Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: kesäkuu 2021

Uutiset /
Susanna Mäkiranta /
23.06.2021

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Viivästyskorko ja veronpalautukset maksujärjestelyssä

Tasavallan presidentti on vahvistanut määräaikaisen lainmuutoksen, mukaan maksujärjestelyn kohteena olevalle verolle laskettava viivästyskorko on 2,5 prosenttia. Laki on voimassa 31.8.2021 saakka. Myös veronkantolakia on muutettu siten, että veron palautuksia ei väliaikaisesti käytetä huojennetun maksujärjestelyn kohteena olevan veron suoritukseksi. Muutos on voimassa 31.12.2021 asti.

Muutokset liittyvät toimiin, joilla helpotetaan pitkittyneen covid-19-pandemian ja rajoitustoimenpiteiden vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden yritysten tilannetta.

LUE LISÄÄ

 

Covid-19-taudin ehkäisemiseen tarvittavien tavaroiden arvonlisäverovapaus jatkuu vuoden loppuun saakka

Arvonlisäverolakia on muutettu väliaikaisesti siten, että covid-19-epidemiasta johtuvan tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista EU-maista tapahtuvat yhteisöhankinnat on säädetty arvonlisäverottomiksi. Verottomuus koskee myyntejä julkiselle sektorille – myynnit yksityisille toimijoille ovat edelleen arvonlisäverollisia. Muutoksella täydennetään näiden tavaroiden maahantuonnissa sovellettavaa verovapautta.

LUE LISÄÄ

 

VEROTTAJAN UUDET OHJEET

Konserniavustus

Verohallinto on julkaissut 8.6.2021 päivätyn ohjeen Konserniavustus. Ohjeessa käsitellään konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain keskeisiä periaatteita ja konserniavustuksen vähentämisen edellytyksiä tuloverotuksessa. Konserniavustus on konsernin sisäinen verosuunnittelukeino, jolla voidaan tasata konserniyhtiöiden välisiä veroja – toinen yhtiö maksaa avustusta ja saa vähentää sen verotuksessa, toinen vastaanottaa avustuksen ja tuotto on veronalainen. Konserniavustuksen antamiselle on asetettu useita ehtoja, joiden täyttyminen täytyy aina tarkastaa huolella: Konsernisuhteen tulee olla vähintään 90 %:n omistus ja konsernisuhteen on tullut kestää vähintään yhden vuoden. Konserniavustukset tulee kirjata kirjanpitoon tuotoiksi ja kuluiksi ja hallituksen tulee asiasta päättää sekä vastaanottavassa että antavassa yhtiössä.

Ohjetta on päivitetty lakimuutosten myötä. Nykyisin myös osakeyhtiöön rinnastuva ulkomainen yhteisö voi olla konserniavustuksen osapuolena, jos se on yleisesti verovelvollinen Suomessa sijaitsevan tosiasiallisen johtopaikan perusteella. Konserniavustuslain muutosten takia arvioitaessa konserniavustuksen edellytyksiä yleisesti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön osalta katsotaan konsernisuhteen olleen olemassa vain sen ajan, jona ulkomainen yhteisö on ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen.

LUE LISÄÄ

 

Arvonlisäveron erityisjärjestelmät

Verohallinto on julkaissut 15.6.2021 päivätyn ohjeen Arvonlisäveron erityisjärjestelmät. Arvonlisäveron erityisjärjestelmät yksinkertaistavat arvonlisäveron ilmoittamista ja maksamista koskevia menettelyjä tietyissä tavaroiden ja palvelujen myynneissä kuluttajille EU-maissa. Erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen rekisteröityy erityisjärjestelmään tunnistamisjäsenvaltiossa ja hoitaa erityisjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvien palvelujen ja tavaroiden myynnin arvonlisäverotukseen liittyvät ilmoitus- ja maksuvelvoitteet koko EU:ssa keskitetysti tämän EU-maan kautta.

Erityisjärjestelmiin rekisteröityminen on vapaaehtoista. Verovelvollinen, joka ei käytä erityisjärjestelmää, on velvollinen rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi niissä EU-maissa, joissa hän myy palveluja tai tavaraa kuluttajille. EU:n ulkopuolelta tuotavien tavaroiden etämyynnin osalta sellainen myyjä, joka ei ole rekisteröitynyt tuontijärjestelmään, on kuitenkin velvollinen rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi vain, jos hän itse toimii tavaroiden maahantuojana Yhteisössä.

Ohjetta sovelletaan tavaran tai palvelun myyntiin, jossa veron suorittamisvelvollisuus syntyy 1.7.2021 tai sen jälkeen.

LUE LISÄÄ

 

MUITA UUTISIA

PERUSKORKO PYSYY -0,5 PROSENTISSA

Valtiovarainministeriö tiedottaa, että se on vahvistanut peruskoroksi −0,50 prosenttia tämän vuoden heinä-joulukuulle. Peruskorko on ollut −0,50 prosenttia vuoden alusta. Peruskorko määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kuukauden aikana julkaistun 12 kuukauden markkinakoron keskiarvon mukaisesti. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kaksi kertaa vuodessa prosenttiyksikön neljäsosan tarkkuudella.

LUE  LISÄÄ 

 

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN VÄLIAIKAISIA MUUTOKSIA JATKETAAN VUODEN 2021 LOPPUUN ASTI

ELY-keskukset ovat 19.10.2020 lähtien voineet myöntää yrityksen kehittämisavustusta Suomen Covid-19-puitetukiohjelman mukaisena väliaikaisena valtiontukena. Lisäksi avustusta on voitu myöntää pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Hallitus jatkaa väliaikaiseksi tarkoitettuja muutoksia 31.12.2021 asti.

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisten muutosten jatkolla mahdollistetaan yritysten kehittämishankkeiden tuki paitsi koronakriisissä, myös siirryttäessä vähitellen kohti tavanomaisia olosuhteita. ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kyseessä voi olla aloittava, kasvuhakuinen tai uudistumaan pyrkivä yritys. Erityisenä painopisteenä on kansainvälistyminen.

LUE LISÄÄ

 

TYÖTTÖMYYSTURVAPOIKKEUKSIA JATKETAAN 30.9.2021 SAAKKA

 Kesäkuun 2021 loppuun voimassa olevia työttömyysturvan poikkeussäännöksiä jatketaan syyskuun 2021 loppuun:

  • Työttömyysetuuden suojaosan (rahamäärä, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman että se vaikuttaa työttämyysetuuteen) korotusta jatketaan 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa (279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana)
  • Liikkuvuusavustuksen matka-ajan edellytys pysyy lyhennettynä
  • Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen jatkuu syyskuun loppuun. Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronaviruspandemian takia. Yrittäjille on voitu maksaa työmarkkinatukea tilanteessa, jossa työmäärä tai yrityksestä saatava tulo on vähentynyt pandemian takia. Tuki koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiömuodossa. Sitä voidaan myöntää kaikkien toimialojen yrittäjille.

LUE LISÄÄ

 

KORONASTA KÄRSINEIDEN YRITYSTEN KUSTANNUSTUEN 4. LAKIESITYS EDUSKUNTAAN

Kustannustuesta järjestetään neljäs hakukierros, jossa yritykset voisivat hakea tukea maalis-toukokuulta. Tuen ehdot säilyisivät ennallaan. Kustannustuen neljäs hakukierros olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.3.–31.5.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Kaikkien toimialojen yritykset voisivat jatkossakin hakea kustannustukea. Yksinyrittäjät voisivat edelleen hakea kustannustukea. Tuki olisi vähintään 2000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät. Tuen enimmäismäärä olisi jatkossakin miljoona euroa. Valtioneuvosto antaa erikseen asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021 ja haun on tarkoitus käynnistyä Valtiokonttorissa elokuussa.

LUE LISÄÄ

 

TAPAHTUMATAKUUN HAKU ALKAA 1.6. – TAVOITTEENA PIENENTÄÄ JÄRJESTÄJIEN TALOUDELLISTA RISKIÄ

Tapahtumatakuun tarkoitus on vähentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä. Takuu on ennakkoon sovittu maksusitoumus, joka annetaan tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma perutaan tai sen laajuutta rajoitetaan lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksetaan toteutuneista kustannuksista. Tapahtumatakuun piirissä ovat esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, urheilutapahtumat, musiikkifestivaalit, messut sekä vastaavat tapahtumat.

Tapahtumajärjestäjät hakevat tapahtumatakuuta Valtiokonttorista. Haku on kaksivaiheinen. Tapahtumatakuun hakuaika on 1.6.– 31.8.2021. Tapahtumatakuuseen perustuvaa korvausta on haettava erikseen. Korvauksen hakuaika on 15.9.–7.12.2021. Tapahtumatakuu voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Kyseessä on yleisötapahtuma, johon osallistuu vähintään 200 henkeä.
  • Tapahtuma järjestetään 1.6.–7.12.2021 välisenä aikana.
  • Tapahtumajärjestäjä on vakiintunut ja ammattimainen eli sillä on Y-tunnus, pysyvä organisaatio ja vuoden 2019 liikevaihto yli 150 000 euroa. Tyypillisesti vakiintuneella tapahtumajärjestäjällä on palkattua henkilöstöä mutta se voi olla myös yksinyrittäjä.

LUE LISÄÄ

 

MIKRO- JA PIENYRITYKSILLE KORVAUSTA ASIAKASTILOJEN SULKEMISESTA

Sulkemiskorvauksen hakukierros on alkanut 12.5.2021. Sulkemiskorvausta voivat hakea mikroyritykset ja pienyritykset (alle 50 työntekijää), jotka ovat joutuneet sulkemaan toimitilansa. Tukea haetaan Valtiokonttorin asiointipalvelusta. Sulkemiskorvausta täytyy hakea neljän kuukauden sisällä sen kuukauden päättymisestä, jona yritys on saanut avata toimitilansa. Yritys voi hakea sulkemiskorvauksen lisäksi myös yleistä kustannustukea, mikäli edellytykset täyttyvät.

Korvausta voidaan maksaa ravintoloille, muille ravitsemusyrityksille sekä yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on sulkenut tartuntatautilain perusteella. Näitä yrityksiä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat, kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot. Jos yrityksen asiakasmäärää on rajoitettu, mutta sen toimitiloja ei ole suljettu kokonaan, yritys ei voi saada sulkemiskorvausta. Sulkemiskorvauksen määrä perustuu siihen, kuinka suuret yrityksen kulut ovat olleet helmikuussa 2021 ja kuinka suuri osa liiketoiminnasta on suljettu. Yritykselle korvataan palkkakuluista 100 prosenttia ja muista kuluista 70 prosenttia. Muita kuluja ovat esimerkiksi vuokra.

LUE LISÄÄ

 

KESKISUURTEN JA SUURYRITYSTEN KORVAUS ASIAKASTILOJEN SULKEMISESTA

Hallitus esittää, että heinäkuusta alkaen myös keskisuuret ja suuret yritykset voisivat saada sulkemiskorvausta. Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus koskisi yrityksiä, joissa on vähintään 50 työntekijää ja jotka on määrätty suljettavaksi lain tai viranomaisen päätöksellä. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi ravintolat ja muut ravitsemisyritykset, jotka suljettiin keväällä tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla. Korvausta voitaisiin maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on sulkenut tartuntatautilailla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.  

Keskisuurille ja suurille yrityksille maksettaisiin korvauksena 70 prosenttia sulkemisajan tappiosta eli kustannuksista, joita ei pystytä kattamaan tuloilla. Tuen ehtona olisi, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia sulkemiskaudella verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Jos yritys kuuluisi konserniin, tappiota ja liikevaihtoa tarkasteltaisiin konsernitasolla. Tuen enimmäismäärä olisi 1,8 miljoonaa euroa. Tuesta vähennettäisiin sulkemisaikaan ja koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset sekä muut samoihin kustannuksiin kohdistuvat valtiontuet. Yrityksen olisi hakemuksessaan toimitettava tilintarkastajan tarkastusraportti tukikauden liikevaihdosta, voitto-osuudesta ja kustannuksista, vertailukauden liikevaihdosta ja saaduista vakuutuskorvauksista tai muusta valtiontuesta.  

LUE LISÄÄ

 

YRITYSTEN (KORONA)-AVUSTUKSET JA -LAINAT

Business Finlandin ja ELY-keskuksen esiselvitys- ja kehittämistuet koronatilanteeseen olivat haettavissa keväällä 2020. Niiden maksatushakemuksia on yrityksillä vielä tekemättä, osalla projekteista projektiaika voi olla pitkäkin. Yritysten kustannustuen kolmas hakukierros sulkeutui 23.6. ja neljäs hakukierros avautunee elokuussa. Pien- ja mikroyritykset ovat saaneet hakea korvausta asiakastilojen sulkemisesta 12.5. alkaen ja keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus avautunee heinäkuussa. Myös tapahtuma-alan oma tuki on haettavissa. Yrittäjien työmarkkinatuki on saanut jatkoa 30.9.2021 asti. Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden loppuun asti. Avustukset tähtäävät erityisesti kasvuun, työllistämiseen ja kansainvälistymisiin. Avustuksia myöntävät ELY-keskus ja Business Finland.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/pk-yritys/pk-yritys/

 

Koronatietopakettia täydennetään sivustolle:

https://korona.talenom.fi/

 

 

Susanna Mäkiranta

Johtava asiantuntija, KTM, KLT

Susanna toimii Talenomilla johtavana asiantuntijana tilitoimistopalveluissa. Hän kouluttaa sisäisen ja ulkoisen laskennan, yhteisölainsäädännön ja verotuksen alueilla, kehittää konsultointia sekä osallistuu asiakastoimeksiantoihin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Täytä yhteystietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä