fbpx
>
Uutiset
26.10.2018

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: lokakuu 2018

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Verokortti uudistuu – jatkossa vain yksi tuloraja

Valtioneuvoston 4.10. antama asetus tuo muutoksia verokorttiin: Jatkossa verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille. Jatkossa verokortissa ei ole enää palkkakauden tulorajoja vaan yksi tuloraja koko vuodelle. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Ensi vuodesta alkaen sama verokortti käy kaikille palkkatuloille. Kaikki työnantajat käyttävät samaa verokortille laskettua veroprosenttia. Sivutuloille tai eri työnantajille ei enää lasketa eri veroprosenttia.
 

Lue lisää

Jatkossa riittää, että työntekijä esittää verokortin työnantajalleen. Työnantajan ei enää pidä säilyttää työntekijän verokorttia itsellään. Verokorttia ei jatkossa tarvitse myöskään toimittaa alkuperäisenä, vaan kopio riittää.

Työntekijän on jatkossa entistä tärkeämpää seurata tulojaan vuoden aikana. Työntekijän on hyvä seurata palkkojen kertymistä vuoden aikana erityisesti silloin, jos hänellä on useita työnantajia. Jos verokortin tuloraja näyttää ylittyvän tai vähennykset muuttuvat, muutosverokortin voi jatkossa tilata Verohallinnon verkkopalvelussa OmaVerossa tai puhelimitse. Lisätietoja verokorttien muutoksista löytyy Verohallinnon internet-sivuilta. Vuoden 2019 verokortit postitetaan kaikille joulu-tammikuussa, ja uusi verokortti on voimassa helmikuusta alkaen.

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/verokortti-uudistuu-yksi-tuloraja-koko-vuoden-palkoille

Energiaverotus uudistuu

Hallitus esittää muutoksia lämmitys- ja työkonepolttoaineiden verotukseen, sähkövarastojen verotukseen sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukseen. Maatalouden energiaveroja palautetaan tältä vuodelta korotetusti.
 

Lue lisää


Hallituksen esityksen mukaisesti lämmitys- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidivero muuttuu siten, että verotuksessa otetaan huomioon kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen koko elinkaaren ajalta. Nykyisin huomioidaan vain poltosta syntyvät päästöt. Uusi menettely on samanlainen kuin liikennepolttoaineissa. Muutos ei kiristä lämmitys- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa, koska vastaavasti veron laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennetaan.

Hallitus esittää toisaalta korotusta lämmitys- ja työkonepolttoaineiden energiaveroihin, jotta verotuloja saataisiin kerättyä enemmän. Korotus painottuu hiilidioksidiveroon. Lisäksi turpeen energiaveroa korotetaan. Yhdessä nämä muutokset parantavat vähäpäästöisen ja uusiutuvan energian asemaa.

Esitys tuo muutoksia myös yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukseen. Hiilidioksidiveron puolituksesta luovutaan, mutta samalla alennetaan vastaavasti yhdistetyssä tuotannossa käytettyjen polttoaineiden energiasisältöveroa. Muutos parantaa maakaasun asemaa suhteessa kivihiileen ja edistää siten osaltaan hallituksen tavoitetta luopua kivihiilestä vuoteen 2029 mennessä.

Muista muutoksista tarkemmin:

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/energiaverotukseen-muutoksia-maatalous-saa-palautusta-korotettuna

Verohallinnon ennakolliset keskustelut yhteisöjen verotuksesta

Verohallinnolta voi hakea ennakollista keskustelua yhtiöiden toimintaan tai sen muutoksiin liittyviä verovaikutuksia mietittäessä. Ennakollista keskustelua voi hakea, jos verottajan ohjeistuksesta ei löydy asiaan vastausta, keskustelu voi olla vaihtoehto ennakkoratkaisun hakemiselle.

Ennakollisen keskustelun tarkoituksena on ohjata yhteisöä toimimaan oikein ennen kuin verotukseen liittyvät järjestelyt ovat tapahtuneet. Tavoitteena on sujuvoittaa verotukseen liittyvien asioiden käsittelyä, parantaa Verohallinnon toiminnan läpinäkyvyyttä ja vähentää asiakkaiden tarvetta verotuspäätöksiin liittyvälle muutoksenhaulle.
 

Lue lisää


Keskustelumalli on kokeiluluontoinen vuoden 2018 ajan. Keskustelua voi pyytää vuoden 2018 aikana Verohallinnolta osoitteesta ennakollinenkeskustelu@vero.fi. Keskustelut ovat maksuttomia. Keskustelu voidaan tarvittaessa käydä Skype-yhteydellä.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2018/verohallinto-kokeilee-ennakollisia-keskusteluja-yhteisöasiakkaiden-kanssa/

 

VEROHALLINNON OHJEET

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan LINKKI

Viimeisimmistä ohjeista poimintoja lyhyesti:

Peitelty osinko

Verohallinto on julkaissut 2.10.2018 päivätyn ohjeen Peitelty osinko (dnro: A122/200/2018). Peitellyllä osingolla tarkoitetaan sitä, että jos osakas saa yhtiöstä rahanarvoista etua esimerkiksi alihinnoittelun johdosta, verotuksessa osakkaan saama etu nähdään saadun ”osingon sijasta” ja etua verotetaan osakkaalla ansiotuloverona. Jos esimerkiksi yhtiö on maksanut osakkaalleen ylihintaa esimerkiksi asunto-osakkeiden tai asuinkiinteistön kaupan yhteydessä, käyvän hinnan ja maksetun hinnan erotuksesta 75 prosenttia lisätään peiteltynä osinkona osakkaan veronalaisiin ansiotuloihin, vaikka luovutusvoitto olisi verovapaa.

Ohjeeseen on lisätty korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO:2018:113 johdosta luku, jossa käsitellään osakeyhtiön arvonlisäverotunnisteen käyttämistä osakkaan yksityishankinnoissa.
 

Lue lisää


Jos osakas esimerkiksi käyttää yksityisiin hankintoihinsa yhtiön arvonlisäverotunnistetta, ja välttyy näin maksamasta arvonlisäveroa, osakkaan katsotaan saaneen peiteltynä osinkona vältetyn arvonlisäveron suuruisen rahanarvoisen etuuden. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä KHO 2018:113 osakas A oli kokonaan omistamansa B Oy:n nimellä ja sen arvonlisäverotunnistetta käyttäen ostanut verottomana yhteisöhankintana henkilökohtaiseen käyttöönsä tavaroita ja palveluita. Näin toimimalla A oli välttynyt maksamasta arvonlisäveroa, jonka hän olisi muutoin joutunut maksamaan, jos hankinnat olisi tehty niiden todellisen tarkoituksen mukaisesti A:n omissa nimissä.

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Verohallinto on julkaissut 25.9.2018 päivätyn ohjeen Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa (dnro A121/200/2018). Ohjeessa käsitellään käyvän arvon määrittämistä perintö- ja lahjaverotuksessa. Ohjeen ensisijaisena tavoitteena on, että käytännöt ja menettelyt käyvän arvon antamiseksi ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä.

Uudessa ohjeessa käsitellään mm tuottoarvon käyttöä yrityksen arvostamisessa.
 

Lue lisää


Yritys arvostetaan verotuksessa käypään arvoon, joka tapauskohtaisesti määritetään painotetusti joko substanssi- tai tuottoarvon perusteella. Ohjeen mukaisesti ”Yrityksen toimialasta tai toiminnan luonteesta riippuen tuottoarvon painoarvo voi olla suurempi esimerkiksi silloin, kun yrityksen tulos on jatkuvasti suuri eikä tuloja ole jätetty yritykseen. Taseessa näkyvien erien sijasta yrityksen arvo voi perustua pääasiassa muihin tekijöihin, esimerkiksi ammattitaitoiseen henkilökuntaan, tuotteisiin, palveluihin, aineettomiin oikeuksiin, asiakasverkostoon, markkinaosuuteen tai muihin vastaaviin tekijöihin. Tällöin tuottoarvoa voidaan painottaa tai käypä arvo voidaan määrittää pelkän tuottoarvon perusteella.”

 

UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

Merkkipäivälahjaksi saadusta rannekellosta muodostui osittain verotettava etu

Tuoreessa KHO:n ratkaisussa (KHO 26.9.2018 T:4351) oli kysymys osakeyhtiön myöntämistä muistamisista työntekijöiden jäädessä eläkkeelle.

Yhtiön sisäisen ohjeen mukaan eläkkeelle jääviä henkilöitä (B-mitalin saaneita) oli muistettu joko taulutelevisiolla, kannettavalla tietokoneella tai polkupyörällä. Tietyn henkilöstöryhmän jäsenten eläkkeelle jääntilahjana oli ollut kristallivaasi. Yhtiön hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja oli jäänyt eläkkeelle ja hänelle oli annettu merkkipäivälahjana 12 920 euron arvoinen Rolex-merkkinen rannekello. Oikeuskäsittelyn lopputulemana Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei hallituksen puheenjohtajan saama rannekello ollut tavanomainen ja kohtuullinen merkkipäivälahja. Hallituksen puheenjohtajan katsottiin olevan oikeutettu kuitenkin tavanomaiseen ja kohtuulliseen lahjaan muiden tavoin, joten hänen veronalaisena ansiotulona verotettiin kellon arvosta se osa, joka ylitti muiden saaman lahjan arvon. Kellosta muodostui siten osittain verotettava etu.

KHO:2018:131

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1537778446953.html?utm_source=TaxFax+56+12.10.2018&utm_medium=email&utm_campaign=

 

MUITA UUTISIA

 

VUODENVAIHTEEN REKISTERÖINNIT KAUPPAREKISTERIIN TEHTÄVÄ AJOISSA

Kaupparekitseri tiedottaa, että jo ilmoitus halutaan rekisteriin vielä tämän vuoden aikana, ilmoituksen pitää olla saapunut kaupparekisteriin 3.12.2018 mennessä.

Verohallinnon ohjeiden mukaisesti tilikauden muutoksesta täytyy tehdä ilmoitus kaupparekisteriin viimeistään kahta kuukautta ennen kuluvan tilikauden päättymistä. Ilmoituksen voi tehdä netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa tai paperilomakkeilla (Y-lomakkeet). Netissä muutosta ei voi ilmoittaa, jos yhtiön tilikauden päättymiseen on alle kaksi kuukautta. Paperilomakkeilla tehdyn ilmoituksen pitää olla saapunut kaupparekisteriin 3.12.2018 mennessä.

Yhtiöiden sulautumisten tai jakautumisten täytäntöönpanoa koskevien ilmoitusten tulee olla perillä viimeistään 3.12.2018, jos täytäntöönpano halutaan kaupparekisteriin ennen vuodenvaihdetta.

https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2018/P_16486.html
 

TAVARAMERKKILAKI UUDISTUU

Valtioneuvosto esittää tavaramerkkilain uudistamista. Tavaramerkkilain kokonaisuudistus on tarpeen, koska voimassa oleva tavaramerkkilaki on vanhentunut sekä epäyhtenäinen siihen tehtyjen lukuisten muutosten seurauksena. Tavoitteena on ollut selkeä ja moderni laki, joka mahdollistaa täydellisen sähköisen asioinnin.

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tavarat ja tuottamat palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi myös olla yksityishenkilö.
 

Lue lisää


Uudistus sisältää uudenlaisen tavaramerkin hallinnollisen menettämis- ja mitätöintimenettelyn. Jatkossa tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä voi hakea myös Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tämä on aiempaa edullisempi ja nopeampi vaihtoehto, sillä aiemmin menettämistä ja mitätöintiä on ollut mahdollista hakea vain markkinaoikeudesta.

Myös vaatimus tavaramerkin esittämisestä graafisesti poistuisi. Tämä voi mahdollistaa uuden tyyppisten tavaramerkkien rekisteröimisen.

https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2018/P_16520.html