fbpx
>
Uutiset
01.12.2020

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: marraskuu 2020

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Brexit-siirtymäaika pian loppumassa

Britannia erosi EU:sta tammikuussa 2020. Helmikuun alussa alkoi siirtymäkausi, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun. Siirtymäkauden aikana on jatkettu nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat loppuvuoden aikana tulevasta suhteestaan ja sopivat muun muassa yhteistyöjärjestelyistä. Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa heti siirtymäkauden päätyttyä vuoden 2021 alussa. Aikataulu on kuitenkin tiukka, joten riskinä on, että joillakin aloilla saatetaan pudota vuoden 2021 alussa sopimuksettomaan suhteeseen.

Riippumatta siitä, minkälaisen sopimuksen EU ja Britannia neuvottelevat, siirtymäkauden jälkeen kaikki tuodut tai viedyt tavarat osapuolten välillä on tulliselvitettävä. Vaikka tavaroista ei kannettaisi tullimaksuja, pitää kaikki tavarat kuitenkin tulliselvittää, mistä aiheutuu Britannian kanssa kauppaa käyville yrityksille lisäkustannuksia ja byrokratian lisääntymistä. Kaikista tilatuista tavaroista tulee tuonnin yhteydessä antaa tulli-ilmoitus Suomen tullille ja vietävistä tavaroita tulee antaa sähköinen vienti-ilmoitus Tullin järjestelmässä. Tullimaksun suuruus riippuu kauppasopimuksista, joista parhaillaan neuvotellaan. Tuonnin ja viennin osalta tarvitaan EORI-numero. EORI-numeroa haetaan Tullin asiointipalvelusta, johon kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella. Tullin sivujen mukaan EORI-numeron haun käsittelyaika on kaksi arkipäivää, joten sitä tulee hakea riittävän ajoissa ennen ensimmäisen tulli-ilmoituksen antamista.

LUE LISÄÄ:
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/brexit
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/kansainvalinen_toiminta/brexit/

 

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2021

Verohallinto on tehnyt päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2021. Verovapaiden kilometrikorvausten ja päivärahojen maksamisen katsotaan olevan edullisin tapa osakkaalle siirtää itselleen rahaa osakeyhtiöstä. Luonnollisesti näitä voidaan maksaa vain silloin, kun työmatka on tapahtunut.

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle (työntekijä, osakas) Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset. Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle. Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppumatkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Kilometrikorvauksen enimmäismäärä on ensi vuonna 44 senttiä kilometriltä henkilöautolla ajettaessa. Kilometrikorvausta voidaan maksaa työmatkalta, jonka työntekijä tekee omalla autollaan.
Päivärahan määrä on 44 euroa, jos työmatka on kestänyt yli 10 tuntia ja 20 euroa, jos työmatka on kestänyt yli 6 tuntia. Saajalleen verovapaata päivärahaa voidaan maksaa, jos erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin päässä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Päivärahaa voidaan maksaa riippumatta kulkuneuvosta, millä matka on tehty.

LUE LISÄÄ

 

Luontoisedut vuonna 2021

Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2021. Päätöksessä on huomioitu ravintoedun käytön osittainen estyminen lounasravintoloissa paikan päällä työntekijöiden joutuessa työskentelemään koronapandemian takia kotona. Määräykset ensi vuodelle mahdollistavat tämän vuoden poikkeussäännösten tapaan aterian kuljettamisesta aiheutuneiden kustannusten maksamisen. Päätöksessä on uutena myös polkupyöräetua koskeva määräys. Työsuhdepolkupyörä on 1200 euroon asti verovapaa etu.
Sen sijaan päätöksessä ei ole enää määräystä sähköauton latausedun raha-arvosta. Työsuhdeautona käytettävien sähköautojen latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä on säädetty verovapaaksi eduksi vuosiksi 2021–2025.

LUE LISÄÄ

 

UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

Laskutuspalveluyrityksen perimästä palkkiosta ei tarvinnut suorittaa arvonlisäveroa

Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreessa ratkaisussa oli kyse laskutuspalvelua tuottavan yhteisön arvonlisäverotuksesta. Kyseessä oli osuuskunta, jonka kautta työn suorittajat voivat toimia itsenäisesti ja yrittäjämäisesti ilman tarvetta perustaa omaa yritystä. Osuuskunta myi varsinaisen työn suorittajan tekemään palveluun ja sen laskuttamiseen liittyvää palvelua. Työn suorittajana toimiva henkilö vastasi itse oman työnsä myynnistä ja markkinoinnista sekä sopi toimeksiannosta ja sen ehdoista työn tilaajan kanssa. Laskutus tapahtui osuuskunnan toimesta – osuuskunnan nimissä ja sen y-tunnuksella – loppuasiakkaalta ja osuuskunta suoritti tästä arvonlisäveron valtiolle. Osuuskunta tilitti loppuasiakkaalta veloitetun määrän työn suorittajalle omalla palkkiollaan vähennettynä. Osuuskunta käsitteli tämän korvauksen palkkana ja huolehti tähän liittyvistä lakisääteisistä työnantajavelvoitteista, kuten laskutuspalveluyritysten ohjeistuksessa kuuluukin. Kahdenkertaisen veron estämiseksi Korkein hallinto-oikeus katsoi, että osuuskunnan ei tarvinnut suorittaa arvonlisäveroa sille jäävän palkkion osuudesta.

LUE LISÄÄ

 

MUITA UUTISIA

TYÖELÄKEMAKSUT VUONNA 2021

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa vahvistaneensa vuoden 2021 työeläkevakuutusmaksut. Työntekijän keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkasta eli maksu on sama kuin alun perin vuodelle 2020 vahvistettu maksu. Työntekijöiden osuus on ensi vuonna 7,15 prosenttia ja 53-62 vuotiaiden korotettu prosentti 8,65 eli samat kuin vuonna 2020. Työnantajan keskimääräinen maksu on 16,95 prosenttia. Vuonna 2020 tasoa alennettiin koronan vuoksi poikkeuksellisesti 1.5.2020-31.12.2020 ajalle 2,6 prosenttiyksikköä. Alennus poistuu vuoden 2021 alusta. Yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on ensi vuonna 24,10 prosenttia ja 53-62 vuotiaiden korotettu maksu 25,60 prosenttia eli samat kuin vuonna 2020.

LUE LISÄÄ

 

SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT VUONNA 2021

Vuoden 2021 sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit on vahvistettu. Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,68 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta vuonna 2021 eli saman verran kuin tänä vuonna. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 prosenttia, 0,19 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2020. Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,36 prosenttia palkka- ja yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 14 766 euroa. Maksu nousee 0,18 prosenttiyksikköä vuodesta 2020. Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 14 766 euron, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia kuten myös vuonna 2020. Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,19 prosenttia vuonna 2021. Tämä on 0,04 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2020.

LUE LISÄÄ

 

KONKURSSIIN HAKEMINEN

Hallitus on antanut lakiesityksen, jossa ehdotetaan konkurssilakiin määräaikaista muutosta. Tavoitteena on estää koronavirustilanteen vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten konkurssit.

Esityksen mukaan konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättäminen muodostaisi maksukyvyttömyysolettaman vasta, jos velallinen ei ole 30 päivän kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa, kun maksuaika normaalioloissa on viikko. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2021 ja olemaan voimassa 30.9.2021 saakka.

Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen laiminlyöntiin perustuva maksukyvyttömyysolettama poistettiin käytöstä ajaksi 1.5.−31.10.2020. Tämän jälkeen väliaikaisen lain voimassaoloa pidennettiin uudella väliaikaisella lailla ajaksi 1.11.2020−31.1.2021.

LUE LISÄÄ

 

VÄLIAIKAISET LAAJENNUKSET LOMAUTETTUJEN JA YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSETUUTEEN JATKUVAT

Hallitus esittää, että lomautettujen ja yrittäjien työttömyysetuuteen sekä TE-toimistojen toimintaan liittyviä lakimuutoksia jatketaan osittain. Väliaikaisten muutosten tavoitteena on turvata lomautettujen ja yrittäjien toimeentuloa sekä helpottaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä koronaviruspandemian pitkittyessä. Aiemmin tehdyt väliaikaiset lakimuutokset ovat tällä hetkellä voimassa vuoden 2020 loppuun, ja nyt jatkettaisiin osaa niistä.

Lomautetut ovat voineet väliaikaisesti opiskella päätoimisesti ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteen. Hallitus esittää, että lakimuutoksen voimassaoloa jatketaan 31.12.2021 asti.
Muutos helpottaa työn ohella opiskelevan lomautetun työttömyysetuuden hakemista ja saamista lomautusajalta, kun TE-toimisto ei arvioi opintojen sivu- tai päätoimisuutta. Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt koronaviruspandemian takia. Hallitus esittää, että säännöksen voimassaoloa jatketaan 31.3.2021 asti. Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja TE-toimisto antaa hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.

LUE LISÄÄ

 

TAKAUSOHJELMA AUTTAA PK-YRITYKSIÄ SAAMAAN RAHOITUSTA

Euroopan investointirahasto on solminut viiden pankin kanssa välittäjäpankkisopimuksen Suomen takausohjelman lisärahoituksesta. Takausohjelman lisärahoitukseen kuuluvia takauksia voivat lainoilleen myöntää OP-ryhmä, Oma Säästöpankki, Aktia-pankki, Säästöpankkiryhmä ja POP pankki. Sopimus on jatkoa Suomen hallituksen vuonna 2016 solmimalle sopimukselle EIP-ryhmän ja Euroopan komission kanssa. Tavoite on lisätä pk-yrityksille myönnettyjä pankkilainoja annettujen takauksien avulla. Takauksia on 31.3.2020 mennessä myönnetty 636 kappaletta pk- ja mikroyritykselle.

Takausohjelma on Euroopan unionin pk-yritysaloitteen mukainen ohjelma. Pk-yritysaloite on EIB-ryhmän (Euroopan investointipankki ja Euroopan inves¬toin¬tirahasto) rahoitusinstrumentti, jonka tavoitteena on edistää pk-yritysten rahoi¬tusta kattamalla osittain luottolaitosten riskiä lainatakauksilla.

LUE LISÄÄ

 

KUSTANNUSTUEN UUDELLEEN KÄYTTÖÖNOTTO ETENEE, MYÖS YKSINYRITTÄJIEN TUEN JATKOVALMISTELU ALOITETTU

Uuden kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Tuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista – kustannuksia huomioidaan laajemmin kuin aiemmassa kustannustuessa. Tuella ei tälläkään kertaa korvata liikevaihdon laskemista. Kustannustuen ehtona olisi edelleen, että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Liikevaihdon laskua tarkastellaan sekä toimialatasolla että yrityskohtaisesti. Tukikauden pituudeksi ehdotetaan viittä kuukautta ajanjaksolla 1.6.2020–31.10.2020. Aiemmin tukijakson pituus oli kaksi kuukautta. Liikevaihdon laskua verrataan tukikautta vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Tukeen oikeuttavan liikevaihdon minimiraja (20 000 euroa 4 kuukauden vertailukaudella) poistetaan, ja näin tuki kohdistuisi paremmin pieniin yrityksiin. Pienin maksettava tuki olisi edelleen 2000 euroa. Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia.

Myös yksinyrittäjien tuen jatkovalmistelu on aloitettu.

Lakimuutokset pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020 ja kustannustuen haku pyritään avaamaan joulukuun lopussa. Yritykset hakevat tukea edelleen Valtiokonttorista. Eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitykseen voi vielä tulla muutoksia.

LUE LISÄÄ

 

YRITYSTEN (KORONA)-AVUSTUKSET JA -LAINAT

Business Finlandin ja ELY-keskuksen esiselvitys- ja kehittämistuet koronatilanteeseen olivat haettavissa keväällä. Niiden maksatushakemuksia on yrityksillä vielä tekemättä, osalla projekteista projektiaika voi olla pitkäkin. Varsinaisia koronaan liittyviä avustuksia ei tällä hetkellä ole haettavissa mutta tukimuotojen uudelleen käyttöönottoa valmistellaan ks. yllä kustannustuki ja yksinyrittäjätuki. Lisäksi yrityksille – väliaikaisesti myös ns. vaikeuksissa oleville yrityksille – myönnetään myös edelleen normaaleita avustuksia kehittämistoimenpiteisiin, jotka tähtäävät kasvuun, työllistämiseen ja kansainvälistymisiin. Avustuksia myöntävät ELY-keskus ja Business Finland.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/pk-yritys/pk-yritys/

Koronasta johtuviin maksuvalmiusongelmiin on edelleen haettavissa erilaisia rahoitusjärjestelyjä ja uutta lainaa. Ks tarkemmin
https://korona.talenom.fi/