Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Joulukuu 2021

Uutiset /
Susanna Mäkiranta /
03.01.2022

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

 

Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2021 toimitettavaa verotusta varten

Verohallinto on julkaissut 7.12.2021 päivätyn ohjeen Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2021 toimitettavaa verotusta varten. Ohje on tarkoitettu tueksi säännösten tulkinnassa, myös silmällä pitäen niitä tilanteita, joissa joudutaan arvioimaan raha- ja prosenttimääriä. Yksittäistapauksessa verovelvollisen esittämä selvitys on kuitenkin aina ensisijainen verotuksen peruste. Aikaisempaan ohjeeseen verrattuna ohjeeseen on tehty indeksitarkistukset ja eräitä muita tarkennuksia.

Mm. työhuonevähennyksen kaavamaiseksi vähennykseksi on määritelty 920 euroa, jos verovelvollinen käyttää asuntoaan jatkuvasti ja kokopäiväisesti tulojensa hankkimiseen, tai jos verovelvollinen tekee tulojensa hankkimiseksi etätöitä kokopäiväisesti ja yli 50 % verovuoden työpäivien kokonaismäärästä. Kaavamaisen vähennyksen määrä on 460 euroa, mikäli verovelvollinen käyttää asuntoaan tulojensa hankkimiseksi jatkuvasti, mutta vain osapäiväisesti tai etätöitä säännöllisesti, mutta enintään 50 % verovuoden työpäivien kokonaismäärästä. Vähennys voidaan määrittää myös todellisten kulujen mukaisesti, jos verovelvollinen tuottaa niistä selvityksen.

LUE LISÄÄ

 

Tuloverotukseen muutoksia vuodelle 2022

Lakimuutokset koskien tuloverotusta on vahvistettu:

  • Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotetaan. Muutos koskee kotitalous-, hoiva- tai hoitotyön perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä vuosina 2022 ja 2023 sekä öljylämmityksestä luopumista vuosina 2022–2027. Muiden kotitalousvähennykseen oikeuttavien töiden osalta kotitalousvähennys säilyy ennallaan.
  • Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan määräaikaisesti. Työsuhdeauton verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa, jos auton WLTP-menetelmällä mitatut ajonaikaiset hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden. Määräaikainen alennus on voimassa vuosien 2022–2025 verotuksessa. Alennus koskee autoja, jotka on ensirekisteröity Suomeen vuonna 2021 tai sen jälkeen.
  • Ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristy ansiotasokehityksen vuoksi. Tarkistus perustuu ansiotasoindeksin 3,0 prosentin nousuun. Indeksitarkistus tehdään korottamalla progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja sekä kasvattamalla perusvähennyksen enimmäismäärää, työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä kertymä- ja poistumaprosentteja.
  • Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 3630 eurosta 3740 euroon.
  • Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 1840 eurosta 1930 euroon.
  • Asuntovelan koron vähennysoikeus pienenee siten, että vuonna 2022 koroista on vähennyskelpoista 5 prosenttia nykyisen 10 prosentin sijaan.

LUE LISÄÄ

 

Arvonlisäveron palautukset

Verohallinto tiedottaa, että negatiivisen alv-palautuksen käsittely muuttuu 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilta verokausilta. Muutos vaikuttaa tilanteisiin, joissa negatiivinen alv pienenee eli maksettavaksi tulevan arvonlisäveron määrä kasvaa aiemmin ilmoitetusta. Jos alun perin virheellisesti ilmoitettu eli aiheeton palautus on käytetty työnantajasuoritusten tai jonkin muun veron maksamiseen, tämä aiheeton palautus peritään takaisin.

Tuleva muutos ei vaikuta takautuvasti verokausiin, jotka päättyvät 31.12.2021 tai sitä aikaisemmin. Viimeistään 31.12.2021 päättyvien verokausien negatiivisen arvonlisäveron palautus käsitellään jatkossakin nykyisellä tavalla, eli muun veron maksuun käytetty negatiivinen arvonlisävero peruutetaan ja muu vero täytyy maksaa uudelleen.

LUE LISÄÄ

 

Koronaviruksen kotitesti vapautetaan arvonlisäverosta

Covid-19-sairauden itse suoritettavassa testauksessa käytettävät in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta. Vapauttaminen koskee sekä Suomessa tapahtuvia kotitestien myyntejä että kotitestien hankintoja EU:n ulkopuolelta ja toisesta jäsenvaltiosta. Myynnin verovapauteen liittyy oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä arvonlisävero. Laki on voimassa vuoden 2022.

LUE LISÄÄ

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verotuksessa

Yritykset voivat jatkossa tehdä 150 prosentin suuruisen lisävähennyksen menoista, jotka liittyvät oman elinkeinotoiminnan tai maatalouden tutkimus- ja kehitystoimintaan. Lisävähennys myönnetään tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, jota on tehty yhdessä tutkimusorganisaation kanssa. Vähennyksen perusteena on verovelvollisen tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiolle suorittama tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvä alihankintalasku. 150 prosentin vähennys tarkoittaisi sitä, että verovelvollinen saisi vähentää hyväksyttävät tutkimus- ja kehittämistoiminnan tutkimusorganisaatioyhteistyön menot 2,5-kertaisina todellisiin menoihin nähden.

Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa. Lisävähennystä ei myönnetä, jos verovuonna vähennettävä määrä on alle 5 000 euroa. Lisävähennystä ei myönnetä siltä osin kuin verovelvollinen on saanut suoraa valtiontukea tai muuta julkista tukea hankkeeseen liittyvien alihankintalaskujen kattamiseksi.

Laki tulee voimaan 1.1.2022 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa. Yritys voi tehdä lisävähennyksen 150 prosentin suuruisena 1.1.2022–31.12.2027. Vuoden 2021 loppuun asti lisävähennys on 50 prosentin suuruinen.

LUE LISÄÄ

 

Ulkomaille maksettavien osinkojen lähdeveroprosentit 2022

Verohallinto on julkaissut Suomesta ulkomaille maksettavien osinkojen, sijoitusrahastojen voitto-osuuksien ja rojaltien lähdeveroprosentit vuonna 2022. Jos valtiota ei mainita, vero on 20 % tai 30 %.

LUE LISÄÄ

 

MUITA UUTISIA

 

PALKANLASKENNAN TÄRKEÄT LUVUT

Oheisen linkin takaa löytyvät palkanlaskennan tärkeät luvut vuodelle 2022.

 

Poimintoja luvuista:

  • Työttömyysvakuutusmaksuprosentit pysyvät työnantajan osalta samana, jos palkkoja maksetaan enintään 2,2 meur. Työntekijän osuus kasvaa.
  • Sairausvakuutusmaksuprosentit laskevat (edellisvuonna nousivat).
  • Vuonna 2022 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,85 % palkasta eli 0,45 % korkeampi kuin vuonna 2021. Korotus johtuu siitä, että vuonna 2020 olleet tilapäiset työnantajamaksun alennukset peritään nyt takaisin vuosina 2022-2025. Työnantajan keskimääräinen maksu on nyt 17,4 %. Vuonna 2020 tehty alennus koski työnantajan osuutta, ei työntekijöiden. Työntekijöiden eläkevakuutusmaksu pysyy ensi vuonna samassa kuin tänä vuonna eli 7,15 %. Korotettu työeläkevakuutusmaksu 53-62 vuotiailla on 8,65 prosenttia.

LUE LISÄÄ :PALKANLASKENNAN TÄRKEÄT LUVUT 2022

 

PERUSKORKO

Valtiovarainministeriö on vahvistanut vuoden 2022 tammi-kesäkuulle pe­rus­ko­roksi – 0,50 prosenttia. Peruskorko on ollut −0,50 prosenttia vuoden 2021 alusta.

LUE LISÄÄ

 

UUSI YHTEISTOIMINTALAKI

Vuoden 2022 alusta voimaan astuva uusi yhteistoimintalaki tuo työpaikoille uuden jatkuvan vuoropuhelun käytännön ja parantaa vuorovaikutusta. Laki lisää myös henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia. Lakia sovelletaan yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee vähintään 20 työntekijää.

Uusi yhteistoimintalaki muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä, neuvottelut muutostilanteissa sekä henkilöstön edustaja yrityksen hallinnossa.

LUE LISÄÄ

 

ELOKUUSTA LÄHTIEN SÄHKÖISET KAUPPAREKISTERIOTTEET MAKSUTTOMIKSI JA HELPOMMIN LIIKKUVIKSI EU:N SISÄLLÄ

Elokuussa voimaan astuvat muutokset helpottavat yritysrekistereissä olevan tiedon liikkumista eri EU-maiden rekisteriviranomaisten välillä. Jos esimerkiksi osakeyhtiön vastuuhenkilöt vaihtuvat, tieto muutoksista kulkeutuu myös siihen maahan, jossa osakeyhtiön rekisteröity sivuliike toimii. Lisäksi rahanpesudirektiivin tarkoittamia tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot ovat aiempaa helpommin saatavilla jäsenmaiden välillä, ja sähköisesti jätetty osakeyhtiön perustamisilmoitus tulee jatkossa käsitellä viidessä arkipäivässä.

Kaikkien kaupparekisteriin merkittyjen yritysten sähköiset kaupparekisteriotteet muuttuvat maksuttomiksi 1.8.2022 alkaen. Tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot pysyvät jatkossakin maksullisina.

LUE LISÄÄ

 

YRITYSTEN KORONATUKIEN PUITEOHJELMA: TUKIEN ENIMMÄISMÄÄRÄ YRITYSTÄ KOHDEN NOUSI 2,3 MILJOONAAN EUROON

Euroopan komissio hyväksyi muutokset puiteohjelmaan: yrityskohtaisen tuen enimmäismäärä nousi 1,8 miljoonasta eurosta 2,3 miljoonaan euroon. Puitetukiohjelman voimassaoloa jatketaan vuoden 2021 lopusta 30.6.2022 asti.

Puitetukiohjelman tavoitteena on tukea yrityksiä, jotka kärsivät äkillisestä maksuvalmiuden heikentymisestä tai jopa sen täydellisestä puutteesta koronaepidemian vuoksi. Lisäksi ohjelmalla tuetaan yritystoiminnan jatkuvuutta ja kehittämistä sekä työllisyyttä. Komission hyväksymät muutokset helpottavat kustannustuen viidennen hakukierroksen täytäntöönpanoa.

LUE LISÄÄ

 

KUSTANNUSTUKIKIERROS AVAUTUNUT: MATKAILU-, RAVINTOLA- JA TAPAHTUMA-ALAN YRITYKSILLE UUSI KUSTANNUSTUKI

Kustannustuen viides hakukierros on käynnistynyt ja on auki 18.2.2022. Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta.

Viidennen hakukierroksen tuki korvaa kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet julkisoikeudellisista, koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Rajoitus on voinut kohdistua suoraan yritykseen tai sen asiakaskuntaan. Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.6.-30.9.2021. Kustannustuki on siten suunnattu erityisesti majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille. Toimialat, jotka ovat suoraan oikeutettuja kustannustukeen, on määritelty laissa kustannustuesta. Tukea voidaan kuitenkin myöntää harkinnanvaraisesti myös sellaisille toimialarajauksen ulkopuolisille yrityksille, joihin on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus.

Tuen myöntämisen ehtona on lisäksi aiemmista kustannustukikierroksista tutut kriteerit: yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % vertailukausien välillä ja että yrityksellä on ollut palkkakuluja ja joustamattomia kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

LUE LISÄÄ

 

SULKEMISKORVAUKSEN JA KUSTANNUSTUEN JATKOVALMISTELUN TILANNE TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖSSÄ

Hallitus linjasi 21.12.2021 uusista koronarajoituksista ja muista tarvittavista toimenpiteistä. Tällä hetkellä suurin osa rajoituksista on voimassa 16.1.2022 asti. Hallitus ilmoitti varautuvansa suorien ja välttämättömien rajoitustoimista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen tilanteen edellyttämällä tavalla. Jatkovalmistelussa linjataan pikaisesti korvausten toteuttamistavasta erityisesti yritysten kustannustukilainsäädännön (sulkemiskorvaus, rajattu kustannustuki) osalta. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt valmistelun kustannustuen ja sulkemiskorvauksen tarkemmasta toteuttamistavasta. Toimenpiteiden yksityiskohdista ei ole vielä tehty linjauksia.

LUE LISÄÄ

 

Susanna Mäkiranta

Johtava asiantuntija, KTM, KLT

Susanna toimii Talenomilla johtavana asiantuntijana tilitoimistopalveluissa. Hän kouluttaa sisäisen ja ulkoisen laskennan, yhteisölainsäädännön ja verotuksen alueilla, kehittää konsultointia sekä osallistuu asiakastoimeksiantoihin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Täytä yhteystietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä

"*" näyttää pakolliset kentät