fbpx
>
Uutiset
28.09.2018

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: syyskuu 2018

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Hallitus esittää muutoksia tuloverotukseen

Hallitus esittää talousarvioesityksen yhteydessä muutoksia muun muassa ansiotulojen verotukseen. Palkkatulon verotus pysyy ensi vuonna lähes ennallaan.

Hallitusohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi. Indeksitarkistus tehdään korottamalla progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja sekä kasvattamalla perusvähennyksen enimmäismäärää sekä työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymä- ja poistumaprosentteja. Lisäksi mm. työasuntovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 250 eurosta 450 euroon.

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-esittaa-muutoksia-tul…

Ennakkoperintärekisterin uudet tarkistuspäivät

Verohallinnon tiedotteen mukaan, ennakkoperintärekisterin uudet tarkistuspäivät ovat 1.3., 1.6., 1.9. ja 1.12. Tarkistuspäiviä ei enää jatkossa näytetä ennakkoperintärekisterimerkinnän yhteydessä YTJ:ssä eikä niitä kerrota Ilmoitin.fi -palvelun kautta tehdyissä kyselyissä.

Uudet neljä tarkistuspäivää tulevat voimaan vuoden 2019 alusta. Vuonna 2018 on kolme tarkistuspäivää 28.2., 1.9. sekä 1.12. Ennakkoperintärekisteristä voidaan poistaa muunakin ajankohtana kuin rekisterin tarkistuspäivänä.

Ennakkoperintärekisteritiedot päivitetään tarkistuspäiviin mennessä. Tiedot voi tarkistaa tarkistuspäivänä tai sen jälkeen, mutta ei etukäteen. Työn teettäjällä tai palvelun ostajalla on velvollisuus tarkistaa, kuuluuko suorituksen saaja ennakkoperintärekisteriin.

 

VEROHALLINNON OHJEET

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan LINKKI

Viimeisimmistä ohjeista poimintoja lyhyesti:

Verotus työsuhteen päättyessä

Verohallinto on julkaissut 7.9.2018 päivätyn ohjeen Työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten verotus (dnro: A101/200/2018). Kun palkansaajan työsuhde päättyy, työnantaja on velvollinen maksamaan tälle erilaisia lakisääteisiä korvauksia. Työnantajan ja palkansaajan on myös mahdollista sopia vapaasti siitä, että työnantaja maksaa työsuhteen päättyessä palkansaajalle erilaisia korvauksia tai muita suorituksia.

Ohjeen kohtia 4.2, 4.6, 5.2 ja 6.4 on päivitetty. Uuden ohjeen mukaan päivärahamaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta korvauksesta, joka maksetaan irtisanomisajan noudattamatta jättämisen tai perusteettoman lomautuksen perusteella. Päivärahamaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta myöskään irtisanomisajan palkkaa vastaavasta korvauksesta.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47870/ty%C3%B6s…

MUITA UUTISIA

 

TYÖAIKALAIN KOKONAISUUDISTUS: LISÄÄ MAHDOLLISUUKSIA TYÖAJOISTA SOPIMISEEN

Hallitus esittää 27.9.2018 työaikalain kokonaisuudistusta, joka korvaisi vuoden 1996 työaikalain. Laissa luotaisiin työpaikoille runsaasti välineitä tehdä työpaikkakohtaisia työaikaratkaisuja, joissa voidaan ottaa huomioon niin työnantajan kuin henkilöstönkin työaikatarpeet.

Lue lisää

Sopimukseen perustuvaa työaikaa koskevat säännökset mahdollistaisivat nykyistä joustavammista työajoista sopimisen. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella voitaisiin sopia säännöllisen työajan järjestelyistä 52 viikon tasoittumisjaksolla. Työnantajan ja työntekijän mahdollisuuksia tehdä säännöllistä työaikaa koskeva sopimus lavennetaan. Niin ikään liukuvasta työajasta voitaisiin työpaikoilla sopia nykyistä väljemmin.

Laissa säädetään uudesta joustotyöaikaa koskevasta järjestelystä. Joustotyöaika voitaisiin ottaa käyttöön työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella silloin, kun vähintään puolet työajasta olisi sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voisi itsenäisesti päättää.

Työaikalakiin lisättäisiin työaikapankkia koskevat säännökset, jotka mahdollistavat lakisääteisen työaikapankin käyttöönotosta sopimisen kaikilla työpaikoilla riippumatta siitä, onko työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa työaikapankkia koskevia määräyksiä. Työaikapankilla tarkoitettaisiin työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa. Työaikapankkia koskeva säännös lisäisi työntekijän mahdollisuuksia kerryttää pidempiaikaisia vapaita ja sovittaa yhteen työn ja yksityiselämän tarpeita.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoministeri-lindstrom-lisaa-…

PK-YRITYSBAROMETRI  SYKSY 2018

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista toimintaympäristöä. Syksyn 2018 Pk-yritysbarometri perustuu 4 600 pk-yrityksen vastauksiin. Se kuvaa suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta.

Lue lisää

Syksyn 2018 barometrin keskeisiä havaintoja Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan:

–    37 prosenttia pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 10 prosenttia uskoo niiden heikkenevän.
–    Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on kääntynyt laskuun.
–    Ulkoisen rahoituksen käyttö on hiukan kasvanut. Yli puolet rahoitusta hakevista tarvitsee sitä kone-, laite- tai rakennusinvestointeihin. Joka kymmenes pk-yritys kertoi, että ei ole hakenut rahoitusta kuluneen vuoden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta.
–    Hieman suuremmat pk-yritykset ovat lähitulevaisuuden suhteen optimistisempia kuin mikroyritykset. Toimialoittain tarkasteltuna suurin negatiivinen muutos tapahtui rakentamisessa, kaupan alalla odotukset laskivat toiseksi eniten verrattuna kevään tuloksiin. Suhdanneodotukset ovat korkeimmat teollisuudessa; palvelujen ja rakentamisen odotukset ovat lähes yhtä hyvät.
–    Pk-yritysten odotukset liikevaihdon kehityksen sekä kannattavuuden suhteen laskivat verrattuna edelliseen barometriin. Liikevaihdon kehitysodotukset ovat silti edelleen selvästi positiiviset ja edelleen pk-yrityksissä kannattavuuden odotetaan paranevan.
–    Aiempaa harvempi pk-yritys uskoo vakavaraisuuden paranevan, mutta odotukset vakavaraisuudesta ovat edelleen myönteiset.
–    Valtaosa pk-yrityksistä uskoo henkilöstön määrän pysyvän ennallaan, 21 prosenttia vastanneista uskoo voivansa palkata lisää henkilöstöä.
–    Pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat niukasti positiiviset.
–    78 prosentilla pk-yrityksistä on yrityksen omat verkkosivut ja noin puolet hyödyntää sosiaalista mediaa ja pilvipalveluita.
–    Digitaalisia alustoja, tekoälysovelluksia, robotiikkaa, big dataa ja teollista internetiä hyödyntäviä pk-yrityksiä on vain muutama prosentti.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pk-yritysbarometri-yritysten-…

KAUPPAREKISTERI: Rekisteritietojen ajantasaisuus on edellytys yrityksen tai yhteisön toiminnalle

Kaupparekisterin tiedotteessa muistutetaan, että rekisteritietojen ajantasaisuus on edellytys yhteisön toiminnalle. Kaupparekisteri on aloittanut kaupparekisterin tehokkaan laadun parantamisen siivoamalla rekisteristä toimintansa lopettaneita yrityksiä, karhuamalla yrityksiltä ajantasaista tietoa sekä poistamalla yritykset, jotka eivät ole toimittaneet pyydettyjä korjauksia annettuihin määräaikoihin mennessä.

https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/uutiskirjeet/kaupparekisteriyhdistyk…

FINNVERAN JA KAUPPAKAMARIN VIENTIKAUPAN RAHOITUSKIERTUE

Pk-yritysten vientiosaamista vahvistaakseen Finnvera ja Kauppakamarit yhteistyössä pankkien ja luottovakuuttajien kanssa käynnistävät valtakunnallisen vientikaupan rahoituskiertueen. Yli 15 aluetilaisuudessa jaetaan valituille, kasvaville ja kansainvälistyville pk-yrityksille tietoa asiasta. Kiertue käynnistyy 26.9.2018 Jyväskylästä ja kattaa syksystä 2018 ja kevääseen 2019 kaikki keskeiset kasvukeskukset Suomessa: Jyväskylä (26.9.), Helsinki (28.9.), Tampere (3.10.), Seinäjoki (5.10.), Kuopio (10.10.), Rovaniemi (7.11.), Oulu (9.11.), Turku (13.11.), Lappeenranta (21.11.) ja Joensuu (27.11.). Myöhemmin alueelliset tilaisuudet on tarkoitus pitää Lahdessa, Vaasassa, Hyvinkäällä, Mikkelissä, Kotkassa, Porissa ja Raumalla.

https://kauppakamari.fi/2018/08/30/finnvera-ja-kauppakamari-vientikaupan…