman.

Kirjanpitolautakunnan (eli KILA:n) yleisohjeita tulee noudattaa soveltuvin osin, ohjeissa mikro- ja pienyritykset luetaan entiseksi pieneksi kirjanpitovelvolliseksi. Esimerkiksi konsernitilinpäätöstä ei tarvitse laatia ennen kuin konserni ylittää pienyrityksen rajat. Kilan yleisohjeet tullaan päivittämään uudistuneen lainsäädäntöä vastaaviksi.

Muita muutoksia:
– Satunnaiset tuotot ja kulut poistuivat tuloslaskelmasta ja konserniavustus ilmoitetaan omana eränään
– Vapaaehtoisista varauksista tuli verotusperusteiset varaukset
– Tulos- ja tasekaavaan nimimuutoksia
– Taseeseen kirjatut kehittämismenot rajoittavat osakeyhtiön jakokelpoisia varoja.
– Tasekirja-nimikkeestä luovuttiin ja sitä kutsutaan nykyään nimellä ”Tilinpäätös”. Allekirjoitus ja säilytystapa voi tapahtua myös sähköisesti, tulostaminen paperille ei ole enää pakollista.

Pääomalaina voidaan esittää tietyin kriteerein (IAS/IFRS-standardit) myös omassa pääomassa. Vanhojen pääomalainojen velkakirjan mukaiset lainat esitetään kuitenkin pääsääntöisesti vieraassa pääomassa.

Sijoituskiinteistöt voidaan kirjata käypään arvoonsa. Sijoituskiinteistö on yhtiön omistama kiinteistö tai kiinteistöyhtiön osakkeet, joita pidetään vuokratuoton tai arvonnousun takia. Kila on antanut sijoituskiinteistöihin liittyvän lausunnon 2016/1949. Siinä todetaan, että mikäli yhtiö haluaa kirjata sijoituskiinteistöt käypään arvoonsa, yhtiö kirjaa käyvän arvon muutoksen tulosvaikutteisesti omille tileilleen tuloslaskelmassa ja taseessa. Arvonmuutoksesta kirjataan laskennallinen veroa sekä laskennallista verovelkaa. Liitetietovaatimus on IFRS-standardien mukainen.

Leasingsopimuksen käsittely ostettuna hyödykkeenä on myös sallittu silloin, kun taloudelliset olennaiset riskit ja edut ovat siirtyneet vuokralle ottajalle, IAS/IFRS-standardien sallimissa rajoissa.

Kirjanpitolain uudistus toi mukanaan myös monia muita uudistuksia, jotka tulevat näkymään julkistettavissa tilinpäätöksissä vuoden 2017 aikana.

 

Toimimattomat yhdistykset pois rekisteristä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut yhdistysrekisteristä tammi-helmikuussa ne toimimattomat yhdistykset, jotka eivät ole ilmoittaneet jatkavansa toimintaa. Määräaika päättyi 12.1.2017. Poistettavat yhdistykset ovat sellaisia, jotka eivät olleet tehneet ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

PRH julkaisee luettelon poistetuista yhdistyksistä sen jälkeen, kun poistoa koskevat merkinnät on tehty yhdistysrekisteriin. Toimiva yhdistys, joka ei tehnyt ilmoitusta ajallaan ja jonka toiminta edelleen jatkuu, voi hakea tietojensa palauttamista yhdistysrekisteriin vapaamuotoisella hakemuksella.

Lisätietoa www.prh.fi  LINKKI

 

Pk-yrityksille rahoitukseen helpotusta

Pk-yritysaloite allekirjoitettiin 24.1.2017. Pk-yritysaloitteen takaustuen ansiosta yli 800 pk-yritystä saa rahoitusta markkinaehtoista lainaa paremmilla ehdoilla, esimerkiksi pienemmillä koroilla tai vakuusvaatimuksilla.  Uutta velkarahoitusta tarjotaan yrityksen perustamisen alkuvaiheen pääomaan, yrityksen yleistoimintojen tehostamiseen tarkoitettuun pääomaan, uusien hankkeiden toteuttamiseen tai uuden kehittämiseen olemassa olevien yritysten toimesta tai sellaisten yritysten pääsyyn markkinoille.

Pk-yritysaloite on yhteisohjelma, joka yhdistää Euroopan komission, EIP-ryhmän sekä Suomen tasavallan antaman tuen tarkoituksenaan edistää pk-yritysten rahoitusta tarjoamalla taloudellisten tahojen tuottamille pk-yritysten lainakannoille osittaista riskiturvaa.

Lisätietoja TEM:n sivuilla  LINKKI ja  LINKKI sekä Rakennerahastot.fi sivuilla LINKKI

 

Julkisia hankintamenettelyjä koskevat uudet lait voimaan 1.1.2017

Uuden lainsäädännön tarkoituksena on vähentää sekä hankkijoille että tarjoajille tarjouskilpailuista syntyvää hallinnollista taakkaa nostamalla kansallisia kynnysarvoja ja vähentämällä hankintamenettelyn vaatimuksia. Näin julkisille hankkijoille avautuvat nykyistä paremmat mahdollisuudet tehdä entistä laadukkaampia, innovatiivisempia, kestävämpiä ja vastuullisempia hankintoja.

Lisätietoa TEM:in sivuilta LINKKI


Audiovisuaalisten tuotantojen maksuhyvitys

Av-maksuhyvityksen tukiohjelma otetaan käyttöön 1.1.2017. Ohjelmassa elokuvatuotantoyhtiö saa palautusta Suomen alueella maksetuista palkoista ja palveluostoista. Hyvityksen arvioidaan kasvattavan tuotantomääriä ja tuovan uusia työpaikkoja työvoimaintensiiviselle toimialalle.

Hakemuksia maksuhyvityksestä voi tehdä Innovaatiorahoituskeskus Tekesille. Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on kirjautunut Tekesiin.

Lisätietoja TEM  LINKKI sekä Tekesin sivuilta LINKKI

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous