fbpx
>
Uutiset
01.04.2020

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: maaliskuu 2020

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Verohallinto tukee yrityksiä korona-ajassa

Vallitsevissa poikkeusolosuhteissa verottaja on tullut vastaan yrittäjiä. Mm seuraavia helpotuksia yritykset voivat hakea:

 • Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa perustellusta syystä, esimerkiksi sairastumisesta johtuen. Myöhästysmismaksua ei tällöin peritä.
 • Tulorekisterin myöhästymismaksua ei peritä, jos maksettujen palkkojen ilmoittamisen viivästyminen johtuu sairastumisesta.
 •  Verojen maksujärjestelyn edellytykset helpottuvat toistaiseksi. Helpotettua maksujärjestelyä voi hakea OmaVerossa ja sen avulla verojen maksuun saa lisää aikaa. Maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos veroja ei ole ulosotossa, kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu.
 • Yritys voi hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvioitua pienemmäksi. Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa asiakkaiden ilmoitusten mukaan ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä.
 • Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa. Myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä (sairastuminen, karanteeni).

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/verohallinto-tukee-yrityksi%c3%a4-koronatilanteessa/

Lisäksi Verohallinto on muuttanut luontaisetupäätöstä ravintoedun osalta:

 • Ravintoetua voi käyttää aterian maksamisen lisäksi sen kuljettamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Esimerkki: Työntekijällä on ravintoetu 10,70 €/työpäivä. Hän tilaa ravintolasta lounaan kotiin. Lounaan hinta on 7,70 euroa ja kotiinkuljetus maksaa 3 euroa eli yhteensä 10,70 euroa. Työntekijä voi käyttää lounaan ja kotiinkuljetuksen maksamiseen ravintoetua.
 • Ravintoetuun ei muutoin ole tehty muutoksia. Ravintoetu voidaan myöntää myös etätyöskentelypäiville.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/ravintoetua-voi-tilap%C3%A4isesti-k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4-my%C3%B6s-ruoan-kustannuskuljetuksiin/

 

VEROHALLINNON OHJEET

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan. Viimeisimmistä ohjeista poimintoja lyhyesti:

Koneiden ja laitteiden korotetut poistot

Verohallinto on julkaissut 28.2.2020 päivätyn ohjeen Koneiden ja laitteiden korotetut poistot verovuosina 2020-2023. Laki korotetuista poistoista on tullut voimaan 1.1.2020, ja sitä sovelletaan verovuosilta 2020-2023 toimitettavissa verotuksissa.

Korotetut poistot ovat mahdollisia kaikkiin koneisiin ja laitteisiin, ei siis pelkästään tuotannollisiin koneihin. Edellytyksenä on, että kone tai laite on verovelvollisen uutena käyttöön ottama – korotettua poistoa ei siten voi tehdä käytettynä hankitusta koneesta tai laitteesta. Yritys voi soveltaa korotettuja poistoja joko kaikkiin hankintoihin, tai vaan tiettyyn/tiettyihin hankintoihin.

Myös kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon korotettujen poistojen kirjanpitokirjauksista. Korotetun poiston alla olevia hyödykkeitä tulee seurata kirjanpidossa hyödyketasolla, ei ryhmäkohtaisesti, kuten usein pienemmillä kirjanpitovelvollisilla tehdään. Näin ollen tuplapoistojen kirjanpitokäsittely tuottaa siten hieman enemmän työtä kirjanpidon osalta.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/82959/koneiden-ja-laitteiden-korotetut-poistot-verovuosina-2020-2023/

https://kirjanpitolautakunta.fi/lausunnot-artikkeli/-/asset_publisher/omaehtoinen-lausunto-verohuojennuspoistojen-soveltuvuudesta-suunnitelmapoistoiksi-pien-tai-mikro-yrityksessa

 

Osakaslainan verotus sekä peitellyn osingonjaon verotus

Verohallinto on julkaissut 2.3.2020 päivätyn ohjeen Luonnollisen henkilön osakeyhtiöstä nostaman osakaslainan verotus. Osakaslaina on luonnollisen henkilön veronalaista pääomatuloa, jos lainansaaja tai hänen perheenjäsenensä omistavat yhdessä tai erikseen vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkaan pääomatuloksi lasketaan hänen yhtiöstään verovuoden aikana nostamat lainat, mikäli niitä ei ole verovuoden päättyessä maksettu takaisin yhtiölle.

Mikäli lainansaaja maksaa osakaslainan takaisin yhtiölle viiden vuoden kuluessa lainan nostamisesta, hän saa tehdä vähennyksen pääomatuloistaan sinä verovuonna, jolloin hän on maksanut lainaa takaisin. Takaisinmaksu voi tapahtua rahasuorituksena tai kuittauksena esimerkiksi palkkaa, kulukorvauksia tai jaettavaksi päätettyä osinkoa vastaan.

Osakaslainalla on oltava takaisinmaksutarkoitus ja siitä on syytä laatia velkakirja ja maksusuunnitelma. Muutoin voi olla riski, että osakaslainaa voitaisiin verottaa peiteltynä osingonjakona. Peitelty osingonjako verotetaan raskaasti sekä yhtiöllä että osakkaalla.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48739/luonnollisen-henkil%C3%B6n-osakeyhti%C3%B6st%C3%A4-nostaman-osakaslainan-verotus/

Verohallinto on julkaissut myös 10.3.2020 päivätyn ohjeen Peitelty osinko. Peitellyllä osingolla tarkoitetaan osingonjaon muotovaatimukset sivuuttaen tapahtuvaa osakeyhtiön varojen siirtämistä osakastaholle tavalla, joka todelliselta luonteeltaan on voitonjakoa. Osakaslainasta on perittävä korkoa, jos laina on nostettu ja maksettu takaisin saman tilikauden aikana (,jolloin laina ei tule verotettavaksi pääomatulona osakkaalla). Käypänä korkona pidetään valtiovarainministeriön kahdesti vuodessa vahvistamaa peruskorkoa, joka on tällä hetkellä siis negatiivinen. Näin ollen osakaslainasta ei tarvitse periä korkoa tällä hetkellä.

Jos taas osakas antaa lainaa yhtiölle ja lainan osoitetaan olevan yhtiölle sen rahoitustilanteen vuoksi välttämätön, käypänä korkona voidaan pitää korkoa, joka jouduttaisiin maksamaan rahalaitoksesta otetusta lainasta. Muussa tapauksessa lainanantoa pidetään sijoituksena ja korkoa voidaan periä valtiovarainministeriön vahvistaman peruskoron yhdellä %-yksiköllä lisättynä. Mikäli tätä suurempaa korkoa osakkaalle maksetaan, se voi tulla verotettavaksi peiteltynä osingonjakona.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48147/peitelty-osinko5/

MUITA UUTISIA

MÄÄRÄAIKAISIA MUUTOKSIA LOMAUTTAMISEN SÄÄNTÖIHIN JA LOMAUTETUN TYÖTTÖMYYSETUUTEEN

Poikkeusolosuhteissa on päätetty, että lomauttamisen sääntöjä löyhennetään määräaikaisesti, 30.6.2020 asti.

 • Työntekijän lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa on lyhennetty 14 päivästä viiteen päivään. Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Samoin on lyhennetty lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvottelujen kestoaikaa nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään.
 • Lisäksi työnantajalla on oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, joka on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.
 • Koeaikaa koskevaa säännöstä on muutettu siten, että työsopimus voidaan koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
 • Työntekijän takaisinottovelvollisuutta on pidennetty yhdeksään kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu väliaikaisten säännösten voimassaoloaikana.
 • Lomautetulla työntekijällä on määräaikaisesti oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Tämä nopeuttaa erityisesti työn ohella opiskelevan ja yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista, koska opiskelua ja yritystoimintaa koskevia työvoimapoliittisia edellytyksiä ei tarvitsisi selvittää.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lomautusten-ilmoitusaika-ja-yhteistoimintaneuvotteluiden-kestoaika-lyhenevat-valiaikaises-1

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lakimuutos-laajentaa-lomautetun-oikeutta-tyottomyysetuuteen-seka-nopeuttaa-tyottomyysetuuden-hakemista-ja-saamista

 

TILINPÄÄTÖSTEN LAATIMISEEN JA KAUPPAREKISTERI-ILMOITTAMISEEN LISÄAIKAA

Kirjanpitolautakunta on julkaissut poikkeusluvan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämisestä. KILA katsoo, että koronavirusepidemiaa koskevien valmiuslakitoimien vaikutuksesta yrityksillä ja muilla kirjanpitovelvollisilla on erityinen syy, jonka perusteella lupa viivästymiseen voidaan antaa. Lupa koskee ennen 25.3.2020 päättyneitä tilikausia. Kirjanpitolain määräajasta, jonka mukaan tilinpäätös tulee laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, voidaan siis nyt poikkeuksellisesti tinkiä.

KILAn lupa ei kuitenkaan ulotu määräaikoihin, jotka tulevat esimerkiksi yhtiöjärjestyksistä, osakeyhtiölaista tai tilintarkastuslaista.

https://kirjanpitolautakunta.fi/lausunnot-artikkeli/-/asset_publisher/omaehtoinen-poikkeuslupa-tilinpaatoksen-laatimisajan-pidentamiseksi-yksittaisessa-kirjanpitovelvollisessa

Patentti- ja rekisterihallitus myöntää yhden kuukauden lisäaikaa tilinpäätöksen rekisteröimiseen ennen kuin lähettää käsittelymaksun.

https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2020/P_20481.html

 

YHTIÖKOKOUSTEN JÄRJESTÄMINEN KORONARAJOITUSTEN AIKANA

Vallitsevissa poikkeusoloissa muun muassa julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön. Tällaisena voidaan pitää myös esimerkiksi yhtiökokouksia, joten yli 10 osanottajan kokouksia ei saa järjestää, ellei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.

Vaihtoehtona on kokousten lykkääminen, jos sovellettava lainsäädäntö ja yhtiöjärjestys sen mahdollistavat. Jos määräajat näyttävät umpeutuvan, yhteisöjen johto joutuu arvioimaan, onko parempi lykätä kokousta vaiko yrittää toteuttaa se poikkeusjärjestelyin. Pienehköissä yhtiöissä ja yhteisöissä 10 hengen raja ei välttämättä ylittyisi, mutta näissäkin olisi perusteltua miettiä, pidetäänkö kokouksia juuri nyt.

Toinen vaihtoehto, joka joillekin yhtiöille voisi soveltua, olisi pyrkiä rajoittamaan osallistumista järjestämällä kokous siten, että käytetään erilaisia valtakirja- ja etäyhteysjärjestelyjä ja varmistetaan ennalta, että kokoukseen ei tule enempää kuin kymmenen osallistujaa. Tulee kuitenkin varmistaa, että kaikki halukkaat voivat osallistua kokoukseen jollain tavoin.

Kolmas vaihtoehto, joka ei myöskään aina tulee kyseeseen, on järjestää kokous sellaisessa tilassa, jossa osanottajat voidaan jakaa eri huoneisiin ja jolloin 10 hengen kokoontumista koskevaa rajoitusta ei rikota.

Lähde: tax fax Nro 19; 19.3.2020

 

KORONA-AVUSTUKSIA SEKÄ RAHOITUSTA YRITTÄJILLE

Uusia avustusmuotoja on tuotu yrittäjien haettavaksi hankalassa koronatilanteessa. Mm seuraavia on haettavissa:

 

VERKKOLASKUSTANDARDILLE LISÄAIKAA

Valtionhallinto hyväksyy toistaiseksi myös vanhempia verkkolaskuversioita, jotka eivät vastaa sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin vaatimuksia. Alun perin eurooppalaisen standardin piti tulla pakolliseksi valtionhallintoa laskutettaessa 1.4.2020 alkaen.

https://tilisanomat.fi/teknologia/verkkolaskustandardille-jatkoaikaa

 

VELKOJAN OIKEUTTA HAKEA YRITYS KONKURSSIIN RAJOITETAAN

Oikeusministeriö on ryhtynyt valmistelemaan hallituksen esitystä, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Näin autettaisiin yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista.
Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksella tämä olettama tilapäisesti poistetaan. Maksukyvyttömyyden pitää olla pidempikestoista, jotta velkoja voi konkurssihakemuksen tehdä.

https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministeri-henriksson-autamme-yrityksia-valttamaan-konkurssin

 

YRITYKSEN APUKEINOT KORONATILANTEESSA KOOTUSTI

Talenom on koonnut tietopaketin yrityksille koronatilanteeseen. Tietopakettiin on koottu vinkkejä mm. maksuvalmiuden seurantaan poikkeusoloissa. Yhteenvedosta löytyy myös kootusti hallituksen päättämät tukitoimet yrityksille. Yhteenvetoa päivitetään jatkuvasti. Se löytyy osoitteesta:
https://korona.talenom.fi/