fbpx
>
Uutiset
17.03.2017

PK-YRITTÄJÄN VERO- JA LAKIUUTISET: MAALISKUU 2017

VEROTUKSEN UUTISIA

VEROHALLINNON OHJEET

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan LINKKI
Viimeisimmistä ohjeista poimintoja lyhyesti:

 

Työmatkakorvaukset verotuksessa
Verohallinto on julkaissut 16.2.2017 päivitetyn ohjeen Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa. Ohjeeseen on tullut lisää lukuja ja ohjeita erityiskysymyksiin, mm. ks. alla esimerkit (lähde: Taxfax). Matkakustannusten perusteisiin ei ole tullut muutoksia.

  • Työmatkat vapaa-ajan asunnolta

Palkansaajalle voidaan maksaa verovapaita kustannusten korvauksia myös sellaisesta työmatkasta, jonka hän aloittaa (tai päättää) vapaa-ajan asunnolleen. Rajoituksena on kuitenkin se, että työmatkaksi matka luetaan enintään siltä osin kuin palkansaajan kulkema matka ja matka-aika eivät muodostu pidemmäksi kuin tilanteessa, jossa matka olisi tehty palkansaajan asunnosta. Siltä osin kuin kuljettu matka tai matka-aika pitenee, kysymys on palkansaajan elantomenojen korvaamisesta eli veronalaisista palkkatuloista.

Verovapaita kustannusten korvauksia voidaan maksaa myös matkalta erityiselle työntekemispaikalle työntekijän majoittuessa vapaa-ajanasunnollaan. Sen sijaan oleskelua vapaa-ajan asunnolla ei pidetä työmatkalla olemisena, eikä ajalta maksettu päiväraha ole tällöin verovapaata vaan veronalaista palkkatuloa.

  • Etätyö – matkat

Mikäli työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että palkansaaja tekee ainakin osan työajastaan kotonaan, on kyse etätyöstä. Jos työntekijä tekee etätyötä vain osan työajastaan, työskentelee säännöllisesti myös työnantajan toimipaikassa, matkat työnantajan toimipaikkaan ovat edelleen asunnon ja varsinaisen työpaikan välisiä matkoja. Jos taas työskentely työnantajan toimipaikassa on satunnaista tai harvoin tapahtuvaa, esimerkiksi keskimäärin päivän kuukaudessa, työnantajan toimipaikka on palkansaajan erityinen työntekemispaikka – koti varsinainen työpaikka. Työnantaja voi siis maksaa näistä matkoista matkakustannusten korvaukset verovapaasti.

 

Verovalitusmenettely
Verohallinto on julkaissut 14.2.2017 ohjeen Verovalitusmenettelystä. Uudet muutoksenhakusäännökset ovat voimassa 1.1.2017  lähtien. Ohjeessa verohallinnon tekemät verotusta koskevat päätökset jaetaan muutoksenhaun näkökulmasta kolmeen ryhmään:
1. verotuspäätökset, joiden muutoksenhakuaika on pääsääntöisesti 3 vuotta;
2. erillispäätökset, joiden muutoksenhakuaika 60 päivää; ja
3. ennakkoratkaisut, joiden muutoksenhakuaika 30 päivää.

Verohallinnon tekemiin verotusta koskeviin päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta. Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen ja keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuun valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


KIINTEISTÖVEROILMOITUS

Esitäytetyt kiinteistöveroilmoitukset tulevat maaliskuussa. Jos ilmoituksessa on korjattavaa, se on palautettava toukokuussa olevaan määräpäivään mennessä. Tarkistettavaa voi olla muun muassa kiinteistön käyttötarkoituksen osalta, sillä se vaikuttaa käytettävään veroprosenttiin. Ilmoitusosaa ei tarvitse palauttaa, jos tietoja ei vaadita korjattavaksi.

Kiinteistöveron lisäksi kiinteistöverotuksessa ilmoitettu arvo voi vaikuttaa osingonsaajan verotukseen.
LINKKI verottajan sivulle

 

OHJAUSTA ARVONLISÄVEROTUSKOHTELUUN TOISESSA JÄSENVALTIOSSA

Verohallinto tiedottaa, että Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity yritys voi pyytää Verohallinnolta kirjallista ohjausta siitä, miten aiottua liiketointa kohdellaan arvonlisäverotuksessa toisessa EU:n jäsenvaltiossa, johon liiketoimella on yhteys. Kysymyksenä olevan tilanteen on oltava tulkinnanvarainen. Tässä kokeilussa on mukana 18 jäsenvaltiota ja toiminta jatkuu 30.9.2018 saakka.

Lisää menettelystä verottajan sivuilla LINKKI


KUITINANTOVELVOLLISUUS KÄTEISKAUPASSA

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO:2017:37 vahvistaa, että toimintatapa, jossa käteiskauppaa harjoittava yritys tulostaa paperille käteiskuitin vain asiakkaalle, joka sitä toivoo, on lainmukainen. Riittää, että jokaiselle asiakkaalle tarjotaan kuittia. Asiakkaalle tarjotaan kuittia sen jälkeen, kun maksu ostoksesta on merkitty kirjanpitoa varten kassajärjestelmään.

KHO:n ratkaisu LIITE


YRITYSVEROTUKSEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN MUUTOSEHDOTUKSIA SUOMEN YRITYSVEROTUKSEEN

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä on laatinut ehdotuksen muutoksista, joilla edistettäisiin neutraalia verotusta, joka ei vaikuttaisi verovelvollisten valintoihin ja joka edistäisi tuottavuutta ja talouskasvua.

Työryhmä esittää seuraavia muutoksia: Huojennetun osingon laskennassa käytettävä tuottoprosentti alennettaisiin 8 prosentista 4 prosenttiin. Osingon veronalainen osuus korotettaisiin 25 prosentista 40 prosenttiin. Huojennetusti verotetun osingon 150 000 euron raja poistettaisiin. Tuottoprosentin ylimenevä osa osingosta olisi 75-prosenttisesti ansiotuloa kuten nykyisinkin.

Ansiotuloverotukseen työryhmä esittää seuraavia muutoksia: Ansiotulon rajaveroastetta alennettaisiin noin 82 000–128 000 euroa vuodessa ansaitsevilla. Pitkällä aikavälillä rajaveroasteita tulisi pyrkiä alentamaan niin, etteivät ne ylitä 50 prosenttia millään tulotasolla.
Työryhmä esittää myös, että nykyinen koulutusvähennys poistettaisiin. Tuloverolakiin lisättäisiin erillinen säännös työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapaudesta työntekijän verotuksessa.

Lisää muutosehdotuksista työryhmän raportista:
http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-pitaa-suomen-yritysverotusta-kilpailukykyisena

 

MUITA UUTISIA

 

YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ TUETAAN

Saksalaisen kauppakamarin ulkomaanverkosto suomalaisten yritysten käyttöön

Suomalaisille yrityksille avautuu uusi kanava kansainvälisille markkinoille, kun Saksan kauppakamarin ulkomailla sijaitsevat toimistot palvelevat jatkossa myös suomalaisia yrityksiä. Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus ostaa kansainvälistymiseen liittyviä palveluita Saksan ulkomaankauppakamarin (AKH) toimistoilta eri puolilta maailmaa. Verkosto kattaa 90 maata, yli 130 toimipistettä ja 2000 asiantuntijaa. AHK-palveluiden hinnat vaihtelevat ja riippuvat kohdemaiden kustannustasosta. Kustannuksiin on mahdollista hakea Tekesiltä Team Finland Explorer -rahoitusta, ks alla.

Lisää aiheesta Kauppakamarin sivuilla LINKKI

 

Tekesin kasvupaketti

Tekes mahdollistaa yritysten nopeamman kasvun kansainvälisille markkinoille kasvupaketin avulla. Pakettiin kuuluvat uusi Team Finland Explorer -rahoitus sekä Tekesin rahoituspalveluista Innovaatioseteli, Digiboosti, Tempo, Kiito ja Messuavustus. Kyseessä on 30.6.2017 saakka jatkuva kokeilu, jonka jatkosta päätetään kesällä 2017.

Lokakuussa 2016 lanseeratulla innovaatiosetelillä pk-yritys voi ostaa uutta tietoa ja osaamista 5.000 € + alv arvosta. Tammikuussa voimaan tulleilla innovaatiosetelin kriteerien muutoksilla tähdätään entistä voimakkaammin yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytysten paranemiseen. Tästä ja muista kasvupaketin tuotteista tarkemmin  LINKKI

 

UUSI ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUSKAUSI KÄYNNISTYNYT

Uusi energiatehokkuussopimusten jakso vuosille 2017–2025 on käynnistynyt. Sillä jatketaan kauden 2008–2016 hyviä kokemuksia ja käytäntöjä energiatehokkuuden toteuttamisesta teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä. Sopimukset ovat vapaaehtoisia ja niihin odotetaan liittyvän useita satoja yrityksiä ja kuntia, jotka asettavat omalle energiankäytölleen tehostamistavoitteen vuodelle 2025. Kaikkiaan sopimusten odotetaan kattavan yli 60 prosenttia Suomen kokonaisenergiankäytöstä.

Sopimuksessa mukana olevien energiatehokkuusinvestointeja vauhditetaan valtion tuella. Tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti vain sellaisille investoinneille, jotka eivät muuten toteutuisi. Vuosina 2008–2016 investointitukea on myönnetty yhteensä 82,4 miljoonaa euroa 876 hankkeelle. Samaan aikaan yritykset ja kunnat ovat itse investoineet energiatehokkuuteen yli miljardi euroa. 
Lisätietoja LINKKI

 

TEKESIN OHJELMAT JA JA HAKUAJAT

Tekesillä on käynnissä useita ohjelmia, joista yritykset voivat hakea rahoitusta tutkimus- ja kehitysprojekteilleen. Yritykset voivat hakea ohjelmista rahoitusta jatkuvasti. Kun projekti on suunnitteilla, kannattaa olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä Tekesiin. Projektille voi hakea rahoitusta myös ilman, että se liittyisi mihinkään Tekesin ohjelmaan.

Käynnissä olevista ohjelmista ja hakuajoista lisätietoja Tekesin sivuilta:
https://www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2016/