fbpx
>
Uutiset
31.12.2020

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: joulukuu 2020

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

 Vuoden 2021 veroprosentit ja ennakkoverot

Verohallinto on vahvistanut vuoden 2021 palkkatulojen ja eläkkeiden ennakonpidätysprosenttien sekä ennakkoveron laskentaperusteet. Ennakonpidätysprosentteja sovelletaan 1.2.2021 tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin. Tammikuu menee vielä vuoden 2020 prosenteilla. Verohallinto on julkaissut myös luettelon vuodelle 2021 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Eläkevakuutuslaitokset ilmoittavat vuodelle 2021 arvioidut työtulot, jotka ovat yrittäjäeläkevakuutuksen (YEL-työtulo) tai maatalousyrittäjän eläkevakuutuksen (MYEL-työtulo) vakuutusmaksujen ja tulevan eläkkeen perusteena. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua laskettaessa korvataan työtulolla se osa ennakonpidätyksen alaisista palkoista ja ennakonkannonalaisista palkkatuloista, joka viimeksi päättyneen verotuksen tai ennakkoperinnän muutoslaskennan mukaan on yritystoiminnasta saatua palkkatuloa.

LUE LISÄÄ

 

Katso-palvelulle jatkoaikaa

Verohallinto tiedottaa, että Katso-tunnistetta ja Katso-valtuuksia käyttävät saavat lisäaikaa 30.4.2021 asti. Verohallinnon ja tulorekisterin palveluissa voi asioida sähköisesti Katso-tunnistautumisen ja -valtuuksien avulla huhtikuun loppuun. Lisäksi Tullin asiointipalveluissa Katso-palvelua voi käyttää helmikuun loppuun.

Lisäajasta huolimatta Suomi.fi-valtuudet ja tunnistautuminen verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla on tärkeää ottaa käyttöön mahdollisimman pian.

LUE LISÄÄ

 

Matkakustannukset verotuksessa 2021

Verohallinto on julkaissut ohjeen Matkakustannusten vähentäminen verotuksessa 2020. Ohjeessa on kerrottu, minkä suuruisia matkakustannusten korvauksia työnantaja voi maksaa työntekijälle verovapaasti. Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 44 euroa, osapäivärahan 20 euroa ja ateriakorvauksen 11,00 euroa. Verovapaa kilometrikorvaus on 44 senttiä kilometriltä. Ohjeessa on myös kerrottu, minkä suuruisia kustannuksia työntekijä voi vaatia vähennettäväksi omassa verotuksessaan, jos työnantaja ei ole korvannut matkoista hänelle aiheutuneita kustannuksia.

Ohjeessa on päivitetty myös kaksi muuttunutta asiaa:

 • Työsuhdematkalippu
  • Jos työntekijä on saanut työnantajaltaan työsuhdematkalipun, hän saa vähentää matkakustannuksina vain itse maksamansa määrän tai itse maksamansa määrän ja sen osuuden työsuhdematkalipusta, joka on verotettavaa etua. Työsuhdematkalipun verovapaata osuutta ei saa vähentää. Työsuhdematkalippu on verovapaata tuloa 3 400 euroon asti.
 • Tilapäinen työskentely erityisellä työntekemispaikalla
  • Työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla pidetään yleensä tilapäisenä, jos se kestää korkeintaan kolme vuotta. Koronapandemiasta johtuen työmaat ovat saattaneet viivästyä. Niinpä tuloverolakia on muutettu väliaikaisesti siten, että aikarajaa on nostettu 3 vuoteen ja 6 kuukauteen, kun kolmen vuoden määräaika päättyisi vuoden 2021 aikana. Näin ollen työntekijöille voi maksaa mm. verovapaita matkakustannusten korvauksia pidemmän aikaa.

LUE LISÄÄ

 

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousee

Arvonlisäverovelvollisuuden liikevaihtoon perustuva alaraja on vahvistettu nousevan 10 000 eurosta 15 000 euroon. Tämä tarkoittaa, että jos yrityksen liikevaihto tilikaudella (12 kk) on enintään 15 000 euroa, ei yrityksen tarvitse ilmoittautua alv-rekisteriin eikä yrityksen myymien tuotteiden tai palvelujen hintoihin tarvitse lisätä arvonlisäveroa. Alv-rekisteriin voi kuitenkin hakeutua vapaaehtoisesti, vaikka liikevaihtoraja ei täyttyisi, jos yritys esimerkiksi haluaa vähentää ostoihin sisältyvän arvonlisäveron.

Muutos astuu voimaan 1.1.2021 ja sitä sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin. Muutoksen tarkoituksena on keventää pienyritysten hallinnollisia velvoitteita.

LUE LISÄÄ

 

Koronatarvikkeiden myynnin arvonlisäverovapaus jatkuu huhtikuun loppuun

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutoksen, jolla jatketaan aikaa, jonka perusteella arvonlisäveroa ei suoriteta covid-19-taudin vuoksi tarvittavien tavaroiden myynnistä eikä yhteisöhankinnasta, jos ostajana on toimija, joka luovuttaa tavarat vastikkeetta julkisten terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tai sosiaalihuollon palvelujen tuottajille taikka valtiollisille toimijoille, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymille organisaatioille tai arvonlisäverolaissa tarkoitetuille yleishyödyllisille yhteisöille. Nollaverokantaa sovelletaan lisäksi valtiollisille toimijoille tapahtuviin myynteihin. Väliaikainen laki on voimassa vuoden 2021 huhtikuun loppuun saakka.

 

Yhtenäistämisohje vuoden 2020 verotusta varten (mm. työhuonevähennyksen määrä)

Verohallinto on julkaissut yhtenäistämisohjeet vuodelta 2020 toimitettavaa verotusta varten. Työhuonevähennyksen osalta todetaan, että jos todelliset kulut eivät ole verovelvollisen tiedossa, hän voi vähentää työhuonevähennyksenä kaavamaisen määrän seuraavasti:

 • Verovelvollinen käyttää asuntoaan jatkuvasti ja kokopäiväisesti tulojensa hankkimiseen TAI tekee etätöitä kokopäiväisesti ja yli 50 % verovuoden työpäivien kokonaismäärästä à vähennys 900 eur
 • Verovelvollinen käyttää asuntoaan jatkuvasti, mutta vain osapäiväisesti tulojensa hankkimiseen TAI tekee etätyötä säännöllisesti, mutta enintään 50 % verovuoden työpäivien määrästä à vähennys 450 euroa
 • Verovelvollinen käyttää asuntoaan satunnaisten tulojen hankkimiseen muissa kuin yllä mainituissa tilanteissa TAI tekee etätyötä satunnaisesti à vähennys 225 euroa.

Työhuonevähennyksen osalta huomioitava kuitenkin se, että verottaja myöntää jokaiselle automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, joten työhuonevähennyksen hyöty on vain 750 euroa ylittävältä osalta. Huomioitava myös, että työhuonevähennys kattaa sekä työhuoneesta että kalusteista syntyneet todelliset menot. Verovelvollinen voi siksi saada vähennyksen vain joko todellisten kulujen mukaan laskettuna tai kaavamaisena vähennyksenä, ei molempina.

LUE LISÄÄ

 

MUITA UUTISIA

PERUSKORKO LASKEE

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi -0,50 prosenttia 1.1.2021 alkaen vuoden 2021 kesäkuun loppuun asti. Peruskorko on 1.1.2020 alkaen ollut -0,25 prosenttia.

LUE LISÄÄ

 

LISTAAMATTOMAN YRITYKSEN OSAKEANTI

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutoksen, jonka perustella listaamattomassa osakeyhtiössä on mahdollista järjestää henkilöstölle osakeanti, josta ei tule veronalaista etua työntekijöille. Työntekijä voi merkitä osakeyhtiön osakkeita käypää arvoa alempaan hintaan. Osakeannista ei tule veronalaista etua, kun osakkeen merkintähinta on vähintään saman suuruinen kuin osakkeen matemaattinen arvo. Aikaisemmin on ollut mahdollista antaa vain 10 prosentin alennus käyvästä arvosta. Lisäksi muutos poistaa tulkintaongelmat yrityksen arvonmäärityksen osalta.

Muutoksen tavoitteena on kannustaa listaamattomien yhtiöiden henkilökuntaa omistamaan yhtiön osakkeita ja näin sitouttaa työntekijöitä yritykseen sekä kasvattaa yrityksen arvoa. Uusi säännös tulee voimaan 1.1.2021. Säännöstä sovelletaan osakeanteihin, joista on tehty päätös lain voimaantulon jälkeen.

LUE LISÄÄ

 

KORONASTA KÄRSINEIDEN YRITYSTEN KUSTANNUSTUKI

Yleisen koronatuen toinen hakukierros on vahvistettu 15.12.2020. Haku on avautunut 21.12.2020 Valtiokonttorin sivuilla ja hakuaika päättyy 26.2.2021. Toisen hakukierroksen tukiajanjakso on kesä-lokakuu, kun se ensimmäisessä haussa oli huhti-toukokuu. Koronaviruksen toisen aallon myötä useat yritykset ovat edelleen kärsineet koronan vaikutuksesta ja tällä tuella tavoitellaan yritysten toimintakyvyn parantamisesta siten, että konkursseilta vältyttäisiin.

Tuki on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi vähintään 30 prosenttia aikavälillä kesä-lokakuu 2020 verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Mikäli yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.-28.2.2020. Toinen edellytys tuen saannille on se, että yrityksellä on vaikeasti sopeutettavissa olevia palkka- ja muita kustannuksia. Tässä toisessa haussa huomioidaan kustannuksia hieman laajemmin kuin ensimmäisessä haussa ja mm. toiminimiyrittäjän yksityisnostot luetaan mukaan. Esimerkinomaisista kustannuksista on listausta Valtiokonttorin kustannustuki-sivustolla. Lisäksi muutos aiempaan kustannustukihakuun on se, että aiemmin saadut tuet eivät vähennä tämän tuen määrää (yläraja kuitenkin kaikille tuille 800.000 euroa). Tuen määrää voi arvioida Valtiokonttorin sivuilla esitetyllä laskurilla.

Mikäli lisäksi yritys toimii toimialalla, jolla liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia, oikeuttaa se yrityksen hakemaan kustannustukea ilman lisäperusteluja. Mikäli yritys ei lukeudu tämmöiseen toimialaan, hakemuksessa vaaditaan erityisen painavat syyt tuen saannille. Mainitut toimialat on säädetty erillisellä valtioneuvoston asetuksella.

Tukeen oikeuttavalle liikevaihdolle ei ole minimirajaa, toisin kuin kustannustuen ensimmäisellä hakukierroksella. Pienin maksettava tuki on edelleen 2000 euroa ja suurin 500 000 euroa.

LUE LISÄÄ

 

PALKANLASKENNAN TÄRKEÄT LUVUT

 

Oheisen linkin takaa löytyvät palkanlaskennan tärkeät luvut vuodelle 2021.

Poimintoja luvuista:

 • Työttömyysvakuutusmaksuprosentit nousevat
 • Sairausvakuutusmaksuprosentit nousevat
 • TyEL- ja YEL -maksuprosentit pysyvät samoina kuin vuonna 2020, mutta alarajat nousevat

 

Lue palkanlaskennan tärkeät luvut TÄSTÄ

 

YRITYSTEN (KORONA)-AVUSTUKSET JA -LAINAT

Business Finlandin ja ELY-keskuksen esiselvitys- ja kehittämistuet koronatilanteeseen olivat haettavissa keväällä. Niiden maksatushakemuksia on yrityksillä vielä tekemättä, osalla projekteista projektiaika voi olla pitkäkin. Yritysten kustannustuen toinen hakukierros on avattu ja yksinyrittäjätukea valmistellaan. Lisäksi yrityksille myönnetään myös edelleen normaaleita avustuksia kehittämistoimenpiteisiin, jotka tähtäävät kasvuun, työllistämiseen ja kansainvälistymisiin. Avustuksia myöntävät ELY-keskus ja Business Finland.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/pk-yritys/pk-yritys/

 

Koronatietopakettia täydennetään sivustolle:

https://korona.talenom.fi/