fbpx
>
Uutiset
28.09.2020

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: syyskuu 2020

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Autoverojen ilmoittaminen ja maksaminen OmaVeroon

Verohallinto tiedottaa, että autoveroasiat siirtyvät OmaVeroon, joka korvaa erilliset sähköiset autoveroilmoitus- ja käyttöönottoilmoituspalvelut. Vuoden 2021 alusta lähtien OmaVerossa voi tehdä muun muassa ajoneuvon käyttöönottoilmoituksen, autoveroilmoituksen ja ilmoituksen verottomasta käytöstä sekä autoveron oikaisuvaatimuksen. Lisäksi autoveron voi maksaa OmaVeron kautta.

Yritys voi hakeutua rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi, jos yritys tuo ajoneuvoja Suomeen tai valmistaa ajoneuvoja. Rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi hakeudutaan OmaVerossa. Rekisteröity autoveroilmoittaja antaa kaikista kalenterikuukauden aikana rekisteröidyistä uusista ajoneuvoista yhden jaksokohtaisen autoveroilmoituksen. Uusista ajoneuvoista ei enää anneta erillisiä ilmoituksia, vaan kaikkien jakson aikana rekisteröityjen ajoneuvojen tiedot kootaan yhteen veroilmoitukseen.
LUE LISÄÄ

Valmisteverojen ilmoittaminen ja maksaminen OmaVeroon

Valmisteveroja ovat alkoholi-, tupakka-, virvoitusjuoma- ja juomapakkausvero, nestemäisten polttoaineiden vero, sähkön ja eräiden polttoaineiden vero, jätevero sekä öljysuojamaksu. Valmisteveroja maksavat esimerkiksi suuret energiayhtiöt, virvoitusjuomien valmistajat, pienpanimot ja tupakkayhtiöt. Verohallinto tiedottaa, että valmisteverot ovat oma-aloitteisia veroja vuoden 2021 ensimmäisestä verokaudesta alkaen. Tämä merkitsee mm. seuraavia asioita:

  • Asiakas ilmoittaa ja maksaa valmisteverot oma-aloitteisesti.
  • Asiakas korjaa veroilmoituksessaan olevan virheen antamalla uuden, korvaavan ilmoituksen.
  • Veroilmoitusta ei enää vahvisteta Verohallinnon päätöksellä.
  • llmoitukset voi antaa ja verot maksaa OmaVerossa. OmaVero korvaa Valmisteveroilmoituspalvelun.
  • Pakollinen sähköinen ilmoittaminen laajenee koskemaan myös satunnaisesti verovelvollisia ja sähkön pientuottajia. Paperi-ilmoitus hyväksytään vain erityisestä syystä.
  • Ilmoitusten ja maksujen aikataulu muuttuu.

LUE LISÄÄ

UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

Ateriakuljetuspalvelua ei pidetty arvonlisäverosta vapaana sosiaalihuoltona

Keskusverolautakunnan tuoreessa ratkaisussa oli kyse siitä, että katsotaanko ateriakuljetuspalvelu sosiaalihuollon palveluksi, joka olisi arvonlisäverosta verovapaata. Kuljetuspalvelua harjoittava yhtiö myi ateriankuljetuspalveluita kunnille ja yksityisille sosiaalihuoltopalveluiden tarjoajille. Yhtiö ei itse valmistanut kyseisiä ruokia, eikä myynyt niitä omissa nimissään suoraan sosiaalihuoltoon oikeutetuille henkilöille. Keskusverolautakunnan ratkaisun mukaan kunnalle tai yksityiselle palveluntarjoajalle luovutettu aterian kuljettaminen sosiaalihuoltona tapahtuvaa toimintaa varten ylläpidettyyn laitokseen tai sosiaalihuoltoon oikeutetun henkilön kotiin ei ollut sosiaalihuoltoa. Aterian kuljettamisesta oli suoritettava normaalisti arvonlisäveroa.

Ennakkoratkaisu ajalle 17.6.2020 – 31.12.2021. Keskusverolautakunta 17.6.2020 NRO 22

https://www.edilex.fi/kvl/20200022

Yhteistoimistopalvelun ja lukollisen toimistotilan vuokrauksen arvonlisäverotus

KHO:n tuoreessa ratkaisussa oli kyse rajanvedosta, milloin yhteistoimistopalvelun tai lukollisen toimistotilan vuokraus katsotaan normaalisti arvonlisäveron alaiseksi toiminnaksi ja milloin se katsotaan kiinteistön vuokraukseksi eli lähtökohtaisesti arvonlisäverottomaksi toiminnaksi, ellei siitä vapaaehtoisesti hakeudu arvonlisäverovelvolliseksi.

Tapauksessa yhtiö tarjosi yhteistoimistopalveluja, joissa asiakas voi varata käyttöönsä yhden tai useamman joko nimetyn tai nimeämättömän työpisteen avotilassa. Nimeämättömän työpisteen voi varata joko päivä- tai kuukausimaksua vastaan ja nimetyn työpisteen kuukausimaksua vastaan. Työpisteen käyttöoikeuden lisäksi palveluihin sisältyi mm palveluvastaavan palvelut, turvallisuus- ja järjestelypalvelut, siivouspalvelut, internet-/WIFI-yhteys, tulostus- ja kopiointipalvelut sekä ilta- ja aamiais- ja muita tapahtumia. KHO toteaa, että nämä palvelut muodostavat yhden jakamattoman kokonaisuuden, josta on suoritettava arvonlisäveroa yleisen verokannan mukaisesti.

Sen sijaan sellainen palvelu, jossa asiakas sai käyttöönsä kalustetun ja lukollisen toimiston sekä lisäksi edellä mainitut palvelut, katsottiin kiinteistön vuokraamiseksi. Muut palvelut katsottiin kuuluvaksi osaksi pääsuoritetta ja siten palvelua oli kokonaisuudessaan pidettävä kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisena eli vuokraamisena – joka on verotonta palvelua, ellei siitä vapaaehtoisesti hakeudu arvonlisäverovelvolliseksi.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu ajalle 26.4.2019–31.12.2020.
KHO 24.9.2020 T:3747 eli vuosikirjassa KHO:2020:99
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1600929489727.html

MUITA UUTISIA

PK-YRITYSBAROMETRIN TULOKSIA

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä pk-yritysbarometri on julkaistu. Siinä tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta. Uusimman barometrin tuloksia leimaa vahvasti vallitseva koronapandemia: pienistä ja keskisuurista yrityksistä 32 arvioi suhdanteiden heikkenevän (vrt. 17 % 6 kk sitten) ja 21 5 paranevan (vrt. 26 % 6 kk sitten) seuraavien 12 kuukauden aikana.

Barometrin tuloksia:
– Odotukset liikevaihdon kehityksestä laskivat jyrkästi. Arvo on kuitenkin hieman korkeampi kuin finanssikriisin aikana.
– Pk-yritykset arvioivat vähentävänsä investointeja. Kaikilla päätoimialoilla on enemmän investointejaan vähentäviä yrityksiä kuin niitä, joissa investoinnit lisääntyvät.
– Enemmistö eli 70 % pyrkii säilyttämään nykyisen henkilömääränsä.
– Yritysten kassatilanne on heikentynyt voimakkaasti alkuvuodesta. 19 % yrityksistä raportoi vaikeuksista hoitaa maksujaan viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana.
– Rahoitusta ottaneiden yritysten määrä nousi 7 %-yksikköä kevään barometristä. Kriisistä huolimatta rahoituksen saatavuus on säilynyt hyvällä tasolla. Finnvera on varautunut turvaamaan elinkelpoisten yritysten lainarahoituksen saatavuuden kriisin kaikissa vaiheessa ja jälleenrakentamisessa.

LUE LISÄÄ

VIENNIN JA KANSAINVÄLISEN KASVUN OHJELMA VIREILLE

Uudella viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmalla pyritään palauttamaan Suomen vienti kasvu-uralle vuoden 2021 aikana. Kehittyvä ja nykyistä monipuolisempi yritysten vientitoiminta ja menestyminen kansainvälisesti ovat Suomen talouden kannalta elintärkeitä.

Ohjelmassa perustetaan mm yrityksille suunnattu EU- ja kansainvälisen rahoituksen keskitetty neuvontapalvelu sekä kasvatetaan Business Finlandin ulkomaanverkostoa. Tavoitteena on kasvattaa uusien vientiyritysten määrää sekä nykyisten vientiyritysten vientiä. Suomen vienti kasvaa erityisesti digitaalisuudesta ja palveluviennistä. Lisäksi halutaan saada aikaan yritysten yhteistarjoamia, joiden avulla kansainvälistymisvalmiuksiltaan heikommat pk-yritykset pääsisivät kansainväliselle kasvu-uralle.

LUE LISÄÄ

KIERTOTALOUDEN INVESTOINTIAVUSTUSTEN HAKU

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin. Avustus on tarkoitettu joko investointeihin tai kehittämishankkeisiin. Kiertotaloutta edistävät investoinnit voivat liittyä teknologiaan tai tukea uusia toimintatapoja tai palveluja. Kehittämishankkeita voivat olla merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai verkostojen ja yhteistoiminnan luominen. Lisäksi avustusta voi hakea työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. Avustuksiin on varattu miljoona euroa. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja edistää ilmastotavoitteita.
Hanke tulee toteuttaa 30.6.2022 mennessä. Tuen määrä on enintään 200 000 euroa yhtä yritystä kohden EU:n valtiontukisääntöjen mukaan. Avustusta voi hakea 15.10.2020 klo 16.15 mennessä.

LUE LISÄÄ

POHJOISMAIHIN YHTEINEN REAALIAIKATALOUS TALOUSHALLINTOA DIGITALISOIMALLA

Pohjoismaihin on tavoitteena rakentaa sähköinen liiketoiminta-alue, jossa liiketoimintatiedot liikkuvat automaattisesti, turvallisesti ja reaaliaikaisesti sekä yrityksiltä yrityksille että yrityksiltä viranomaisille. Nordic Smart Government (NSG) -hankkeen tavoitteena on helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea ja säästää rahaa. Toimintasuunnitelman mukaan lähivuosina pk-yritykset ottavat käyttöön sähköiset liiketoiminnan tositteet (kuten sähköiset kuitit) ja palvelut. Järjestelmien välille toteutetaan avoimet ja standardit rajapinnat sekä luodaan yrityksille yksityisiä ja julkisia palveluja, jotka hyödyntävät sähköistä liiketoimintatietoa. Hankkeessa on mukana Suomesta kaupparekisteriviranomainen, Verohallinto, Valtiokonttori ja Tilastokeskus.

LUE LISÄÄ

YRITYSTEN (KORONA)-AVUSTUKSET JA -LAINAT

Business Finlandin ja ELY-keskuksen esiselvitys- ja kehittämistuet koronatilanteeseen olivat haettavissa keväällä. Niiden maksatushakemuksia on yrityksillä vielä tekemättä, osalla projekteista projektiaika voi olla pitkäkin. Varsinaisia koronaan liittyviä avustuksia on tällä hetkellä haettavissa vielä ravitsemisyritysten osalta uudelleen työllistämiseen, johon hakemus on tehtävä 31.10. mennessä. Yksinyrittäjätuen hakuaika päättyy 30.9. ja muiden avustusmuotoisten tukien hakuajat ovat päättyneet. Huomionarvoista on kuitenkin se, että yrityksille myönnetään myös edelleen normaaleita avustuksia kehittämistoimenpiteisiin, jotka tähtäävät kasvuun, työllistämiseen ja kansainvälistymisiin. Avustuksia myöntävät ELY-keskus ja Business Finland.
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/pk-yritys/pk-yritys/

Koronasta johtuviin maksuvalmiusongelmiin on edelleen haettavissa erilaisia rahoitusjärjestelyjä ja uutta lainaa. Ks tarkemmin
https://korona.talenom.fi/

Lisäksi on avautunut hakuun tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina, jota voi hakea Suomessa toimiva vähintään kuusi henkilöä työllistävä pk- ja midcap-yritys. Rahoitusta voi hakea 31.10.2020 saakka. Hankkeet voivat olla pitkäkestoisia. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. Panostamalla kehittämiseen yritykset haluavat parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen.
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tki-laina-hairiotilanteisiin/