fbpx
>
Uutiset
30.10.2017

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: lokakuu 2017

 

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Verohallinnon palvelut ovat osittain suljettuja 1.11-8.11 välisenä aikana.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen…

Muistutuksena yhteisöjen verotukseen tulevat muutokset marraskuussa 2017:
Ennakontäydennysmaksu jää pois ja korvautuu haettavalla lisäverolla. Eri verolajien maksuihin on oma viitenumero (löytyy esim. OmaVerosta). Ennakonmuutoshakemukset lähetetään jatkossa sähköisesti.

Vuodelle 2018 hallituksen esittämiä muutoksia (voimaantulo olisi 1.1.2018)

Hallitus esittää muutoksia (He 107/2017) vuoden 2018 tuloveroasteikkoon ja tuloverolain perusteella myönnettäviin vähennyksiin.

Tuloveroasteikon tulorajoja esitetään korotettavaksi. Niin sanotun solidaarisuusveron alaraja säilyisi nykyisellään. Asteikon kaikkien tuloluokkien marginaaliveroprosentteja alennettaisiin.
Työtulovähennyksen ja kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi.
Työnantajan intressissä tapahtuvaa työntekijän koulutusta ehdotetaan entistä laajemmin verovapaaksi eduksi työntekijälle. Esimerkiksi ajokortin kustantaminen voisi olla lainkohdan tarkoittamaa koulutusta silloin, kun autolla ajaminen kuuluu työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin.
Tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla koskevaa työskentelyn aikarajaa ehdotetaan pidennettäväksi kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Myös yleisradioverolakiin (He 108/2017) on esitetty muutoksia. Muutos vapauttaisi yleisradioveroista noin 390.000 pienituloisinta verovelvollista.

Hallitus esittää, että varainsiirtoverolakia (He 109/2017) muutetaan siten, että varainsiirtoveroa ei olisi suoritettava toimintamuodon muutoksessa, jossa liikkeen- tai ammatinharjoittaja perustaa tätä toimintaa jatkamaan osakeyhtiön, jonka osakkeet hän merkitsee. Verovapaus koskisi sekä kiinteää omaisuutta että arvopaperiomaisuutta. Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä (1.1.2018) tai sen jälkeen tapahtuviin luovutuksiin. Luovutushetkenä pidetään sopimuksentekohetkeä.

Hallitus ehdottaa muutettavaksi arvonlisäverolakia sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia (He 111/2017). Arvonlisäverolakia muutettaisiin siten, että kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta voisi hakeutua verovelvolliseksi myös silloin, kun kiinteistön käyttäjänä olisi yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

LINKKI

VEROHALLINNON OHJEET

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan LINKKI

Viimeisimmistä ohjeista poimintoja lyhyesti:

Osinkotulojen verotus

Verohallinto on päivittänyt 1.9.2017 ohjettaan Osinkotulojen verotus (A148/200/2017). Ohjeessa käsitellään luonnollisen henkilön ja kuolinpesän sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajan, maataloudenharjoittajan ja yhteisöjen saamia osinkotuloja. Merkittäviä muutoksia aikaisempien vuosien käytäntöihin ei ole tullut. Ohjeessa kerrotaan osingonjaon jakamisesta, yhtiöoikeudellisista vaikutuksista sekä laittomasta varojenjaosta, luonnollisen henkilön saaman osingon verotuksesta sekä yhteisön saaman osingon verotuksesta.
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47901/osinkotul…

Osinkotulojen verotukseen voi olla tulossa muutoksia, sillä valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen asiantuntijaryhmä antoi raporttinsa alkuvuodesta 2017 yritysverotuksen uudistamistarpeista ja esitti raportissa uudistuksia myös osingonjaon verotukseen.

Osuuskunnan ja sen jäsenen verotus

Verohallinto on julkaissut 4.9.2017 päivätyn ohjeen Osuuskunnan ja sen jäsenen verotuksesta (A36/200/2017). Ohjeessa käsitellään 2014 voimaan tulleen osuuskuntalain sekä vuonna 2015 voimaan tulleen osuuskunnan varojenjakoa lakimuutoksien vaikutusta osuuskuntien ja niiden jäsenten verotukseen.
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48011/osuuskunn…

Sukupolvenvaihdos verotuksessa sekä perintötilanteissa

Verohallinto on julkaissut 1.9.2017 ohjeet Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa (A56/200/2017) sekä Henkilöyhtiön ja yksityisliikkeen sukupolvenvaihdos verotuksessa (A125/200/2017). Ohjeisiin on koottu keskeisimmät sukupolvenvaihdostilanteet tulo-, perintö- ja lahja-, varainsiirto- sekä arvonlisäverotuksen kannalta. Ohjeita on päivitetty vastaamaan lainsäädäntöä ja uusinta korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä.
Sukupolvenvaihdoksessa yritystoiminta siirretään jatkavalle lapselle tai muulle henkilölle. Sukupolvenvaihdos on jokaisessa yrityksessä yksilöllinen tapahtuma, joka voidaan toteuttaa usealla eri tavalla ja jonka verotuskysymykset voivat koskea tuloverotusta, perintö- ja lahjaverotusta, varainsiirtoverotusta sekä arvonlisäverotusta. Veroseuraamukset voivat kohdistua yrityksestä luopuvan ja luovutuksensaajan lisäksi myös luovutuksen kohteena olevaan yhtiöön. Sukupolvenvaihdokseen liittyy verohuojennuksia tuloverolaissa sekä perintö- ja lahjaverolaissa.
Verohallinto on julkaissut myös 1.9.2017 ohjeen Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa (A57/200/2017). Ohjeessa käsitellään maatilan ja yrityksen sukupolvenvaihdosten verotusta, kun sukupolvenvaihdos toteutetaan yrittäjän kuoleman jälkeen.
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60519/osakeyhti…
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60521/henkiloyh…
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60537/sukupolve…

Luopumiset perintö- ja lahjaverotuksessa

Verohallinto on julkaissut 28.9.2017 ohjeen Luopumiset perintö- ja lahjaverotuksessa (A59/200/2017). Ohjeessa käsitellään erilaisia luopumistilanteita perintö- ja lahjaverotuksen kannalta. Luopumistilanteita tarkastellaan perintö- ja testamenttisaantojen, henkivakuutuskorvausten, osituksen, hallintaoikeudesta luopumisen sekä ennakkoluopumisen osalta. Myös luopumisen peruuttamista käsitellään lyhyesti.
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60797/luopumise…

Liikuntapalvelujen arvonlisäverokanta

Verohallinto on julkaissut 14.9.2017  uuden ohjeen Liikuntapalvelujen arvonlisäverokanta (A55/200/2016). Yleisesti palvelusta, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, arvonlisäveroa suoritetaan 10 prosenttia veron perusteesta. Ohjeessa selvitetään tarkemmin ja osittain lajikohtaisesti, milloin alennettua verokantaa sovelletaan.
Yleishyödylliset yhdistykset, kuten urheiluseurat, ovat arvonlisäverovelvollisia vain toiminnasta, josta saatu tulo on tuloverolain mukaan yhteisön veronalaista elinkeinotuloa. Urheilu- ja liikuntaseurat eivät tämän vuoksi yleensä suorita arvonlisäveroa harjoittamastaan liikuntatoiminnasta.
Muiden liikuntapalvelua tarjoavien yritysten on tarkistettava arvonlisäverollisuus aina erikseen. Esimerkiksi urheilu- ja liikuntatilan vuokrauksen arvonlisäverollisuus määräytyy aina tapauskohtaisesti. Ohjatun liikunnan arvonlisäverotus menee pääsääntöisesti 10 % verokannalla. Opetus- ja valmennuspalvelut tulee tarkistaa tapauskohtaisesti, usein se katsotaan yleisen verokannan eli 24 % myynniksi. Ajanviete-, elämys-, virkistys- ja muiden vastaavien palvelujen myynnistä suoritetaan arvonlisäveroa lähtökohtaisesti yleisen verokannan 24 % mukaan, mutta tähänkin on poikkeuksia.
Ohjeessa on erikseen käsitelty joitakin liikuntamuotoja ja niiden arvonlisäverotusta: golf, ratsastus, jooga, uimaopetus, agility, välikuulapeli.
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60609/liikuntap…

Työnantajan ottamat vapaaehtoiset eläkevakuutukset

Verohallinto on päivittänyt 27.9.2017 ohjeen Työnantajan ottamat vapaaehtoiset eläkevakuutukset (A145/200/2017). Ohjeessa käsitellään työnantajan ottamia vapaaehtoisia yksilöllisiä ja kollektiivisia eläkevakuutuksia. Ohjetta on päivitetty eläkelainsäädäntöön ja tuloverolakiin, erityisesti eläkeikään ja sopimuksen tekoajankohtaan liittyvien muutosten seurauksena. Ohjeessa on lisäksi tarkennettu osakkaille ja heidän lähipiiriinsä kuuluville henkilöille otetun kollektiivisen eläkevakuutuksen ryhmämäärittelyä.
Vapaaehtoisissa eläkevakuutuksissa on aina muistettava, että vakuutuksen tulee olla aina työnantajan ottama ja sillä ei saa korvata palkkaa. Yksilöllinen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verovuoden työntekijäkohtainen maksu saa olla enintään 8.500 euroa vuodessa.
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48268/ty%C3%B6n…

UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

Perustajarakentajan arvonlisäverotus

Perustajaurakoinnissa arvonlisäverokäsittely poikkeaa yleisestä periaatteesta. Gryndauksessa eli tilanteessa, jossa rakennuspalvelujen myyjällä on määräysvalta kiinteistöyhtiössä, arvonlisävero maksetaan tyypillisesti niin sanotun omaan lukuun rakentamisen säännösten mukaan. Silloin arvonlisävero maksetaan kuukausittain rakentamisesta aiheutuneiden välillisten ja välittömien kustannusten perusteella, eikä myyntihinnan perusteella.
KHO:n tapauksessa 2017:144 on käsitelty välillisten kustannusten kohdistamistavasta toimeksiantokohteiden ja perustajarakentamiskohteiden välillä sekä perustajarakentamiskohteista suoritettavan veron perusteen enimmäismäärästä. KHO:n mukaan veron perusteen enimmäismäärä on asunto-osakeyhtiöiltä saaman vastikkeen määrä (oikaisuerineen). Koska rakennuspalvelujen myyjällä on määräysvalta kohdeyhtiöön ja rakentamispalveluista veloitettu määrä voi olla käypää markkina-arvoa huomattavasti alempi, tulee tällaisessa tapauksessa veron perusteen enimmäismääränä pitää käypää markkina-arvoa.
KHO:n tapauksessa 2017:143 taas käsiteltiin välillisten kustannusten jakotapaa. A Oy oli laskenut perustajarakentamiseen kohdistettavat oman käytön arvonlisäveroon luettavat välilliset kustannukset osuutena yhtiön kaikista välillisistä kustannuksista ulkopuolisille suoritettujen rakentamispalvelujen ja perustajarakentamisen liikevaihtojen suhteessa. Kunakin tilikautena liikevaihtojen suhteena oli käytetty neljän vuoden liikevaihtojen suhteen liukuvaa keskiarvoa. KHO katsoi, että yrityksen käsittelemä tapa (alalla yleisesti käytetty) tuo oikean lopputuloksen.
http://kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/15…
http://kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/15…

Myös KVL on käsitellyt oman käytön veron perusteesta ratkaisussa nro 47. KVL katsoi, että hakijan tuli lukea purkukulut oman käytön veron perusteeseen osana uudisrakennuksen rakennuskustannuksia hakemuksessa kuvatussa tilanteessa. Ratkaisu ei ole lainvoimainen, siitä on valitettu.
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ennakkoratkaisut/60721/kvl047…

Rakentamispalvelun arvonlisäverokäytäntöjä selkeytetään KHO:n päätösten myötä, toisaalta niistä herää myös lisää kysymyksiä, erityisesti päätöksen 2014:144 osalta. Lisäksi Kirjanpitolautakunnan kesäkuussa antama yleisohje Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä (5.6.2017) on aiheuttanut keskustelua alalla. Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset seuraa aktiivisesti ohjeistusta.

Konsernin siirtohinnoittelu ja konserniavustus

Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan hinnoittelua samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa. KHO on antanut kaksi ratkaisua liittyen konsernien siirtohinnoitteluun. Verohallinto tiedottaa noudattavansa jatkossa näitä KHO:n vuosikirjaratkaisujen kahta merkittävää linjausta.
Etuyhteydessä tehty liiketoimi on KHO:n ratkaisun 2017:146 (toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen kohdistuvien kulujen veloitus konserniyhtiöitä) mukaisesti tunnistettava sen tosiasiallisen luonteen eikä ainoastaan sopimukseen kirjatun nimikkeen perusteella. KHO:n ratkaisussa 2017:145 määriteltiin konsernien välisen voittolisän suuruutta. Tapauksessa yhtiö ei ollut veloittanut voittolisää lainkaan. Yhtiön olisi tullut veloittaa konserniyhtiöiltä kustannusten lisäksi voittolisä, jotta veloitetut palvelumaksut olisivat olleet markkinaehtoisia.
Jatkossa verohallinto hyväksyy konsernin sisäisistä palveluista aiheutuneille kustannuksille markkinaehtoiseksi voittolisäksi vähäinen, enintään kolmen prosentin voittolisä, ns. vähäistä lisäarvoa tuottaviin konsernin sisäisiin palveluihin. Muiden kuin vähäisen lisäarvon palveluiden osalta palvelumaksun markkinaehtoista voittolisää on tarkasteltava jatkossakin tapauskohtaisesti.
Verohallinto suosittelee konserniyhtiöitä tarkistamaan palvelumaksujensa markkinaehtoisuus kuluvasta verovuodesta alkaen.
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutise…
http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaato…
http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaato…

Myös konserniavustuksista on hallinto-oikeudesta tullut ennakkoratkaisu. Emoyhtiöiden voitiin katsoa harjoittavan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaista liiketoimintaa. Kun myös muut konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain mukaiset edellytykset täyttyivät, hakijayhtiön emoyhtiöilleen X Group Oy:lle ja Y Oy:lle myöntämät konserniavustukset annettiin saajayhtiöiden liiketoimintaa varten ja siten olivat vähennyskelpoisia hakijayhtiön verotuksessa.
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallin…

Palvelumajoitustoiminta rinnastui hotelli- ja leirintäaluetoimintaan arvonlisäverotuksessa

KVL on käsitellyt palvelumajoitustoimintaa ennakkoratkaisussa 41: A toimi majoitustoimintaoperaattorina. Yhtiön palvelumajoituskonseptiin kuului kalustettujen huoneistojen ja majoitukseen liittyvien palvelujen tarjoaminen. Asunnot olivat kalustettuja ja varustettu peruskodinkonein. Majoituksen hintaan sisältyi sähkö, lämpö, vesi, laajakaista ja vakuutus. Majoituksen yhteydessä yhtiö tarjosi myös seuraavat oheispalvelut: vastaanottopalvelut, ravintola, aulan lounge-palvelut, työskentely- ja neuvontahuoneet, kuntosali ja kuntohuone, SPA-osasto ja yhteiskäyttöinen keittiö ja ruokailuhuone.

Majoitusta tarjottiin päivähinnalla tai viikkohinnalla alle kuukauden pituisiksi ajanjaksoiksi ja kuukausihinnalla yhden kuukauden pituiseksi ajanjaksoksi.

A:n toimintaa eli majoitusta pidettiin arvonlisäverollisena hotelli- ja leirintätoiminnassa tapahtuvana huoneiden ja muiden sellaisten tilojen käyttöoikeuden luovuttamisena. Hotelli- ja leirintätoiminnassa arvonlisävero on 10 %.
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ennakkoratkaisut/60714/kvl201…

Vuokratun loma-asunnon kulujen vähentäminen

KHO on käsitellyt tapauksessa 2017:131 loma-asunnon kulujen vähentämistä verotuksessa. Loma-asuntoa vuokrattiin ulkopuolisille sekä pidettiin omassa käytössä. Asiassa oli kysymys siitä, olivatko vapaa-ajan asuntoon kohdistuvat kulut ja poistot A:n verotuksessa vähennyskelpoisia niiden päivien osalta, jolloin asunto oli ollut tyhjillään.
KHO katsoi, että vapaa-ajan asuntoa oli verovuonna 2012 käytetty pääasiassa tulonhankkimistoiminnassa (vuokrattu 105 päivää, oma käyttö 70 päivää, loput ajasta tyhjillään). Tämän vuoksi A:n asunnosta saamien vuokratulojen vähennykseksi ei ollut luettava vain vuokralle annettuja päiviä vastaavaa osaa asuntoon kohdistuvista kuluista ja poistoista, vaan kuluista ja poistoista vähennyskelpoista oli myös se osa, joka vastasi päiviä, jolloin asunto oli verovuoden aikana ollut tyhjillään.
Verohallinto tiedottaa, että kyseinen ratkaisu muuttaa verotuskäytäntöä ja päätöstä sovelletaan myös takautuvasti. Kun loma-asuntoa sekä tarjotaan vuokralle että vuokrataan aktiivisesti ja omaa käyttöä on vähemmän kuin vuokrakäyttöä, loma-asunnon katsotaan olevan tulonhankkimiskäytössä.
http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaato…
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutise…
 

MUITA UUTISIA

LEI-TUNNUKSEN HAKEMINEN

Jo aikaisemmin uutisoimamme LEI-tunnuksen hakeminen koskee kaikkia arvopaperikauppaa harjoittavia yhtiöitä. Jo LEI-tunnuksen saaneen yrityksen (ennen 27. syyskuuta 2017) täytyy käydä päivittämässä emoyhteisön tiedot tai tieto niiden puuttumisesta. Tietojen päivittäminen sisältyy LEI-vuosimaksuun.
Kun yritys tai yhteisö hakee LEI-tunnusta, sen täytyy vastata kysymyksiin suorasta ja ylimmästä kirjanpidollisesta emoyhteisöstä.
https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/uutiskirjeet/prhuutisia/lei-uutisia_…

Hakemiseen lisätietoja:
https://www.prh.fi/fi/lei-tunnus/hakijalle/tunnuksen_hakeminen.html

OSAKEYHTIÖITÄ JA OSUUSKUNTIA POISTETAAN JÄLLEEN KAUPPAREKISTERISTÄ

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy laatia tilinpäätös joka tilikaudelta, vaikka toimintaa ei harjoitettaisikaan. Tilinpäätös täytyy myös ilmoittaa kaupparekisteriin (ei koske asunto-osuuskuntia ja asunto-osakeyhtiölain mukaisia keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä). Poistouhan alla olevat yhtiöt löytyvät oheisesta tiedotteesta. Näiden yhtiöiden tulee ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin  2.1.2018 mennessä, jotta niitä ei poisteta kaupparekisteristä.
https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2017/P_12785.html

KONKURSSILAIN UUDISTUS JA SELVITYS KONKURSSIN TEHNEEN YRITTÄJÄN HENKILÖKOHTAISESTA VELKAVASTUUSTA

Kehittämishankkeen OM072:00/2017  tavoitteena on selvittää, miten konkurssin tehneet yrittäjät voivat vapautua henkilökohtaisesta velkavastuusta EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltain lainsäädännön mukaan. Vertailun perusteella oikeusministeriö tulee arvioimaan, mitä kehitystarpeita Suomen lainsäädäntöön liittyy.
Myös konkurssilaista on meneillään hanke OM017:00/2015, jossa selvitetään konkurssilain uudistustarpeita mm. lain yksinkertaistamiseksi.
http://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM072:00/2017
http://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM017:00/2015

TEKESIN OHJELMAT JA JA HAKUAJAT

Tekesillä on käynnissä useita ohjelmia, joista yritykset voivat hakea rahoitusta tutkimus- ja kehitysprojekteilleen. Yritykset voivat hakea ohjelmista rahoitusta jatkuvasti. Kun projekti on suunnitteilla, kannattaa olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä Tekesiin. Projektille voi hakea rahoitusta myös ilman, että se liittyisi mihinkään Tekesin ohjelmaan.
Haettavissa olevia on esimerkiksi
Team Finland Augmented Intelligence – Tekoäly -kampanjaan liittyen, jossa hakuun osallistuvilla alle viisivuotiailla yrityksillä on oltava markkinoille valmis tuote tai palvelu, jonka arvoa voidaan kasvattaa tekoälyteknologioilla. Yli viisivuotiailta pk-yrityksiltä edellytetään vakiintunutta liiketoimintaa. Hakuaika ma 23.10.2017 – pe 12.01.2018
https://www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2017/tutkimushaku-pk–ja-midcap-yrityk…

Käynnissä olevista ohjelmista ja hakuajoista lisätietoja Tekesin sivuilta:
https://www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2017/