fbpxPk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: lokakuu 2019 | Talenom

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: lokakuu 2019

Uutiset

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA


Uusille kone- ja laiteinvestoinneille suunnitteilla korotettu poisto-oikeus

Valtiovarainministeriö lähettänyt lausuntokierrokselle lakiluonnoksen, jossa esitetään, että elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen saisi tehdä kalenterivuosina 2020-2023 käyttöön ottamiensa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaisen poiston verotuksessa. Koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen enimmäispoisto olisi siten 25 prosentin sijasta 50 prosenttia jäljellä olevasta hankintamenosta. Korotettu poisto tarkoittaisi käytännössä sitä, että hyödyke poistettaisiin verotuksessa nopeampaa tahtia – tämä tarkoittaa myös tuloslaskelmalle suurempia poistokuluja, jotka luonnollisesti pienentävät tulosta.

Verohuojennus koskisi kaikkea uutta irtainta omaisuutta mutta ei käytettyinä hankittuja hyödykkeitä. Myös ammattimaisessa liikenteessä käytettävistä autoista voisi tehdä korotetun poiston, jos verovelvollinen on valinnut käyttöönsä normaalin 25 %:n menojäännöspoistotavan.

Korotetut poistot voisi tehdä korkeintaan neljänä verovuotena.

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lainmuutos-kannustaisi-yrityksia-investoimaan-koneisiin-ja-laitteisiin


Hallituksen esitys veromuutoksista vuodelle 2020

Hallitus on antanut esityksen, jossa ehdotetaan seuraavia muutoksia vuoden 2020 tuloverotukseen:
 

Lue lisää-    Valtion tuloveroasteikkoa lievennetään korottamalla asteikon tulorajoja noin 3,1 prosentilla. Solidaarisuusveroa jatketaan.
-    Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä laskee 2400 eurosta 2250 euroon ja vähennyksen määrä työkorvauksesta laskee 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkanmaksun vähennysoikeus 20 prosentista 15 prosenttiin.
-    Asuntovelan korkovähennyksen laskemista asteittain jatketaan: asuntovelan koroista olisi vähennyskelpoista 15 prosenttia vuonna 2020, vuodesta 2023 alkaen ei enää ollenkaan.
-    Työnantajan maksamien muuttokustannusten verotusta kevennetään säätämällä puolet työnantajan maksamista muuttokustannuksista verovapaiksi. Kevennys koskee sekä ulkomaalta muuttoa että Suomen sisäisiä muuttoja - edellytyksenä on se, että muutto johtuu työskentelypaikan muutoksesta ja että työnantajan olisi lähtökohtaisesti maksettava kustannukset suoraan palvelun tarjoajalle, ei rahana työntekijälle.
-    Verotusyhtymän käsite supistuu. Muutoksena se, että verotusyhtymää ei muodostuisi pelkästään sen perusteella, että kaksi tai useampi henkilö yhdessä omistaa kiinteistön, joka ei ole maatila tai metsäkiinteistö. Verotusyhtymää ei muodostuisi myöskään automaattisesti sen johdosta, että kiinteistöstä on saatu vuokratuloa. Kiinteistön omistajat tai haltijat ilmoittaisivat kiinteistöosuudestaan saamansa vuokratulot omissa veroilmoituksissaan. Yhtymäverotuksen piiriin jäisivät edelleen maatilan viljely ja hallinta, metsätalouden harjoittaminen sekä sellainen kiinteistön hallinta, jonka osalta yhtymä on arvonlisäverolaissa olevan erityissäännöksen johdosta arvonlisäverovelvollinen, tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutus, josta yhtymä on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi.
-    Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverotuksen erityissäännökset tulevat pysyviksi ja lähdeveron määrää alennetaan 35 prosentista 32 prosenttiin.
-    Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan. Yli 129 800 euron ansiotuloihin vähennystä ei enää myönnetä.

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/budjettiesitys-tuo-muutoksia-tulo-ja-valmisteverotukseen


OmaVeroon lisää verolajeja

OmaVerossa voi 8.11.2019 alkaen hoitaa jo lähes kaikki veroasiat: uutena tulevat varainsiirtoveroon liittyvät asiat ja rakentamisilmoitusten antaminen sekä arvonlisäveron palautushakemuksen tekeminen EU-maihin. Myös tulorekisteritiedot näkyvät jatkossa OmaVerossa. OmaVeron päivittämisestä johtuen OmaVero on pois käytöstä 1.-8. marraskuuta välisen ajan.

Maaliskuussa OmaVeroon saadaan myös kaikki kiinteistöveroasiat.

Verohallinto laajentaa OmaVeroa nyt neljäntenä vuonna peräkkäin. Tämän jälkeen siirtyminen noin 70 erillisestä verotusohjelmasta yhteen on loppusuoralla.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2019/palvelukatko-1.8.11.--lis%C3%A4%C3%A4-verolajeja-omaveroon/

 

VEROHALLINNON OHJEET


Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan. Viimeisimmistä ohjeista poimintoja lyhyesti:

Virtuaalivaluuttojen verotus

Verohallinto on julkaissut 7.10.2019 päivätyn ohjeen Virtuaalivaluuttojen verotus.
Ohjeessa käsitellään virtuaalivaluuttojen verotusta henkilöverotuksessa, yritysverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa. Virtuaalivaluutta on digitaalinen valuutta, jonka arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Virtuaalivaluuttaa pidetään tuloverolaissa tarkoitettuna omaisuutena ja virtuaalivaluuttojen käyttämiseen sovelletaan luovutusvoittojen verotusta koskevia säädöksiä: verotettavaa myyntivoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään hankintameno tai hankintameno-olettama. Myös virtuaalivaluutan vaihtaminen toiseen virtuaalivaluuttaan on verotuksessa luovutusvoiton realisoiva tapahtuma. Virtuaalivaluuttojen eri luovutustilanteisiin sovelletaan myös luovutustappioiden vähentämistä ja pienten luovutusvoittojen verovapautta koskevia säädöksiä. Jokainen virtuaalivaluutan käyttötilanne realisoi verotuksessa virtuaalivaluutan arvonnousun tai -laskun. Jos käytetty virtuaalivaluutta on hankittu useassa erässä, jokaisesta erästä realisoituva arvonnousu tai -lasku on laskettava erikseen. Arvonmuutosta laskettaessa virtuaalivaluutat katsotaan käytetyksi siinä järjestyksessä kuin henkilö on ne hankkinut, jos hän ei muuta näytä.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48411/virtuaalivaluuttojen-verotus2/


Verohallinnon maksujärjestelyt

Verohallinto on tehnyt päätöksen verotuksen maksujärjestelyistä. Verohallinto voi ryhtyä maksujärjestelyyn tilapäisiin maksuvaikeuksiin johtuneen verovelvollisen kanssa sen sijaan, että verot lähetettäisiin ulosottoperintään tai ryhdyttäisiin muihin perintätoimiin. Verot on suoritettava maksujärjestelyssä määriteltyinä tasaerinä enintään kahdessa vuodessa (jos ei aseteta vakuutta) tai pidempänä maksukautena (jos veronmaksulle on asetettu vakuus).

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47558/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-maksuj%C3%A4rjestelyss%C3%A4-noudatettavasta-menettelyst%C3%A42/
 

MUITA UUTISIA


TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT VUONNA 2020

Hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksuihin alennuksia ensi vuodelle: palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,25 prosenttia palkasta ja työnantajan osuus 0,45 prosenttia (2 125 500 eur asti) ja sen ylittävältä osalta 1,7 prosenttia.

Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,65 prosenttia ja työnantajan osuus 0,45 prosenttia.


TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT VUONNA 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutusmaksujen perusteet vuodelle 2020 työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Perittävä maksu pysyy samalla tasolla kuin tänä vuonna mutta maksun jakautuminen muuttuu: Työnantajan keskimääräinen maksu pienenee 0,40 prosenttiyksikköä ja työntekijän maksu suurenee 0,40 prosenttiyksikköä. Työntekijän maksu vuonna 2020 on 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla sekä 8,65 prosenttia 53–62-vuotiailla.

Työnantajan maksu on keskimäärin 16,95 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista Yrittäjien eläkemaksu säilyy samalla tasolla kuin tänä vuonna eli alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta.


TYÖPANOSOSINGOT JA TYÖSUHDEOPTIOT ELÄKEVAKUUTTAMISEN PIIRIIN

Hallitus on antanut lakiesityksen, jonka mukaan työpanokseen perustuva osinko luettaisiin jatkossa mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon. Työnantajan tulisi maksaa työeläkevakuutusmaksu jatkossa myös näiden suoritusten osalta.
Muutoksia esitetään myös alihintaisten työsuhdeoptioetujen eläkevakuuttamiseen. Alihintaisia työsuhdeoptioetuja koskeva muutos tarkoittaisi työnantajan kannalta sitä, että työsuhdeoptiosta saatava etu ilmoitettaisiin tulorekisteriin vasta työsuhdeoption käyttöajankohtana eikä option antamisajankohtana, kuten nykyisin.
Lait on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoelakelainsaadantoon-esitetaan-erilaisia-muutoksia-ja-tasmennyksia


KAUPPAREKISTERIOTE YRITYKSILLE TILINPÄÄTÖKSEN REKISTERÖINNISTÄ

PRH on ottanut käyttöön uuden palvelun, jonka avulla yritys saa tiedon tilinpäätöksensä rekisteröinnistä. Yrityksille lähetetään kaupparekisteriote sen jälkeen kun tilinpäätös on rekisteröity. Ote on maksuton, ja siitä voi samalla tarkistaa myös muiden tietojen ajantasaisuus. Otteessa on yrityksen perustiedot ja mm vastuuhenkilöiden tietoja.

https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2019/P_19149.html 

Header-kuva

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500

Yksinkertaistettu yhteydenotto