Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Syyskuu 2021

Uutiset /
Susanna Mäkiranta /
04.10.2021

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Valtioneuvoston budjettiriihen veroratkaisut

Valtioneuvosto on julkaissut budjettiriihen veroratkaisut. Hallitus on sopinut uusista verotoimenpiteistä, joilla vahvistetaan julkista taloutta vuositasolla yhteensä noin 100 miljoonalla eurolla. Uudet päätökset tulevat voimaan vuosina 2022-2023. Mm seuraavia ratkaisuja:

 • Kasvun ja investointien tukemiseksi hallitus jatkaa kone- ja laiteinvestointien kaksinkertaista poisto-oikeutta vuosille 2024-2025.
 • Sellaisista tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista, jotka perustuvat verovelvollisen ja tutkimusorganisaation tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyöhön, yritys voi tehdä vuosina 2022-2027 verotuksessa 150 prosentin lisävähennyksen.
 • Ansiotulojen verotukseen indeksitarkistus, jotta verotus ei kiristyisi yleisen hinta- ja ansiotason nousun myötä. Yli 60-vuotiaiden aikaisemmin sovittua korotettua työtulovähennystä korotetaan porrastetusti.
 • Kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutusten arvioimiseksi käynnistetään kaksivuotinen kokeilu, jossa kotitalousvähennyksen kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön enimmäismäärää korotetaan 2250 eurosta 3500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een.
 • Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta. Enimmäismäärää korotetaan 2250 eurosta 3500 euroon. Vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotetaan työkorvausten osalta 40 prosentista 60 prosenttiin ja palkkojen osalta 15 prosentista 30 prosenttiin.
  • Käynnistetään selvitys siitä, miten kotitalousvähennystä voitaisiin laajentaa myös muihin energiaremontteihin sekä taloyhtiön teettämiin remontteihin. Lisäksi selvitetään, kuinka kotitalousvähennystä voidaan kehittää niin, että vähennys kannustaa korjauspalveluihin ja korjausremontteihin, pidentää rakennusten ja materiaalien käyttöikää, parantaa energiatehokkuutta tai muulla tavoin tukee kiertotaloutta ja päästöjen vähentämistä.
 • Asuntoluottojen korkojen verovähennysoikeutta pienennetään aikaisemmin päätetyn mukaisesti.
 • Selvitetään koulutussetelin käyttöönottoa sekä kulttuuri- ja liikuntasetelien laajentamista muuhun harrastus- ja virkistystoimintaan.
 • Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosille 2022-2025. Muutos koskee vähäpäästöisiä hybridejä ja kaasulla kulkevia työsuhdeautoja.
 • Sähköistämisen edistämiseksi vapautetaan täyssähköautot autoverosta ja korotetaan sitä vastaavasti täyssähköautojen ajoneuvoveron perusveroa. Ajoneuvoveron korotus ei koske aiemmin käyttöönotettuja täyssähköautoja.
 • Yhteismetsäosuuden hankintavelan korko säädetään vähennyskelpoiseksi vuoden 2022 alusta alkaen.
 • Tupakkaveroa korotetaan.
 • Energiaverotuksessa parafiinisen dieselin verotuen ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen pienentämistä jatketaan. Kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat lämpöpumput ja konesalit sekä kierrätysteollisuus siirretään sähköveroluokkaan II. Turpeen verottoman käytön rajaa korotetaan 10 000 megawattituntiin.
 • Väylämaksun puolitusta jatketaan.
 • Käynnistetään valmistelu, joka tähtää terveysperusteisen veron käyttöönottoon.

LUE LISÄÄ

 

MUITA UUTISIA

 

PALKKA.FI -PALVELUN SAAVUTETTAVUUSPUUTTEET

Aluehallintovirasto on antanut Verohallinnolle huomautuksen Palkka.fi-palvelun saavutettavuuspuutteista. Palvelun on Verohallinnon lakisääteinen tehtävä ja suunnattu pientyönantajille, kuten pienyrityksille, kotitalouksille, seuroille ja yhdistyksille. Aluehallintoviraston mukaan Palkka.fi -palvelu ei täytä digipalvelulain mukaisia saavutettavuusvaatimuksia, ja palvelun saavutettavuus on lähes kaikilta osin heikkoa tai olematonta. Verohallinto aloittaa palvelun uudistamisen.

LUE LISÄÄ

 

UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖÄ LISÄTÄÄN RAKENTAMISESSA

Hallitus esittää muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin. Esityksen mukaan rakennukseen ostettavasta lämmöstä ja sähköstä vähintään 38 prosenttia tulisi jatkossa olla uusiutuvaa energiaa. Tämä olisi osoitettava laskelmalla. Riittävä selvitys olisi rakennusluvan saamisen edellytys. Uusiutuvan energian vähimmäisvaatimus koskisi sekä uusia että laajamittaisesti korjattavia rakennuksia. Käytännössä fossiilinen energia – yleensä öljy – ei esityksen mukaan voisi enää olla rakennuksen pääenergialähde.

LUE LISÄÄ

 

VALTAKUNNALLINEN ETÄTYÖSUOSITUS PÄÄTTYY LOKAKUUN PUOLIVÄLISSÄ

 Valtiovarainministeriö ja Sosiaali- ja terveysministeriö esittävät, että etätyösuositus päättyisi 15. lokakuuta. Siihen mennessä rokotuskattavuus olisi lähellä valtioneuvoston asettamaa tavoitetta. Tällä hetkellä rokotuskattavuus ei kuitenkaan vielä ole työikäisen väestön osalta hallituksen uudistetun hybridistrategian mukaisella vähintään 80 prosentin tasolla. Työpaikoille tullaan antamaan ohjeistuksia siirtymisessä kohti uutta arkea. Vastuu terveysturvallisesta työnteosta siirtyy vahvemmin työpaikoille, kun laajaa valtakunnallista suositusta etätyöstä puretaan.

LUE LISÄÄ

 

HALLITUS ESITTÄÄ REKRYTOINTITUKEA EDISTÄMÄÄN ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISTA

Hallitus esittää kokeilua, jolla selvitetään rekrytointituen vaikutuksia yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen. Kokeilussa tutkitaan, madaltaako palkkakustannuksiin maksettava rahallinen tuki rekrytointikynnystä. Tavoitteena on edistää yritysten kasvua ja työllisyyttä. Kokeilun on tarkoitus käynnistyä 1.3.2022 ja kestää vuoden 2023 loppuun. Rekrytointituen määrä yhdelle yritykselle olisi enintään 10 000 euroa, 50 prosenttia työntekijöiden palkoista enintään 12 kuukauden ajalta.

Suomessa on paljon yksinyrittäjiä, noin 190 000 henkilöä. Monella on potentiaalia kasvattaa yritystoimintaa ja samalla ryhtyä työnantajaksi. Kokeiluun valitaan yrityksiä, joissa työskentelee vain yrittäjäasemassa olevia, ja joilla ei ole ollut ulkopuolista palkattua työvoimaa kokeilua edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ja joiden liikevaihto vuonna 2021 on vähintään 15 000 mutta enintään miljoona euroa. Kohdejoukkoon kuuluvista valittaisiin satunnaisotannalla kokeiluryhmä ja tälle verrokkiryhmä.

LUE LISÄÄ

 

YOUR EUROPE – VERKKOPALVELU ON VÄYLÄ EU:N SISÄMARKKINOILLE

Uudistuneeseen Your Europe -verkkopalveluun on koottu yhteen paikkaan tiedot ja neuvontapalvelut kansalaisten ja yritysten sisämarkkinaoikeuksista. Jatkossa myös pääsy monien viranomaisten sähköisiin asiointipalveluihin on mahdollista Your Europe -verkkopalvelun kautta. Tavoitteena on tarjota hyvin laajasti erityyppisiä sisämarkkina-asioita, jotka koskevat esimerkiksi matkustamista, koulutusta, liiketoiminnan harjoittamista, työntekijöitä, veroja sekä sosiaali- ja terveydenhoitoa.

LUE LISÄÄ

 

UUSI LAKI VALTIONAVUSTUKSESTA YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka mukaan laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 tulee voimaan 1.11.2021. Lain mukaisia avustusohjelmia käytetään EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien toimeenpanoon ohjelmakaudella 2021-2027 sekä kansallisesti rahoitettaviin avustuksiin.

Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään innovatiivisiin kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, painopisteinä erityisesti hiilineutraaliuden, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä digitalisaation edistäminen. Toimialarajaus on kaventunut eli jatkossa ainoastaan kala-, maa- ja metsätalouden alkutuotanto rajataan pois kehittämisavustuksen piiristä.

LUE LISÄÄ

 

LAKIESITYS PITKÄAIKAISESTA D-VIISUMISTA NOPEUTTAISI TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTOA

Hallituksen esitys pitkäaikaisen eli niin sanotun kansallisen D-viisumin käyttöönottamisesta Suomessa edistää työperäistä maahanmuuttoa ja liittyy valmisteilla olevaan pikakaistaan. Ensimmäisessä vaiheessa kansallista D-viisumia esitetään erityisasiantuntijoille, kasvuyrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen. Hallituksen esitys kansallisen D-viisumin käyttöönotosta liittyy budjettiriihessä syyskuussa 2020 tehtyyn kirjaukseen, jonka mukaan tulee selvittää, miten erityisasiantuntijoille ja kasvuyrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen voidaan luoda nopean oleskeluluvan reitti eli niin sanottu pikakaista.

LUE LISÄÄ

 

KORONAPASSI

Hallitus on antanut Eduskunnalle esityksen EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä eli koronapassista. Väliaikaiset säännökset olisi tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja olla voimassa tämän vuoden loppuun asti. Koronapassina toimisi EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta. Rajoitusten kohteena olevat toimijat, kuten elinkeinonharjoittajat, voisivat edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Koronapassi olisi vaihtoehtona silloin, jos kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia olisi voimassa – mutta ei silloin, jos viranomainen on kokonaan sulkenut tilan tai kieltänyt yleisötilaisuuden kokonaan koronatilanteen vuoksi. Koronapassia voitaisiin edellyttää muun muassa ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tanssipaikoissa ja ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa.

LUE LISÄÄ

 

TYÖTTÖMYYSTURVAPOIKKEUKSIA JATKETAAN 30.11.2021 SAAKKA

 Hallitus esittää, että yrittäjien väliaikainen oikeus työmarkkinatukeen jatkuisi marraskuun loppuun saakka. Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronaviruspandemian takia. Yrittäjille on voitu maksaa työmarkkinatukea tilanteessa, jossa työmäärä tai yrityksestä saatava tulo on vähentynyt pandemian takia. Tuki koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiömuodossa. Sitä voidaan myöntää kaikkien toimialojen yrittäjille.

LUE LISÄÄ

 

YRITYSTEN (KORONA)-AVUSTUKSET JA -LAINAT

Business Finlandin ja ELY-keskuksen esiselvitys- ja kehittämistuet koronatilanteeseen olivat haettavissa keväällä 2020. Niiden maksatushakemuksia on yrityksillä vielä tekemättä, osalla projekteista projektiaika voi olla pitkäkin. Yritysten kustannustuen neljäs hakukierros päättyi syyskuun loppuun. Yrittäjien työmarkkinatuki on saanut jatkoa 30.11.2021 asti. Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden loppuun asti. Avustukset tähtäävät erityisesti kasvuun, työllistämiseen ja kansainvälistymisiin. Avustuksia myöntävät ELY-keskus ja Business Finland.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/pk-yritys/pk-yritys/

 

Koronatietopakettia täydennetään sivustolle:

https://korona.talenom.fi/

Susanna Mäkiranta

Johtava asiantuntija, KTM, KLT

Susanna toimii Talenomilla johtavana asiantuntijana tilitoimistopalveluissa. Hän kouluttaa sisäisen ja ulkoisen laskennan, yhteisölainsäädännön ja verotuksen alueilla, kehittää konsultointia sekä osallistuu asiakastoimeksiantoihin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Täytä yhteystietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä

"*" näyttää pakolliset kentät