fbpx
>
Uutiset
22.02.2019

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: helmikuu 2019

VEROTUKSEN UUTISIA


AJANKOHTAISTA

Esiintyvien taiteilijoiden arvonlisäverotus

Arvonlisäverolaki on muuttunut siten, että esiintyvillä taiteilijoilla, muilla julkisilla esiintyjillä ja urheilijoilla sekä heidän esityksiään myyvillä ohjelmatoimistoilla on mahdollisuus hakeutua verovelvollisiksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjille luovutettavaksi tarkoitettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta. Muutos tulee voimaan 1.4.2019.

Tällaisten toimijoiden hakeutuessa arvonlisäverovelvolliseksi he voisivat vähennysoikeuden avulla poistaa liiketoimintaansa liittyvien hankintojen sisältämän arvonlisäveron. Myynteihin sovellettaisiin alennettua 10 prosentin verokantaa.

Verovelvolliseksi hakeutuneen esiintyjän tulee jatkossa suorittaa arvonlisävero kaikista palkkioista ja esityksen myynneistä, kuten muidenkin arvonlisäverollista toimintaa harjoittavien yritysten. Arvonlisäveroa on suoritettava myynneistä sekä arvonlisäverovelvollisille että ei-verovelvollisille ostajille.

Vähennysoikeutta koskevien periaatteiden mukaisesti hankinnat eivät ole vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne liittyvät esiintyvän taiteilijan tai ohjelmatoimiston yksityiseen kulutukseen, verottomaan toimintaan kuten tekijänoikeuskorvauksiin sekä toimintaan, josta saatu vastike on palkkaa.

lähde: Taxfax 8.2.19

 

VEROTTAJAN OHJEET

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan.  Viimeisimmistä ohjeista poimintoja lyhyesti:

Työharjoittelijalle annetut etuudet

Verohallinto on julkaissut 1.2.2019 päivätyn ohjeen Työharjoittelijalle annettujen etujen ja maksettujen korvausten verotus. Ohjeessa käsitellään harjoittelijan saamien etujen ja kustannusten korvausten verotusta silloin, kun työharjoittelija suorittaa palkatonta opintoihinsa kuuluvaa työharjoittelua työnantajan palveluksessa.

Aterioiden osalta sääntö menee siten, että jos harjoittelija saa opiskelupäivinä ilmaisen aterian oppilaitokselta, myöskään harjoittelupaikasta saadusta ilmaisesta ateriasta ei synny veronalaista etua. Jos taas oppilaitoksessa ei ole ollut ilmaista ruokailua, harjoittelupaikasta saadusta ilmaisesta ateriasta muodostuu harjoittelijalle ansiotulona verotettava etu.

Työmatkojen osalta on selvää, että työharjoittelijan matkat kotoa harjoittelupaikkaan rinnastetaan kodin ja varsinaisen työpaikan välisiin matkoihin, joita työnantaja ei voi korvata verovapaasti. Sen sijaan verotuskäytännössä on hyväksytty, että myös työharjoittelijalle voi maksaa harjoittelun aikana tehdyiltä työmatkoilta matkakustannusten korvauksia verovapaasti samoin perustein kuin palkansaajalle.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/73428/ty%C3%B6harjoittelijalle-annettujen-etujen-ja-maksettujen-korvausten-verotus/

 

MUITA UUTISIA

OSAKEYHTIÖN VÄHIMMÄISOSAKEPÄÄOMAVAATIMUS POISTUU 1.7.2019

Yritystoiminnan aloittaminen helpottuu heinäkuussa, kun yksityisiltä osakeyhtiöiltä poistuu 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus. Osakeyhtiölain muutos vahvistettiin 8.2.2019.

Tarkoituksena on helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta alentamalla kynnystä perustaa osakeyhtiömuotoinen yritys. Muutos myös helpottaa yhtiön digitaalista ilmoittamista ja rekisteröinnin automatisointia.

Uudistuksessa yksityisen osakeyhtiöiden ohella pääomavaatimus poistuu myös asunto-osakeyhtiöiltä. Lisäksi osuuskunnan rahastointivelvollisuudesta luovutaan.

Osakepääomavaatimuksen poisto koskee noin 85 prosenttia perustettavista osakeyhtiöistä ja osaa niistä uuden yrityksen perustamista harkitsevista, joille toinen vaihtoehto on yritystoiminta toiminimellä. Myös suuri osa olemassa olevista yksityisistä osakeyhtiöistä voi jatkossa halutessaan alentaa osakepääomaansa.

https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksityisten-osakeyhtioiden-vahimmaispaaomavaatimus-poistuu
 

PK-YRITYSBAROMETRIN TULOKSIA

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt tuoreen Pk-yritysbarometrin, johon vastasi 4600 pk-yritystä. Barometrin mukaan pk-yritysten suhdannetilanne on kehittynyt positiivisesti, mutta aiempaa maltillisemmin. Barometrin tuloksia:

–    viennin oletetaan hiipuvan
–    voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten usko tulevaan on vahvinta
–    kansainvälisesti suuntautuneilla yrityksillä näkymät ja odotukset ovat keskimääräistä paremmat
–    kansainvälisiä yrityksiä lukuunottamatta investointinäkymät ovat heikentyneet
–    henkilöstön määrän odotetaan kehittyvät positiivisesti. Sitä rajoittaa tosin työvoiman heikko saatavuus
–    rahoitusta haetaan entistä aktiivisemmin. Kielteisiä rahoituspäätöksiä saadaan harvoin, 3 % hakijoista.
–    voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt ennallaan

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pk-yritysbarometri-kansainvalistyneilla-pk-yrityksilla-parhaat-nakymat-ja-odotukset