Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: helmikuu 2022

Uutiset /
Susanna Mäkiranta /
25.02.2022

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

 

Verotusta muutetaan energian hinnan nousun takia

Valtiovarainministeriö tiedottaa, että hallitus on linjannut määräaikaisista täsmätoimista, joilla vastataan energian hintojen nousuun. Toimet painottuvat liikenteeseen ja kohdistuvat kotitalouksiin, ammattiliikenteeseen sekä maatalouden yrittäjiin. Toimet ovat mm:

 • Matkakuluvähennykseen määräaikainen korotus
  • Asunnon ja työpaikan välisen matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotetaan määräaikaisesti vuoden 2022 verotuksessa 7000 eurosta 8400 euroon. Lisäksi kilometrikohtaista matkakuluvähennystä omalla autolla kuljettaessa korotetaan määräaikaisesti vuodelle 2022 säätämällä sen määräksi 0,30 e/km (aiemmin 0,25e/km).  
 • Maatalouden tuotantorakennusten kiinteistövero poistetaan väliaikaisena toimena vuoden 2022 verotuksessa edellyttäen, että toimi on EU-oikeudellisesti hyväksyttävä.
 • Lainatakaus kotitalouksien ilmastoystävällisiin investointeihin
  • Valmistelussa oleva uusi takausmalli kohdentuisi esimerkiksi investointeihin, joilla parannetaan merkittävästi rakennusten energiatehokkuutta tai uusitaan lämmitysjärjestelmiä uusiutuvia energiamuotoja, kuten maalämpöä, tuuli- ja aurinkoenergiaa hyödyntäviksi.
 • Ammattidieseljärjestelmä
  • Valmistelu aloitetaan. Arvioidaan, toteutetaanko ammattidiesel nykyjärjestelmän pohjalta vai siten, että dieselin suora verotuki poistettaisiin ja ammattiliikenteessä käytettävästä dieselöljystä maksettaisiin takautuvasti palautusta.
 • Tulo- ja alueperusteinen kohdennettu tukijärjestelmä kotitalouksille
  • Valmistellaan tukimalli, jonka tavoitteena on yhtäältä lisätä energiaverojärjestelmän ilmasto-oikeudenmukaisuutta sekä toisaalta vastata polttoaineiden markkinahintojen nousupiikkiin kohtuuttomiin sosiaalisiin seurauksiin.

LUE LISÄÄ

 

VEROTTAJAN OHJEITA

Ulkomailla työskentelyn verotus

Verohallinto on julkaissut 11.2.2022 päivätyn ohjeen Ulkomailla työskentelyn verotus. Ohjeessa käsitellään tuloverolain sekä verosopimusten vaikutuksia ulkomailla työskentelystä saadun tulon veronalaisuuteen Suomessa. Suomessa asuvan henkilön ulkomailla työskentelystä saatu tulo on lähtökohtaisesti Suomessa veronalaista tuloa. Tulo voi kuitenkin olla tietyin säädetyin edellytyksin verovapaata sisäisen lainsäädäntömme perusteella.

Ulkomailla tehdystä etätyöstä saatu palkka on pääsääntöisesti veronalaista Suomessa yleisesti verovelvolliselle henkilölle. Myös työskentelyvaltiolla voi olla verosopimuksen mukainen oikeus verottaa etätyöstä saatu palkka, koska työ tehdään tässä toisessa valtiossa. Jos Suomi säilyy henkilön verosopimuksen mukaisena asuinvaltiona, Suomi verottaa palkan ja poistaa sen mahdollisen kaksinkertaisen verotuksen. Kuuden kuukauden sääntö ei yleensä sovellu ulkomailla tehtyyn etätyöhön, koska ulkomailla oleskelu ei johdu tuosta työstä. Jos etätyön tekeminen ei edellytä työskentelyvaltiossa oloa, perustetta kuuden kuukauden säännön soveltamiselle ei ole.

LUE  LISÄÄ

 

Arvopaperisijoittamisen tulonlähde yhtiöissä

Verohallinto on julkaissut 17.2.2022 päivätyn ohjeen Arvopaperisijoittamisen tulolähde. Ohjeessa käsitellään luonnollisten henkilöiden, henkilöyhtiöiden (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) ja yhteisöjen arvopaperisijoittamisen tulolähteen määrittämisessä sovellettavia periaatteita. Ohjeessa keskitytään elinkeinotoiminnan ja henkilökohtaisen toiminnan tulolähteen väliseen rajanvetoon. Arvopaperisijoittamisen luonnetta arvioidaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

Yhteisön harjoittamaa arvopaperikauppaa voidaan pitää elinkeinotoimintana, jos arvopaperikauppa täyttää kokonaisuutena arvioiden elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Tunnusmerkkejä arvioitaessa otetaan huomioon myös se, että arvopaperikauppaa varten perustettu yhteisö tai henkilöyhtiö harjoittaa lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa. Myös muun elinkeinotoiminnan ohella harjoitettua arvopaperikauppaa voidaan yleensä pitää osana yhteisön tai henkilöyhtiön elinkeinotoimintaa.

Yksittäistapauksissa voi esiintyä tilanteita, joissa arvopaperit ovat selkeästi yhteisön tai henkilöyhtiön passiivista omaisuutta. Jos arvopaperit on omistettu pitkään, niillä ei käydä kauppaa eikä niiden omistaminen palvele yhtiön varsinaista elinkeinotoimintaa, arvopaperisijoittamisen voidaan katsoa olevan muuta kuin elinkeinotoimintaa. Myös tilanteessa, jossa arvopaperisalkku koostuu pääasiassa riskittömistä arvopapereista (esimerkiksi talletus-, sijoitus- tai kuntatodistuksista, obligaatioista, valtion velkasitoumuksista, korkorahastoista tai korko-ETF-rahastoista) arvopaperisijoittaminen voidaan katsoa muuksi kuin elinkeinotoiminnaksi.

LUE LISÄÄ

 

MUITA UUTISIA

 

YRITYSSAATAVIEN PERINTÄKULUJA RAJOITETAAN

Hallitus esittää saatavien perinnästä annettuun lakiin muutoksia, joilla rajoitetaan muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on estää entistä tehokkaammin kohtuuttomien perintäkulujen periminen yrityksiltä. Yrityksiltä perittäviä perintäkuluja on väliaikaisesti rajoitettu koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien helpottamiseksi.

Esityksen mukaan lakiin lisätään pysyvästi yrityssaatavien osalta säännökset siitä, minkälaisista ja kuinka monesta perintätoimesta saa vaatia korvauksen. Velallisille pyritään turvaamaan myös riittävä aika huomautusten tai maksusuorituksen tekemiseen ennen seuraavia maksullisia perintätoimia.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan toukokuun alusta, jolloin väliaikaisen lain voimassaolo päättyy.

LUE LISÄÄ

 

KUSTANNUSTUESTA JA SULKEMISKORVAUKSESTA UUSI HAKUKIERROS

Hallitus antoi esityksen uudesta hakukierroksesta eduskunnan käsittelyyn 10.2.2022. Sulkemiskorvauksen tukikausi olisi 21.12.2021-28.2.2022 ja kustannustuen tukikausi 1.12.2021-28.2.2022. Tukea haetaan Valtiokonttorista. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2022.

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia olisivat yritykset, joiden tilat on kokonaan tai osin suljettu tai joiden järjestämä yleisötilaisuus on kielletty pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei olisi tässä lainkohdassa tarkoitettu sulkemistoimi. Korvauksen piiriin eivät kuuluisi tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö olisi sallittu. Sulkemiskorvauksen tukikausi olisi 21.12.2021-28.2.2022. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta. Sulkemiskorvaus koskee alle 50 hengen yrityksiä. Suurten yritysten osalta on käynnissä erillinen valmistelu.

Kustannustuki kompensoi lievempien rajoitusten kielteisiä vaikutuksia rajoituksista kärsiville toimialoille ja yrityksille. Kustannustuen määräykset muutetaan vastaamaan uusien ja jatkettujen lievempien rajoitusten aiheuttamaa kompensaatiotarvetta. Tuen aikamääreet muutettaisiin uutta tilannetta vastaaviksi, tukikausi 1.12.2021-28.2.2022 ja vertailukauden kuukaudet pandemiaa edeltävältä ajalta, uusien yritysten osalta marraskuulta 2021.  Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti laskettaisiin 30 prosentista 25 prosenttiin. Laki vastaisi muutoin pääosin voimassaolevan lain sisältöä. 

LUE LISÄÄ

 

KORONARAJOITUSTOIMISTA AIHEUTUVIEN SUORIEN JA VÄLTTÄMÄTTÖMIEN KUSTANNUSTEN KOMPENSOINTI

Koronaministerityöryhmä puoltaa, että vuoden 2022 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen valmistellaan koronavirustilanteen heikentymisen takia käyttöönotetuista sulku- ja rajoitustoimista elinkeinoelämälle aiheutuvien kustannusten kompensaatio- ja tukitoimia.

Edellä mainittujen kustannustuen ja sulkemiskorvauksen lisäksi tukikokonaisuuden valmistelussa huomioidaan yleisötilaisuuksien kiellot tapahtuma-alalla. Urheilu- ja kulttuurialan rajoitustoimien takia peruuntuneille tapahtumille valmistellaan kompensaatio siltä osin kuin sulkemiskorvaus ja kustannustuki eivät näitä kustannuksia kata. Sulkuajan osalta valmistellaan tuki myös taide-, kulttuuri- ja luovan alan ammattilaisille. Tapahtumatakuuta on myös tavoitteena jatkaa kesäkaudelle 2022.

LUE LISÄÄ

Susanna Mäkiranta

Johtava asiantuntija, KTM, KLT

Susanna toimii Talenomilla johtavana asiantuntijana tilitoimistopalveluissa. Hän kouluttaa sisäisen ja ulkoisen laskennan, yhteisölainsäädännön ja verotuksen alueilla, kehittää konsultointia sekä osallistuu asiakastoimeksiantoihin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Täytä yhteystietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä

"*" näyttää pakolliset kentät