fbpx
>
Uutiset
09.01.2017

PK-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Tammikuu 2017

VEROTUKSEN MUUTOKSIA

Verotusmenettely ja veronkanto vuoden 2017 alusta

Verotusmenettely ja veronkanto muuttuvat vuoden 2017 alusta. Uudistukset koskevat niitä, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia. Myös monet termit, kuten verotiliote ja kausiveroilmoitus, jäävät pois käytöstä. Muutoksista on kerrottu TÄÄLLÄ.

Verohallinto on vahvistunut, että taloudelliselta merkitykseltään vähäiset virheet, enintään 500 euroa, voidaan korjata tulevalle verokaudelle. Tätä isommat virheet tulee korjata sille verokaudelle, jota virhe koskee, ja antaa uusi ilmoitus.

Verottajan laiminlyöntimaksuihin on myös tullut uudistuksia. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen vähäisestä puutteesta sanktio on 2000 euroa ja törkeästä laiminlyönnistä enintään 15 000 euroa. Muista laiminlyönneistä voidaan sanktioida enintään 5000 euroa. Tällainen syy voi olla jatkossa mm. myyjän laiminlyönti antaa myynnistä asianmukainen tosite sisältäen arvonlisäveron laskumerkintävaateet. LINKKI verottajan ohjeeseen

 

Kiinteistön käsite arvonlisäverotuksessa

Vuoden alusta arvonlisäverotuksessa kiinteistönä pidetään myös kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevaa konetta, laitetta tai osaa, joka on asennettu pysyvästi rakennukseen tai rakennelmaan ja jota ei voida siirtää tuhoamatta tai muuttamatta rakennusta tai rakennelmaa.

Huomioitavaa on, että myytäessä kiinteistöön pysyvästi asennettu kone yhdessä rakennuksen kanssa, myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa niin kuin aikaisemmin. Kiinteistön luovutukset ovat verovapaita arvonlisäverotuksessa ja jatkossa kiinteistön osaksi luettava kone tulee myös verovapauden piiriin arvonlisäverotuksessa.

Tällaisiin koneisiin tulee jatkossa soveltaa kiinteistöinvestoinneista tehdyn ALV-vähennyksen tarkistusmenettelyä. Tarkistusmenettely tarkoittaa sitä, että kiinteistön käyttötarkoitusta arvioidaan vuosittain, 10 vuoden ajan, ja mikäli käyttötarkoitus on muuttunut verollisesta verottomaan, aiemmin vähennettyä arvonlisäveroa tulee palauttaa. Tarkistus toimii myös toiseen suuntaan eli verottomasta verolliseen siirryttäessä arvonlisäveroa voidaan vähentää tarkastusvuosina. Muutos koskee koneita ja laitteita, jotka hankittu 2016 tai sen jälkeen.

Rakentamispalveluja tarjoavan yrityksen on huomioitava että rakentamispalvelujen oman käytön verotuksen soveltamisala laajenee nyt myös kiinteistönä pidettävään koneeseen kohdistuviin rakentamispalveluihin. Kyseisiin koneisiin liittyvät palvelut verotetaan jatkossa muiden kiinteistöpalveluiden tavoin kiinteistön sijaintimaassa.

 

Maksuperusteinen arvonlisäverotus

Yritykset, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annetaan mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti eli silloin, kun raha saadaan tai maksetaan. Perinteinen tapa on tilittää arvonlisävero myynneistä silloin, kun tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu ja ostoista vähentää silloin, kun ostettu tavara tai palvelu on vastaanotettu. Maksuperusteinen arvonlisäverotus koskee ainoastaan kotimaassa tapahtuvia myyntejä ja ostoja.

Aiemmin tämä on ollut mahdollista tietyille tahoille, kuten alkutuotannon harjoittajille, joihin ei sovelleta kirjanpitolakia.

Tilinpäätös on tehtävä aina suoriteperiaatteen mukaisesti.

 

Myynnin ja oston oikaisuerää koskeva arvonlisäverolain muutos

Tilanteessa, jossa myyjä laskuttaa etukäteen ennakkolaskulla, ja kauppa myöhemmin mitätöityy, peruuntuu tai purkautuu, myyjä saa oikaista aiemmin tilittämänsä arvonlisäveron.

Ostajan on myös tällaisessa tilanteessa oikaistava arvonlisäveroa. Jos siis hankintaa koskevan ALV-vähennyksen tekemisen jälkeen sopimus mitätöidään, peruutetaan tai puretaan, vähennettyä arvonlisäveroa on oikaistava. Muutoksen myötä oikaisu on tehtävä myös siinä tapauksessa, että myyjä olisi esimerkiksi mennyt konkurssiin ja ostaja on siis ehtinyt jo maksaa ennakkomaksun.

 

Vuodelle 2017 on tehty muutoksia veroprosentteihin ja vähennyksiin

Vuodelle 2017 on tehty muutoksia veroprosentteihin ja useisiin eri vähennyksiin. Uutena vähennyksenä tulee toiminimiä, avoimia ja kommandiittiyhtiöitä koskeva yrittäjävähennys. Alle on lueteltu keskeiset muutokset:

– Ansio- ja pääomatuloverotus

 • Työn verotus kevenee

 • Palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä sairausvakuutusten päivärahamaksut nousevat

  •  TyEL nousee 5,7% -> 6,15%

  •  Työttömyysvakuutus nousee 1,15% -> 1,6%

  •  Sairausvakuutuksen päivärahamaksu nousee  0,82% -> 1,58%

 •  Pienimmät palkat (alle 14 000 €/vuosi) vapautetaan sairausvakuutuksen päivärahamaksusta

 •  Työnantajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä sairausvakuutusten päivärahamaksut laskevat

  • TyEL:n työnantajan osuus laskee n. 18,3 % –> 17,95 %

  • Työttömyysvakuutusmaksu laskee 1,0 % –> 0,80 % (3,90 % –> 3,30 % palkkasumman 2 059 500 ylittävältä osalta)

  •  Sairausvakuutusmaksu (ent. sosiaaliturvamaksu) laskee 2,12 % –> 1,08 %.

 •  Asuntovelan korkovähennys pienenee 55% -> 45 %:iin

 • Kotitalousvähennyksen vähennysprosentteja korotetaan 45% -> 50%

 • Vapaaehtoisten lisäeläkkeiden eläkeiät määritellään uudelta pohjalta johtuen eläkeiän nostosta

 •  Verottaja on vahvistanut luontoisetujen verotusarvot sekä verovapaat matkakustannusten korvaukset vuodelle 2017 sekä matkakuluvähennykset vuoden 2016 verotukseen. Katso näistä tarkemmin  TÄÄLTÄ

– Yhtenäistämisohje vuoden 2016 verotuksesta

 • Verohallinto on julkaissut 29.12.2016 päivätyn Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2016 toimitettavaa verotusta varten, dnro: A182/200/2016. Ohjeeseen on tehty muuttuneesta lainsäädännöstä aiheutuvat täydennykset ja korjaukset.

 • LINKKI ohjeeseen

– Yrittäjävähennys

Vuoden 2017 alusta otetaan käyttöön yrittäjävähennys. Elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta voi vähentää verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa. Vähennys tehdään edellisten vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen, ennen tuloksen jakamista pääomatulo-osuuteen. Metsätalouden verotuksessa otetaan huomioon vastaava vähennys.

Verohallinto tekee vähennyksen viran puolesta. Asia ei vaadi siis erillistä ilmoittamista.

– Metsälahjavähennys

Vuoden alusta käyttöön otettavassa metsälahjavähennyksen tarkoituksena on metsätilojen sukupolvenvaihdoksien ja yrittäjämäisen metsätalouden edistäminen, metsätilakokojen kasvattaminen sekä puun tarjonnan lisääminen.

Vähennyksessä on kyse siitä, että lahjalla tai lahjanluonteisella kaupalla saadusta metsästä maksettu lahjavero vähennetään lahjansaajan metsätalouden pääomatulosta. Vähennys tehdään metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Metsälahjavähennyksessä lasketaan ensin niin sanottu vähennyspohja, joka pienentää metsätalouden pääomatuloa.

Metsälahjavähennys on käytettävä 15 vuoden kuluessa lahjoituksesta. Vähennys voi olla enintään 50 % metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Vähennyksen alin määrä on 1500 euroa, max 195 000 euroa vuodessa.

– Perintö- ja lahjaverotus

 • verotusta kevennetään veroasteikkojen kaikissa portaissa.

  • painotetaan 1. veroluokan lahjaveroasteikkoon (yläpäätä)

  • pienin verotettava summa jatkossa 5000 euroa

 •  Kuolemanvaravakuutuksen osittainen verovapaus poistetaan.

 • Puolisovähennystä korotetaan 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennystä korotetaan 40 000 eurosta 60 000 euroon.

 • Perintöveroa ei peritä ulosottoteitse, sen perusteella ei haeta verovelvollista konkurssiin eikä tietoa siitä merkitä verovelkarekisteriin ennen kuin kaksi vuotta on kulunut veron ensimmäisestä eräpäivästä

– Valmisteverotus

 • Energiaveroihin korotuksia 

  • Bensiinin vero nousee 2,12 senttiä litralta

  • Dieselöljyn vero nousee 2,41 senttiä litralta

  • Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen, ja maakaasun verotus kiristyy

 • Sähkötupakka tupakkaveron piiriin

  • Vero kohdistuisi sähkösavukenesteisiin

  • Veron määrä 0,30 euroa millilitraa kohden

 • Makeisvero

  • Makeisten ja jäätelön valmisteverosta luovutaan  

– Autovero ja ajoneuvovero

 • Autoveron alentamista jatketaan vuonna 2017. Pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennetaan neljässä vaiheessa vuosina 2016–2019.

– Kiinteistöverotus

 • Vuodelle 2017 kaksi korotusta

  • Jo päätetty korotus verovaikutukseltaan n. 25 milj. €

  • Syksyn 2016 budjettiriihessä lisäkorotus 50 milj. €

 • Yleisen kiinteistöveroprosentin alaraja nousee 0,93 %:iin (0,93 -1,80 %)

 • Vakituisten asuinrakennusten veroprosentin alaraja nousee 0,41 %:iin (0,41-0,90 %)

 • Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin vaihteluväli 1-4 prosentista 2-6 prosenttiin 

Verouudistuksista yms. tarkemmin Valtiovarainministeriön SIVUILLA.

 

MUITA MUUTOKSIA

Työnantajan entiselle työntekijälleen järjestämä terveydenhuolto ja koulutus

Kilpailukykysopimukseen sisältyvään työntekijän muutosturvaan liittyen on säädetty työnantajalle velvollisuus tarjota tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotulle työntekijälle työllistymistä edistävää valmennusta ja koulutusta sekä tarjota työterveyshuollon palveluita puoli vuotta työntekovelvollisuuden päättymisestä.
Säädös koskee työnantajaa, jonka palveluksessa on vähintään 30 työntekijää, ja joka irtisanoo tuotannollisista ja taloudellisista syistä työntekijöitä, joilla on vähintään viiden vuoden suhde työnantajaan.

Palvelut on säädetty verovapaiksi työntekijälle.

Kertakorvaus työnantajalle perhevapaakustannuksista
Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että naispuolisen työntekijän perhevapaista aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia tasataan työnantajalle maksettavalla 2 500 euron kertakorvauksella. Laki tulee voimaan 1.4.2017.

Tuki maksetaan kaikille työnantajille, jotka maksavat työsopimuksen tai työ- taikka virkaehtosopimuksen perustella palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta äitiysrahakauden aikana. Korvauksen saamisen edellytyksenä on myös se, että työsuhde työnantajaan on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden alkua ja työsuhde perustuu vähintään vuodeksi tehtyyn työsopimukseen. Lisäksi työajan tulee olla äitiysrahakauden alkaessa vähintään 80 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän säännöllisestä työajasta

Uudistuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet
Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointitukia on haettava työ- ja elinkeinoministeriöstä viimeistään 20.1.2017. Jätettyjä hakemuksia voi täydentää 17.3.2017 saakka. Tukea on käytettävissä 40 miljoonaa euroa. TEM pyrkii tekemään tätä hakukierrosta koskevat päätökset vuoden 2018 alussa.

Vuodenvaihteessa on tullut voimaan useita työllisyyden edistämiseen liittyviä lakimuutoksia. Muutoksia on tullut mm. tuotesääntelyyn, viennin valtuuksiin ja elinkeino-, energia- ja ympäristöpoliittisten tukien hoitoon:

Työttömyysetuutta voi käyttää palkkatukeen ja starttirahaan

Työttömyysturvaa olisi jatkossa mahdollista käyttää työllistymisen edistämiseen eli starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen.

Työkokeilun käyttötarkoitus laajentuu

Työkokeilun käyttötarkoitusta laajennettaisiin kokeiluluontoisesti ja työnhakijoiden haastattelut järjestettäisiin kolmen kuukauden välein.

Parannuksia vientirahoitukseen

Uusilla laeilla on tarkoituksena edistää suomalaisten pääomatavaravientiä harjoittavien yritysten rahoituksen kilpailukykyä ja siten parantaa niiden mahdollisuuksia saada vientihankkeita. Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämillä ja Finnvera Oyj:n varainhankintaan perustuvilla vientiluotoilla on tärkeä merkitys markkinapuutteen korjaajana pääomatavaraviennin rahoituksessa. Vientiluotto Oy:n enimmäisvaltuudet ovat nousemassa uuden lain myötä 22 miljardiin euroon ja Finnvera Oyj:n vientitakuiden enimmäismäärä 27 miljardiin euroon. Uudistus liittyy hallitusohjelman kärkihankkeeseen, joka tähtää kilpailukyvyn vahvistamiseen vientiyritysten rahoitusta turvaamalla.


Uudistuksista tarkemmin Työ- ja elinkeinoministeriön SIVUILLA

.