fbpx
>
Uutiset
22.12.2017

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: joulukuu 2017

VEROTUKSEN UUTISIA

Ennakonpidätyksen periminen vuonna 2018

Vuoden 2018 verokortit otetaan käyttöön 1.2.2018. Työntekijän ei tarvitse toimittaa eikä esittää verokorttia työnantajalle, jos työnantaja on saanut työntekijän ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta.
Työnantajan on tässä tapauksessa informoitava työntekijöilleen seuraavat asiat:
•    työnantaja saa ennakonpidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti
•    miten työnantaja pyytää työntekijältä verokorttia, jos ei ole saanut sitä sähköisesti
•    työnantaja käyttää automaattisesti päätoimen palkkatulon verokortin vaihtoehtoa A ennakonpidätyksessä
•    jos työntekijä vaatii vaihtoehdon B käyttämistä, työnantaja kertoo miten hän haluaa tiedon tästä (esimerkiksi suullisesti, sähköpostilla tai toimittamalla uuden verokortin).

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48809/verokortit-2018-ohjeet-tyonantajalle/

Ennakonlaskennan perusteet vuodelle 2018
–    Valtion tuloveroasteikon mukaan verotus on hieman keventynyt
–    Pääomatulon vero pysyy ennallaan 30 prosentissa sekä yli 30.000 euron tulon osalta 34 prosenttia
–    vuoden 2018 veroprosentteja laskettaessa huomioon otetut seikat löydät täältä:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48803/vuoden-20…
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48811/ennakkove…
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48846/valtion-t…
 
Palkanlaskennan tärkeät luvut 2018

Kulukorvaukset ja luontoisedut vuodelle 2018

Kokopäiväraha                    42,00 €               Puhelinetu      20,00 €
Osapäiväraha                      19,00 €               Ravintoetu      6,50 €
Kilometrikorvaus                   0,42 €        
Km-korvaus käyttöetuauto      0,10 €        
Ateriakorvaus                      10,50 €        
Yömatkaraha                       12,00 €        

Lisäkorvaus perävaunun kuljettamisesta on 0,07 €/km ja henkilön kuljettamisesta 0,03 €/km/hlö. Uusia päiväraha- ja kilometrikorvauksia sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2018.

Uusia luontoisetuja sovelletaan toimitettaessa ennakonpidätystä vuonna 2018.

Työnantajan eläke- ja vakuutusmaksut vuonna 2018 (suluissa 2017)

TyEL (keskimäärin, sis. työntekijän osuus)                         24,4 %        (24,4 %)
TyEL-alaraja                                                                58,27 €/kk    (58,19 €/kk)

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu        
ensimmäiseltä 2 083 500 euron osalta                              0,65 %    (0,80 %)
2 083 500 ylittävältä osalta                                            2,60 %    (3,30 %)
Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin)                                  0,07 %    (0,07 %)
Tapaturmavakuutusmaksu (keskimäärin) (17–65-vuotiaat)     0,80 %    (0,80 %)

Työntekijältä pidätettävä osuus

Työntekijän eläkemaksu        
17–52-vuotiaat                                                             6,35 %    (6,15 %)
53–62-vuotiaat                                                            7,85 %    (7,65 %)
63–67-vuotiaat                                                            6,35 %    (6,15 %)
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (17–65-vuotiaat)      1,90 %    (1,60 %)
Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu (17–65-vuotiaat)   0,92 %    (0,70 %)
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu (minimipidätys)             1,53 %    (1,58 %)

Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,53 % palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 020 euroa. Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,17 %. Lisärahoitusosuuden sisältävä sairasvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,70 %.

Työantajan Sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (16–67-vuotiaat)           0,86 %    (1,08 %)

Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2018 maksettaviin palkkoihin, palkan ansaitsemisajalla ei ole merkitystä.

Yrittäjän YEL-Vakuutus

YEL-maksu        
18–52-vuotiaat                                                           24,10 %    (24,10 %)
53–62-vuotiaat (*siirtymäsäännös 2017–2025)                  25,60 %    (25,60 %)
63–67-vuotiaat                                                           24,10 %    (24,10 %)

YEL-työtulon alaraja                                                   7 656,26 €/v    (7 645,26 €/v)
YEL-työtulon yläraja                                                   173 875 €/v    (173 625,00 €/v)

* Vuosina 2017–2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 % suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 % 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.

Aloittava yrittäjä, 22 %:n alennus 48 kk:n ajalta
      
18–52-vuotiaat                                                        18,80 %    (18,80 %)
53–62-vuotiaat (*siirtymäsäännös 2017–2025)               19,97 %    (19,97 %)
63–67-vuotiaat                                                        18,80 %    (18,80 %)

Matkakorvaukset 2018
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon…

Luontoisetujen perusteet
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47380/verohallinnon…

Maahantuonnin alv

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullista Verohallintoon 1.1.2018 alkaen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tekemien tuontien osalta. Tulli on toimivaltainen viranomainen maahantuonnin arvonlisäverotuksessa, jos tuojaa ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Verohallinto on julkaissut ohjeen aiheesta 28.11.2017.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/61955/maahantuo…

Käytännössä yritys tai huolintaliike antaa tulli-ilmoituksen maahantuodusta tavarasta. Sen jälkeen Tulli antaa tullauspäätöksen. Tullauspäätös ei enää sisällä maksettavaa arvonlisäveroa, vaan yrityksen tulee ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksessa maahantuonnin arvonlisäveron peruste ja siitä suoritettava vero.

Vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu.

Arvonlisävero maksetaan muun arvonlisäveron yhteydessä. Mikäli hankinta on yhtiön arvonlisäverolliseen toimintaan liittyvä hankinta, saa yhtiö vähentää maksamansa arvonlisäveron ostojen arvonlisäverona ja tuonnin osalta ei tällöin jää arvonlisäveroa maksettavaksi.

Tullauspäätöksen lisäksi on osattava huomioida, että tullausarvoon lisätään mm. tavaran kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset, kun lasketaan veron perustetta. Myös valtiolle ja EU:lle kannettavat verot, tullit, tuontimaksut ja muut maksut lisätään veron perusteeseen.  

Esimerkki1: Arvonlisäverovelvollinen elinkeinoharjoittaja tuo taravaa Kiinasta Helsinkiin, minkä jälkeen kuljetus jatkuu lopulliseen määränpaikkaan Tampereelle. Tullauspäätöksessä oleva tullauspäivä on 14.2.2018. Tavaran tullausarvo on tullauspäätöksen mukaan 8.750 e ja tullit sekä tullin kantamat maksut ovat yhteensä 323,75 e. Lastin purkamis- ja lastauskustannukset sekä kuljetuskustannukset Helsingistä Tampereelle on yhteensä 1.426,25 e. Maahantuonnin arvonlisäveron veron peruste on 10.500 e (tullausarvo 8.750 e + tullit 323,75 e + lastin purku ja lastaus sekä kuljetus Helsingistä Tampereelle 1.426,25 e)

Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Verohallinto on päivittänyt ohjettaan hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotuksesta. Aikaisempi ohjeistus ei ole muuttunut. Ohjeen perusperiaatteena on, että osakeyhtiön hallituksen, hallintoneuvoston sekä toimitusjohtajan palkka voidaan maksaa vain tehtävään nimetylle luonnolliselle henkilölle, ei esimerkiksi henkilön työnantajalle. Asunto-osakeyhtiön isännöitsijän palkkio voidaan kuitenkin maksaa nimetyn isännöitsijän työnantajalle.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48343/hallintoe…

Omistajanvaihdos henkilöyhtiössä ja tappion siirtyminen

Verohallinto on julkaissut kannanoton Omistajanvaihdos ja tappiontasaus henkilöyhtiössä. Yleisesti elinkeinoyhtymän tappio menetetään, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet osuuksista on muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa. Kannanotossa kerrotaan, kuinka henkilöyhtiössä tapahtuvan omistusjärjestely äänettömän ja vastuunalaisen yhtiömiehen osalta vaikuttaa tappioiden menettämiseen.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/kannanotot/47661/omistajavaih…

Verkkokaupan arvonlisäverotukseen muutoksia 2021

EU-maiden valtiovarainministerit ovat sopineet verkkokaupan arvonlisäverotuksen uudistamisesta. Uudistus yksinkertaistaa arvonlisäverojen maksamista eri EU-maihin.

Tällä hetkellä käytössä oleva sähköisten palvelujen erityisjärjestelmä laajenee muiden palvelujen myyntiin sekä EU:n sisäiseen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävään tavaroiden verkkokauppaan. Myyjät voivat jatkossa maksaa arvonlisäverot keskitetysti kaikkiin EU-maihin yhden sähköisen järjestelmän kautta. Pienten tavaralähetysten tuontiverovapaus poistuu, koska se syrjii EU-maiden toimijoita. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2021 alussa.

Uudistuksen tavoitteena on pienentää yritysten hallinnollisia kustannuksia, parantaa EU:n yritysten kilpailukykyä ja varmistaa sähköisen kaupan tehokas verotus.

http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/verkkokaupan-arvonlisaverotus-y…

AJANKOHTAISTA

Peruskorko laskee –0,25 prosenttiin

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi –0,25 prosenttia 1.1.2018 alkaen vuoden 2018 kesäkuun loppuun asti. Peruskorko on 1.1.2016 alkaen ollut 0,00 prosenttia.

http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/peruskorko-laskee-0-25-prosentti-1

Suomalais-venäläinen haku PK-yrityksille 16.10.2017-1.3.2018

Tekes ja FASIE (the Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) avaavat kahdeksannen Suomen ja Venäjän välisen haun pk-yrityksille. Haku tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille mahdollisuuden päästä yhteistyöhön venäläisten yritysten kanssa. Hakuaika päättyy 1.3.2018.

Projektissa tulee olla vähintään yksi yritysosallistuja molemmista maista. Tavoitteena on käynnistää markkinalähtöisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja, joissa kehitetään innovatiivisia tuotteita ja palveluja. Tekes rahoittaa suomalaista osapuolta ja FASIE venäläistä.

https://www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2017/suomalais-venalainen-haku-pk-yrit…

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -tutkimusrahoituksen haku 1/2018

Tekes rahoittaa projekteja, joissa projektiryhmä valmistelee tutkimusidean kaupallistamista. Tekesin rahoitustaso on 70 % hyväksytyistä kustannuksista. Tutkimusprojektissa edistetään idean kehittymistä ja valmistellaan sen kaupallistamista uutena liiketoimintana. Hakuaika 1.2.2018-8.3.2018.

https://www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2017/tutkimusideoista-uutta-tietoa-ja-…