fbpx
>
Uutiset
Susanna Mäkiranta
03.05.2021

PK-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: huhtikuu 2021

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Yhteisöjen veroilmoitusten antamiselle kuukausi lisäaikaa

Verohallinto tiedottaa, että yhteisöjen veroilmoituksen antamiselle on myönnetty kuukausi lisäaikaa. Päätös koskee kaikkia yhteisöjä eli osakeyhtiöiden lisäksi yhdistyksiä, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöyhteisöjä, ulkomaisia yhteisöjä, osuuskuntia ja sijoitusrahastoja. Lisäaikaa ei tarvitse erikseen hakea. Näin ollen joulukuussa tilikautensa päättäneiden yhteisöjen uusi määräpäivä on nyt 31.5. Verottaja kuitenkin toivoo ilmoituksia annettavan normaalissa määräajassa.

LUE LISÄÄ

 

Verojen helpotettu maksujärjestely

Yritykset ja henkilöasiakkaat voivat hakea lisäaikaa verojen maksuun normaalia kevyemmin ehdoin. Tavoitteena on helpottaa erityisesti yritysten maksuvaikeuksia. Helpotettu maksujärjestely tuo asiakkaille seuraavat helpotukset:

  • lisäaikaa jo maksujärjestelyssä olevien verovelkojen maksuun
  • mahdollisuus lisätä uusia veroja jo voimassa oleviin maksujärjestelyihin
  • verovelan viivästyskorko alenee tilapäisesti 7 prosentista 2,5 prosenttiin.

Helpotettua maksujärjestelyä voivat hakea kaikki asiakkaat, joilla ei ole esimerkiksi ilmoituspuutteita tai veroja ulosotossa. Hakea voi, vaikka aiempi maksujärjestely olisi edelleen voimassa: verojen maksamiseen saa vielä lisää aikaa. Myös ne asiakkaat voivat hakea, joiden aiempi maksujärjestely on rauennut. Hakemus kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti sillä jos veroja on ulosotossa, helpotettua maksujärjestelyä ei voi hakea.

LUE LISÄÄ

 

Tilinpäätöstietojen ilmoittaminen Verohallinnolle

Verohallinto saa jatkossa automaattisesti osakeyhtiön IXBRL-muodossa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin ilmoittamat tilinpäätöstiedot. Tähän mennessä osakeyhtiön on pitänyt toimittaa tilinpäätöstiedot erikseen Verohallinnolle veroilmoituksen antamisen yhteydessä, vaikka se olisi ilmoittanut samat tiedot PRH:lle IXBRL-muodossa. Uusi IXBRL-muotoisia tilinpäätöksiä koskeva menettely ei tuo muutoksia aikarajoihin tilinpäätöksen toimittamisessa Verohallinnolle. Verohallinto saa PRH:lta kaikki 1.1.2021 jälkeen annetut tilinpäätökset.

LUE LISÄÄ

 

Työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun vaikutus ennakonpidätykseen ja TYEL-maksuun

Kun työsuhdematkalippuetu annetaan työntekijälle rahapalkkaa alentamalla, työntekijän veronalaisesta bruttopalkasta vähennetään verovapaan luontaisedun määrä. Näin ollen ennakonpidätyksen ja sairausvakuutusmaksun alainen palkka alenee. Sen sijaan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu lasketaan palkasta, josta ei ole vähennetty luontaisedun arvoa. Eläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuuttajien näkökulmasta rahapalkkaa alentamalla annettu verovapaa etu on siis yhtä lailla vastiketta työstä.

Vastaava koskee työsuhdepolkupyöräetua eli rahapalkkaa alentamalla annettu polkupyöräetu vähennetään veronalaisesta bruttopalkasta veroja laskettaessa. Ennakonpidätyksen ja sairausvakuutusmaksun alainen palkka alenee, mutta työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu lasketaan palkasta, josta ei ole vähennetty luontoisedun arvoa.

LUE LISÄÄ

 

Arvonlisäveron erityisjärjestelmät (One Stop Shop)

Verohallinto tiedottaa, että arvonlisäveron erityisjärjestelmä eli Mini One Stop Shop laajenee One Stop Shop -järjestelmäksi 1.7.2021. Nykyisiä arvonlisäveron erityisjärjestelmiä voidaan käyttää, kun myydään tele-, lähetys- ja sähköisiä palveluja EU:ssa oleville kuluttajille. Jatkossa erityisjärjestelmät kattavat kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä tavaroiden etämyynnin EU:ssa sijaitseville kuluttajille. Erityisjärjestelmään voi kirjautua 1.4. alkaen.

Yritys voi käyttää arvonlisäveron erityisjärjestelmiä kansainvälisessä kuluttajakaupassa. Kun hoidat yrityksesi arvonlisäverovelvoitteet keskitetysti yhdessä EU-maassa erityisjärjestelmän kautta, sinun ei tarvitse ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa jokaisen ostajan maahan erikseen. Erityisjärjestelmät kattavat kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä tavaroiden etämyynnin EU:ssa sijaitseville kuluttajille. Myytävät palvelut voivat olla esimerkiksi henkilökuljetuspalveluja, tilaisuuksien pääsylippujen myyntiä tai ravintola- ja ateriapalveluja.

LUE LISÄÄ

 

MUITA UUTISIA

VIRTUAALISET TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET KULTTUURIEDUN PIIRIIN

Työnantajan järjestämä tavanomainen ja kohtuullinen, koko henkilökunnalle suunnattu virkistys- ja harrastustoiminta on verovapaa henkilökuntaetu. Työnantajan järjestämänä verovapaana virkistys- ja harrastustoimintana pidetään myös enintään 400 euron vuosittaista etua työnantajan tarjoamasta työntekijän omaehtoisesta liikunta- tai kulttuuritoiminnasta.

Hallitus esittää lakimuutosta, että kulttuurietua voisi käyttää jatkossa maksuvälineenä myös reaaliaikaisesti järjestettävissä virtuaalisissa kulttuuritapahtumissa ja -tilaisuuksissa. Muutoksen jälkeen säännöksen piiriin kuuluisivat siten esimerkiksi reaaliaikaisesti verkossa lähetettävät konsertit, teatteri- ja oopperaesitykset sekä muut vastaavat eri taiteenaloihin liittyvät virtuaalisesti järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet. Kyse tulisi olla nimenomaan reaaliajassa järjestettävästä tapahtumasta tai tilaisuudesta. Esityksen mukaan muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

LUE LISÄÄ

 

PK-YRITYS – VOIT SAADA TUKEA AINEETTOMAN OMAISUUTESI HYÖDYNTÄMISEEN

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on nyt mahdollisuus saada taloudellista tukea aineettoman omaisuuden hyödyntämiseen ja sen hallinnan kehittämiseen. Tuen myöntää Euroopan unionin teollisoikeusvirasto EUIPO. Tukea voi saada tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksiin sekä toukokuusta 2021 alkaen teollis- ja tekijänoikeuksien IPR-esianalyysipalveluun (IP Scan). Jälkikäteen maksettavan korvauksen suuruus on 50 prosenttia hakemusten perusmaksuista ja 75 prosenttia IPR-esianalyysipalvelun hinnasta. Tukea voi saada enintään 1500 euroa yritystä kohti. Hakujaksoja on vuoden 2021 aikana viisi. Seuraava hakujakso alkaa 1.5.2021.

LUE LISÄÄ

 

REACT-EU-RAHOITUKSEN ALUEELLINEN JAKO VOI ALKAA

Valtioneuvosto on päättänyt REACT-EU-rahoituksen alueellisesta jaosta. Varoja myönnettiin lähes 255,4 miljoonaa euroa käytettäväksi käynnissä olevaan, Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020, Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.  REACT-EU-toimenpiteillä tuetaan alueiden elpymistä koronapandemiasta. Rahoituksella tuetaan erityisesti pk-yrityksiä, tutkimus- ja kehitystoimintaa, digitaalista osaamista sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämistä. Rahoitus tulee käyttää vuoden 2023 loppuun mennessä. Rahoitusta saavat kaikki Suomen alueet. Alueille jaetut varat sisältävät sekä EU:lta tulevan rahoituksen että valtion vastinrahoituksen. Rahoitusta välittävät ELY-keskukset sekä maakuntien liitot. Haku tapahtuu välittävien toimielinten nettisivujen kautta.

LUE LISÄÄ

 

KANSAINVÄLISEN REKRYTOINNIN OPAS JULKAISTU TYÖNANTAJIEN AVUKSI

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima Kokka kohti Suomea -hanke on tuottanut Työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta oppaan kansainvälisestä rekrytoinnista yritysten rekrytoinnin tueksi. Sen työstämisessä on ollut mukana laaja joukko viranomaisia ja asiantuntijoita. Oppaasta löytyy ohjeita kansainvälisen osaajan rekrytointiin, työn aloitukseen ja viranomaisasioihin. Siinä käydään myös läpi rekrytoinnin eettisyyttä ja monimuotoisen työyhteisön hyötyjä. Lisäksi oppaasta löytyy tietoa esimerkiksi Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointiin. Opas löytyy Business Finlandin sivustolta ja oheisen linkin takaa

LUE LISÄÄ

 

PERINTÄLAIN VÄLIAIKAISILLE MUUTOKSILLE JATKOA

Hallitus esittää yrityksiltä veloitettavien perintäkulujen enimmäismääriä koskevan sääntelyn voimassaoloa jatkettavaksi. Tarkoituksena on helpottaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta. Perintälaissa on vuoden alusta asti ollut voimassa väliaikaisesti yksityiskohtaiset säännökset perintäkuluista. Tämänhetkiset säännökset ovat voimassa kesäkuun loppuun. Nyt tehdyn esityksen mukaan perintälain väliaikaisia säännöksiä muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismääristä sovelletaan tämän vuoden heinäkuusta kevääseen 2022 asti.

LUE LISÄÄ

 

YHTIÖIDEN JA YHDISTYSTEN KOKOUKSIA VOIDAAN LYKÄTÄ

Hallitus esittää uutta väliaikaista lakia, jotta osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voitaisiin myöhentää pidettäväksi syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi esitetään jatkoa väliaikaisille poikkeuksille, joilla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä. Näin halutaan varmistaa, että kokoukset voidaan järjestää turvallisesti koronaepidemiasta huolimatta. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Hallituksen esityksen mukaan yhteisöt voisivat lykätä kokouksensa pidettäväksi syyskuun 2021 loppuun mennessä yhteisölain, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen estämättä. Vastaava väliaikainen laki oli voimassa myös viime keväänä. Lain on tarkoitus olla voimassa vuoden 2022 kesäkuun loppuun asti. Väliaikaisen lain tarkoituksena on varmistaa, että kokoukset pystytään järjestämään turvallisesti ja häiriöttä myös koronaepidemian aikana.

LUE LISÄÄ

 

KORONASTA KÄRSINEIDEN YRITYSTEN KUSTANNUSTUEN 3. HAKUKIERROS AVATTU – YKSINYRITTÄJÄT MUKANA TUEN PIIRISSÄ

Kolmannen yleisen koronatuen hakukierros on avattu 27.4. Valtiokonttorin sivuilla. Kustannustuki on muuttunut aiemmista tukikierroksista siten, että se on haettavissa myös pienyrityksille ja yksinyrittäjille. Tukeen oikeuttaa, mikäli liikevaihto on pudonnut koronan vuoksi yli 30 % verrattuna vertailukauteen. Pandemiakausi ja vertailukausi vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä arvonlisäveron kuukausi-, neljännesvuosi- tai vuosi-ilmoittaja. Nimetyillä pahimmin koronasta kärsineillä toimialoilla toimivien yhtiöiden ei tarvitse erikseen perustella liikevaihdon tippumista. Muilla toimialoilla toimivien tulee perustella mahdollinen liikevaihdon putoaminen johtuneeksi nimenomaan koronasta.

Tuki on edelleen korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista sekä palkkoihin lisättävästä 20 %:n laskennallisesta sivukululisästä. Kustannukset katsotaan tukikaudelta, joka on 1.11.2020 – 28.2.2021. Yksinyrittäjien mukaan tulon myötä tukea maksetaan vähintään 2000 euroa myös silloin, kun tuen määrä jäisi laskennallisesti alle kyseisen summan, jos muut tukiehdot täyttyvät. Yksinyrittäjien ja pienyritysten hakemuksista on aiemmilla kustannustukikierroksilla hylätty yli 80 %, koska tuen määrä on jäänyt laskennallisesti alle 2000 euron alarajan. Uusi tuki on parempi myös isoille yrityksille, sillä tuen maksimimäärä on jatkossa miljoona euroa, kun se aiemmilla hakukierroksilla on ollut 500 000 euroa.

LUE LISÄÄ

 

YRITYKSILLE KORVAUSTA ASIAKASTILOJEN SULKEMISESTA

Laki sulkemiskorvauksesta on vahvistettu ja sulkemiskorvauksen hakukierros alkaa 12.5.2021. Sulkemiskorvausta voivat hakea mikroyritykset ja pienyritykset (alle 50 työntekijää), jotka ovat joutuneet sulkemaan toimitilansa. Suurempien yritysten tukea suunnitellaan. Tukea haetaan Valtiokonttorin asiointipalvelusta. Sulkemiskorvausta täytyy hakea neljän kuukauden sisällä sen kuukauden päättymisestä, jona yritys on saanut avata toimitilansa. Yritys voi hakea sulkemiskorvauksen lisäksi myös yleistä kustannustukea, mikäli edellytykset täyttyvät.

Korvausta voidaan maksaa ravintoloille, muille ravitsemusyrityksille sekä yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on sulkenut tartuntatautilain perusteella. Näitä yrityksiä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat, kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot. Jos yrityksen asiakasmäärää on rajoitettu, mutta sen toimitiloja ei ole suljettu kokonaan, yritys ei voi saada sulkemiskorvausta. Sulkemiskorvauksen määrä perustuu siihen, kuinka suuret yrityksen kulut ovat olleet helmikuussa 2021 ja kuinka suuri osa liiketoiminnasta on suljettu. Yritykselle korvataan palkkakuluista 100 prosenttia ja muista kuluista 70 prosenttia. Muita kuluja ovat esimerkiksi vuokra.

LUE LISÄÄ

 

HALLITUS LINJANNUT TUKIPAKETISTA KULTTUURIIN, TAITEESEEN, LIIKUNTAAN JA TAPAHTUMA-ALALLE – TAPAHTUMATAKUU MYÖS VALMISTELUSSA

Hallitus on laatinut tukipakettia, joka kohdennetaan kulttuurille, taiteelle, liikunnalle ja tapahtuma-alalle. Paketilla tuetaan näiden alojen elpymistä pandemiasta. Tukipaketissa huomioidaan erityisesti alan moninaisuus ja työnteon erilaiset muodot, kuten keikkatyöläiset, itsensä työllistäjät, yksinyrittäjät, freelancerit ja toiminimellä toimivat. Paketista suunnataan kulttuuriin ja taiteeseen 127,36 milj. euroa, liikuntaan 18,5 milj. euroa ja tapahtuma-alalle tapahtumatakuun muodossa 85 milj. euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan myös hallituksen esitystä tapahtumatakuusta. Tapahtumatakuu olisi ennakollinen maksusitoumus, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma peruttaisiin tai sen laajuutta rajoitettaisiin lain tai viranomaisen määräyksestä, kustannustukea maksettaisiin ennakkoon ilmoitetuista toteutuneista kustannuksista 85 prosenttia. Tapahtumatakuu koskisi yleisötapahtumaa, joka järjestetään 1.6.–31.12.2021 välisenä aikana. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2021, jonka jälkeen Valtiokonttori voisi mahdollisimman pian aloittaa tapahtumatakuun myöntämisen.

LUE LISÄÄ

 

YRITTÄJIEN TYÖMARKKINATUKI

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Väliaikainen säännös on nykyisellään voimassa 30.6.2021 asti. Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esitysluonnoksen, jolla yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatkettaisiin. Lausuntokierros päättyy 30.4.2021. Tarkoituksena on antaa hallituksen esitys lakimuutoksesta mahdollisimman pian tämän jälkeen.

LUE LISÄÄ

 

YRITYSTEN (KORONA) -AVUSTUKSET JA -LAINAT

Business Finlandin ja ELY-keskuksen esiselvitys- ja kehittämistuet koronatilanteeseen olivat haettavissa keväällä 2020. Niiden maksatushakemuksia on yrityksillä vielä tekemättä, osalla projekteista projektiaika voi olla pitkäkin. Yritysten kustannustuen kolmas hakukierros avattiin 27.4. ja korvausta asiakastilojen sulkemisesta voi hakea 12.5. alkaen. Myös tapahtuma-alan omaa tukea valmistellaan. Yrittäjien työmarkkinatuki jatkuu kesäkuun loppuun saakka ja sille on esitetty jatkoa. Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan myös kesäkuun loppuun asti. Avustukset tähtäävät erityisesti kasvuun, työllistämiseen ja kansainvälistymisiin. Avustuksia myöntävät ELY-keskus ja Business Finland.

 

Koronatietopakettia täydennetään sivustolle:

https://korona.talenom.fi/

 

Susanna Mäkiranta

Johtava asiantuntija, KTM, KLT

Susanna toimii Talenomilla johtavana asiantuntijana tilitoimistopalveluissa. Hän kouluttaa sisäisen ja ulkoisen laskennan, yhteisölainsäädännön ja verotuksen alueilla, kehittää konsultointia sekä osallistuu asiakastoimeksiantoihin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous