fbpx
>
Uutiset
25.06.2020

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: kesäkuu 2020

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Suomi.fi -valtuuksien käyttö laajenee

Verohallinto tiedottaa, että Suomi.fi-valtuuksia voivat nyt hakea kaikki ne, jotka ovat käyttäneet Katso-palvelua eivätkä ole aiemmin pystyneet siirtymään omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksiin. Suomi.fi-valtuudet kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman pian, koska Katso-palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020. Suomalaisilla yrityksillä ja yhteisöillä täytyy aina olla Y-tunnus, jotta ne voivat valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan veroasioita puolestaan.

Suomi.fi-valtuuksia voivat nyt siirtyä käyttämään myös

– kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja muut julkisyhteisöt
– elinkeinoyhtymät, verotusyhtymät ja yhteisetuudet
– säätiöt sekä yhdistykset, joilla ei ole rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
– yritykset, joissa useampi henkilö ei voi antaa valtuutta yhdessä
– yritykset, joiden toiminta on päättynyt
– ulkomaiset yritykset
– kuolinpesät ja tiekunnat, joilla on Y-tunnus
– henkilöt, joilla ei ole verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia, tai jotka eivät pysty käyttämään sähköisiä välineitä.

Kuolinpesä ja yhteisö eivät voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia, jos niillä ei ole Y-tunnusta. Edunvalvojat voivat valtuuttaa syksyllä 2020.

Lue lisää TÄSTÄ

 

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroja korotetaan 1.8.2020

Liikennepolttonesteiden, kuten moottoribensiinin, dieselöljyn ja niitä korvaavien biopolttoaineiden valmisteveroa korotetaan. Korotus kohdistetaan sekä energiasisältöveroon että hiilidioksidiveroon. Fossiilisen moottoribensiinin vero nousee 5,71 senttiä litralta ja fossiilisen dieselöljyn 6,46 senttiä litralta. Uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen biopolttoaineiden litrakohtainen veronkorotus jää näitä alhaisemmaksi.

Lue lisää TÄSTÄ

 

Kansainvälisten verosuunnittelujärjestelyjen ilmoittaminen alkaa

Verohallinto on julkaissut ohjeet uudesta ilmoitusvelvollisuudesta, joka koskee rajat ylittäviä verosuunnittelujärjestelyjä. Ilmoitusvelvollisuus alkaa heinäkuun alussa, mutta sitä ennen toteutetut järjestelyt siirtymäajalta (25.6.2018 alkaen) on ilmoitettava elokuun loppuun mennessä. Kysymyksessä on uusi ilmoitusvelvollisuus, joka koskee sekä yritysten että yksityishenkilöiden toteuttamia järjestelyitä. Ilmoittaminen tapahtuu ilmoitin.fi – palvelussa tai poikkeustapauksissa paperilla.

Ilmoittamisvelvollisuus koskee rajat ylittäviä verosuunnittelujärjestelyjä, joissa voi olla veron välttämisen tai veron kiertämisen piirteitä. Ilmoitusvelvollisuus koskee järjestelyjä, joissa osapuolet ovat useammasta kuin yhdestä valtiosta ja järjestelyssä on ainakin yksi laissa määritelty tunnusmerkki. Laki raportoitavista rajat ylittävistä järjestelyistä perustuu Euroopan unionin direktiiviin, jonka tavoitteena on lisätä verotuksen läpinäkyvyyttä ja ehkäistä kansainvälistä aggressiivista verosuunnittelua.

Lue lisää TÄSTÄ

Koronavirusepidemian torjumisessa käytettävät tavarat arvonlisäverottomiksi

Hallitus ehdottaa muutettavaksi arvonlisäverolakia väliaikaisesti siten, että covid-19-tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat säädettäisiin verottomiksi.

Esityksen mukaan verottomuus koskee myyntejä julkisen terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palvelun tuottajille sekä Tullin hyväksymille organisaatioille. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saataisiin vähentää eli kyse olisi nollaverokannasta. Muutosta sovellettaisiin taannehtivasti 30.1.2020 alkaen ja se olisi voimassa 31.7.2020 asti.

Lue lisää TÄSTÄ

 

UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

Laina osakkeiden hankintaan oli osakaslainaa

Tuoreessa oikeustapauksessa tuli ratkaisu, jossa yhtiön työntekijän saama laina yhtiön osakkeiden hankintaa varten oli osakaslainaa eli verotuksessa pääomatuloksi katsottavaa, vaikka työntekijä ei lainanantohetkellä vielä ollut yhtiön osakas.

Yhtiön työntekijä oli saanut yhtiöltä lainaa sen osakkeiden hankintaa varten. Osakeomistus ylitti 10 %:n omistusosuuden koko yhtiön osakkeista. Verolain mukaan tällainen osakaslaina verotetaan pääomatulona osakkaalla, mikäli laina on maksamatta verovuoden päättymisajankohdalla ja mikäli työntekijällä on yli 10 %:n omistus yhtiöstä. Hallinto-oikeus katsoi, että omistusosuutta oli katsottava nimenomaan verovuoden päättymisajankohdan perusteella.

Koska A oli verovuoden päättyessä omistanut yhtiön osakkeista yli kymmenen prosenttia, rahalainasta tuolloin maksamatta ollut määrä oli verotuksessa pääomatuloksi luettavaa osakaslainaa.

Turun hallinto-oikeus 2.6.2020 T:20/0416/3
Lue lisää TÄSTÄ

MUITA UUTISIA

PERUSKORKO PYSYY -0,25 PROSENTISSA

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi –0,25 prosenttia vuoden 2020 heinäkuun alusta joulukuun loppuun. Peruskorko on ollut –0,25 prosenttia tammikuun alusta.

Lue lisää TÄSTÄ

RAHOITUSHAKU KIEROTALOUSHANKKEILLE AVATTU – TAVOITTEENA LUODA UUTTA LIIKETOIMINTAA JA KASVUA

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kiertotaloudessa. Avustukseen on varattu miljoona euroa kolmeksi vuodeksi. Rahoituksella käynnistetään yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöohjelmia, jotka hyödyntävät kiertotaloutta ja tukevat innovaatioita ja osaamista. Näiden ohjelmien on tarkoitus luoda uusia toimintamalleja, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Avustusta voivat hakea niin yritykset, tutkimusorganisaatiot kuin muut innovaatiotoimijat. Haku sulkeutuu 7.8.2020 klo 16.15.

Avustuksella voidaan rahoittaa mm. kiertotaloutta edistävien strategisten kasvualustojen ja -ekosysteemien toimeenpanoa sekä kiertotalouden ekosysteemien kehittämistä. Sen sijaan avustuksella ei voida rahoittaa jo vakiintunutta toimintaa (kyse ei ole toimintatuesta), investointihankkeita (toimitilat, laboratoriolaitteet tms. – mutta kehittämistoiminnan kannalta välttämättömän käyttöomaisuuden kuten koneiden ja laitteiden hankinnat ovat tietyin ehdoin harkinnanvaraisesti mahdollisia), liiketoimintaa, yksittäisen yrityksen hankkeita tai pelkästään hankintoja (avustettavat hankkeet voivat kyllä sisältää hankintoja).

Lue lisää TÄSTÄ

YLEINEN YRITYSTUKI ESTÄMÄÄN YRITYSTEN KONKURSSEJA KORONASTA JOHTUEN EDUSKUNNAN KÄSITTELYSSÄ

Business Finlandin ja ELY-keskuksen avustusten tilalle tulevan uuden kustannustuen tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronatilanteessa. Jotta yritys voisi saada tukea, pitäisi sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon olla laskenut merkittävästi.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 5.6.2020. Esitys on edelleen eduskunnan käsittelyssä mutta lain on tavoite tulla voimaan mahdollisimman pian. Kun laki ja siihen liittyvä asetus ovat voimassa ja eduskunnan mahdolliset muutokset on huomioitu haussa, yritykset voivat hakea tukea Valtiokonttorista. Valtiokonttori tiedottaa yrityksille erikseen haun alkamisesta. Hakemus tuen saamiseksi tulisi tehdä Valtiokonttorille viimeistään 31.8.2020.

Kustannustuki olisi korvaus yrityksen kiinteistä kustannuksista ja palkkamenoista. Koronarajoitusten aikana yritysten on huolehdittava kiinteistä kustannuksistaan, kuten tilavuokrista, lvi- ja sähkömaksuista sekä henkilöstöön liittyvistä kustannuksista. Nämä kustannukset eivät jousta, vaikka myynti vähenee. Kustannustuki tukisi yritysten maksuvalmiutta tässä tilanteessa.

Lakiesityksessä ehdotetaan muun muassa seuraavia asioita kustannustuen tarkemmiksi ehdoiksi:

• Kustannustuen ehtona olisi, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, olisi lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto olisi laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.
• Tukea saisi yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 e. Alle 2000 euron tukea ei maksettaisi, sillä näin matalalla tuella ei olisi merkitystä konkurssien estämiseksi. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.
• Kustannustukea voisi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä tuet vähennettäisiin kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennettäisiin 70 prosenttia.

Lue lisää TÄSTÄ

JATKOA TOIMILLE, JOILLA TUOTU TURVAA JA JOUSTOA TYÖMARKKINOILLE KORONA-AIKANA

Hallitus pitää tarpeellisena jatkaa vuoden 2020 loppuun toimia, joilla on turvattu työnhakijoiden ja yrittäjien toimeentuloa sekä autettu yrityksiä pääsemään pahimman kriisin yli. Toimet koskevat lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä, lomautettujen ja yrittäjien oikeutta työttömyysetuuteen sekä starttirahaa. Hallitus esittää toimien jatkamista vuoden loppuun saakka.

Lue lisää TÄSTÄ

YRITYKSEN APUKEINOT KORONATILANTEESSA KOOTUSTI

Talenom on koonnut tietopaketin yrityksille koronatilanteeseen. Tietopakettiin on koottu vinkkejä mm. maksuvalmiuden seurantaan poikkeusoloissa. Yhteenvedosta löytyy myös kootusti hallituksen päättämät tukitoimet yrityksille. Yhteenvetoa päivitetään jatkuvasti. Se löytyy osoitteesta:

https://korona.talenom.fi/