fbpx
>
Uutiset
23.01.2018

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: tammikuu 2018

VEROTUKSEN UUTISIA

Muutoksia vuoden 2018 verolakeihin

Vuoden alusta on astunut voimaan muutoksia verolakeihin. Poimintoja:

Työnantajan kustantama työntekijän koulutus, joka tapahtuu työnantajan intressissä, on työntekijälle verovapaata.

Lue lisää

Merkitystä ei ole sillä, missä muodossa koulutus tapahtuu tai minkälaiseen tutkintoon se johtaa. Myös esimerkiksi ajokortin kustantaminen voi olla lainkohdan tarkoittamaa koulutusta, jos autolla ajaminen kuuluu työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin. Työnantajan tulee maksaa korvaukset suoraan koulutuksen järjestäjälle. Työntekijälle annettu raha kouluttautumista varten on palkkaa. Verovapaus koskee myös omistajayrittäjää ja yhtiön johtoa ja hallitusta. Matkakustannukset kouluttautumisesta voidaan maksaa työmatkan tapaan verovapaasti. Mikä työntekijä opiskelee ylioppilastutkintoa, ammatillista perustutkintoa, alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikoulututkintoa, matkakustannukset ovat kuitenkin työntekijälle veronalaista tuloa.

Verovapaisiin kustannusten korvauksiin oikeuttava tilapäinen työmatka piteni kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Toiminnan yhtiöittämisestä ei varainsiirtoveroa

Lue lisää

Toimintamuodon muutoksessa, jossa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa tätä toimintaa jatkamaan osakeyhtiön, jonka osakkeet hän merkitsee –> ei ole suoritettava varainsiirtoveroa. Verovapaus koskee sekä kiinteää omaisuutta että arvopapereita. Vaatimuksena verottomuudelle on yrityksen omistajuuden säilyminen samana sekä verotuksen jatkuminen samoista tasesaldoista. Mitään harjoitetun toiminnan kannalta keskeistä omaisuutta ei saa jäädä pois yritysmuodon muutoksessa.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2017/varainsiirtovero-on-poistumassa-maatilan-yhti%C3%B6itt%C3%A4misest%C3%A4/

Ammatilliseen koulutukseen käytettävän kiinteistön luovuttaminen osakeyhtiölle sen osakkeita vastaan varainsiirtoverosta vapaata

Lue lisää

Kun kunta, kuntayhtymä, yksityinen yhteisö tai säätiö vuosina 2018-2022 luovuttaa osakeyhtiölle sen osakkeita vastaan kiinteistön, joka on luovuttajan harjoittaman ammattikoulutuksen käytössä ja vastaanottava yhtiö käyttää kiinteistöä edelleen mainittuun toimintaan –> ei ole suoritettava varainsiirtoveroa.

Kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta – vuokraamisesta – voi jatkossa hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi myös sellainen vuokranantaja, jonka vuokralainen on yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

Lue lisää

Yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä on siis jatkossa tasavertaisessa asemassa kunnallisen ammatillisen järjestäjän kanssa arvonlisäverotuksen suhteen.

 

Yhteisön ennakkoa voi täydentää korottomasti kuukauden sisällä verovuoden päättymisestä

Yhteisöt voivat täydentää ennakkoperintäänsä korottomasti maksamalla lisäennakkoa kuukauden sisällä verovuoden päättymisestä. Ennakon täydennysmaksu korvattiin marraskuusta 2017 lähtien lisäennakolla, eli verovuoden päättymisen jälkeen määrättävällä ennakolla. Jos yhteisön tai yhteisetuuden tilikausi on päättynyt 31.12.2017, lisäennakkoa voi maksaa korottomasti tammikuun 2018 loppuun saakka. Lisäennakkoa koskeva hakemus on tehtävä sähköisesti.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2018/yhteisö–täydennä-ennakkoveroja-maksamalla-lisäennakkoa-kuukauden-sisällä-verovuoden-päättymisestä/

Verohallinnon ohjeet

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/. Viimeisimmistä ohjeista poimintoja lyhyesti:

Henkilöstöruokailun arvonlisävero

Verohallinto on päivittänyt ohjettaan Henkilöstöruokailun arvonlisäverotuksesta (A179/200/2017). Perusperiaatteet eivät ole muuttuneet. Henkilöstöruokala voi olla yrityksen tiloissa toimiva tai sen ulkopuolella oleva ravintola, jonka kanssa työnantaja tekee sopimuksen henkilöstöruokailun järjestämisestä. Perusohjeena on, että aterioiden luovutus työntekijöille on arvonlisäverollista joko perityn hinnan tai oman käytön verotuksen perusteella. Lounassetelin luovutus työntekijälle ei ole arvonlisäverollista toimintaa. Ohjeessa käydään läpi eri tapoja järjestää henkilöstöruokailu ja sen vaikutuksia arvonlisäverotukseen sekä henkilöstöruokalaan liittyvien kulujen vähennysoikeutta.

Lisäksi ilmaisessa aterian luovutuksessa tulee ottaa huomioon työntekijälle muodostuva ravintoetu, joka tulee huomioida palkanlaskennassa veronalaisena tulona.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48158/henkil%C3%B6st%C3%B6ruokailun-arvonlis%C3%A4verotuksesta/

Markkinointi- ja edustustilaisuudet arvonlisäverotuksessa

Verohallinto on päivittänyt ohjettaan edustustilaisuuksien ja markkinointitilaisuuksien välistä rajanvetoa arvonlisäverotuksessa (A180/200/2017). Aikaisempaan ohjeistukseen ei ole tullut merkittäviä muutoksia. Ohjeessa avataan, mitä asioita tulee miettiä, kun onko tilaisuus arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoinen markkinointitilaisuus vai edustustilaisuus (vähennyskelvoton arvonlisäverotuksessa ja tuloverotuksessa vähennyskelvoton 50 %).

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48462/markkinointi–ja-edustustilaisuudet-arvonlis%C3%A4verotuksessa/

Perustajaurakointiliiketoiminta verotuksessa

Verohallinto on julkaissut uuden ohjeen Perustajaurakointiliiketoiminta verotuksessa (A197/200/2017). Ohje liittyy Kilan 5.6.2017 antamaan yleisohjeeseen perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä. Perustajaurakoinnin verotus ei muutu ohjeen myötä.
Verohallinnossa on myös valmisteilla syventävä ohje rakentamispalveluiden myynnin ja oman käytön arvonlisäverotuksesta. Valmisteilla olevassa ohjeessa tullaan huomioimaan aihepiiriä koskeva viimeaikainen oikeuskäytäntö (esim. KHO 2017:144).

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47925/perustajaurakointiliiketoiminta-verotuksessa/
 

Uutta oikeuskäytäntöä

Verottomien sairaanhoitopalveluiden edelleenmyynti arvonlisäverotonta

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt joulukuussa kaksi ratkaisua koskien arvonlisäverolain mukaan verovapaiden palveluiden edelleenmyynnin verotusta.

Lue lisää

Ensimmäisessä tapauksessa (KHO:2017:193) oli kyse sairaankuljetuspalveluiden välittämisestä, jossa välittäjä osti palvelut Valviran toimiluvan omaavilta sairaankuljetusyrityksiltä ja laskutti palvelut edelleen asiakkailtaan osana kokonaislaskutusta. Välittäjällä itsellään ei ollut toimilupaa kyseisen palvelun suorittamiseen. KHO totesi, että arvonlisäverolaissa on kriteerit verovapaan sairaanhoitopalvelun sisällölle ja sille, että toimintaa harjoittavan/suorittavan tulee olla asianmukaisesti hyväksytty. Sen sijaan arvonlisäverolaissa ei ole mainintaa, että palvelut tulisi olla toiminnan harjoittajan myymiä ollakseen verottomia. Ratkaisun perusteella palvelut ovat verottomia myös välittäjän myyminä.

Toisessa tapauksessa (KHO:2017:192) oli kyse näöntutkimuspalveluista, joita välittäjä osti optikkoliikkeiltä ja möi edelleen yritysasiakkailleen. Optikkoliikkeillä oli lupa harjoittaa toimintaa ja ne olivat laillistettuja toimijoita rekisteröitynä Valvira-rekisteriin. Välittäjällä itsellään tätä toimilupaa ei ollut. KHO ratkaisi asian edellisen tapauksen kanssa samoin periaattein: myös verottoman sairaanhoitopalvelun välittäminen on verotonta.

 

MUUT AJANKOHTAISET UUTISET

Business Finland aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2018

Joulukuun lopussa vahvistetun lain myötä Tekes muuttui innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja FinPro Oy Business Finland Oy:ksi. Uusi Business Finland tehostaa yrityspalveluiden toimintaa. Jatkossa yritykset saavat samasta paikasta kaikki palvelut liittyen kansainvälistymiseen, innovaatiorahoitukseen, kansainvälisiin investointeihin ja matkailuun. Business Finland koostuu valtionviranomaisesta ja Business Finland Oy vastaa asiakastoiminnoista.

http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/business-finland-aloittaa-toimintansa-1-tammikuuta-2018
 

Työryhmä ehdottaa: Mikroyritykset rajataan tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle

Tilintarkastuslain muuttamistarpeita selvittänyt työryhmä esittää tilintarkastusvelvollisuuden supistamista. Esityksessä ehdotetaan kirjanpitolain mukaisten mikroyritysten rajaamista lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle. Muutos vähentäisi pienimpien yritysten hallinnollisia kuluja.

http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-ehdottaa-mikroyritykset-rajataan-tilintarkastusvelvollisuuden-ulkopuolelle
 

Yritystoiminnan aloittamisen voi yhdistää työttömyysetuuden kanssa

Vuoden alussa voimaan tulleen työttömyysturvalain muutoksen myötä työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Näin ollen työttömyysetuutta voi saada neljän kuukauden ajan yritystoiminnan estämättä. Kun yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut neljä kuukautta, TE-Palvelut tekee arvion yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuudesta. Yritystoiminnasta saatavat tulot sovitellaan yhteen työttömyysturvan kanssa, eli tulot vähentävät työttömyysetuuden määrää.

http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/yritystoiminnan-aloittamisen-voi-yhdistaa-tyottomyysetuuden-kanssa?_101_INSTANCE_kg5xtoqDw6Wf_redirect=%2Fajankohtaista-henkiloasiakkaat
 

Tulotietojärjestelmä tulee vuonna 2019

Tulotietojärjestelmä ja tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019. Presidentti on vahvistanut lain asiasta. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Siihen kerätään kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Tulorekisteriin annetut tiedot välitetään edelleen nimetyille viranomaisille ja muille tahoille tiedonsaantioikeuksien mukaisesti käytettäväksi laissa määriteltyihin tarkoituksiin.
 

Lue lisää

Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 lähtien. Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus.

  https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2018/laki-tulotietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4-voimaan-16.1.2018/
 

Yrittäjien sairauspäivärahan omavastuuaika lyhenee

Yrittäjän sairausvakuutuslain mukainen omavastuuaika lyhenee sairastumispäivään. Muutoksella pyritään parantamaan yrittäjien mahdollisuutta huolehtia omasta terveydestään. Muutos koskee yrittäjän eläkelain mukaisia yrittäjiä.


Business Finlandin rahoitus PK-yrityksille

Business Finlandilla on käynnissä useita ohjelmia, joista yritykset voivat hakea rahoitusta tutkimus- ja kehitysprojekteilleen. Yritykset voivat hakea ohjelmista rahoitusta jatkuvasti. Kun projekti on suunnitteilla, kannattaa olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä Business Finlandiin. Projektille voi hakea rahoitusta myös ilman, että se liittyisi mihinkään Tekesin ohjelmaan.
Business Finland rahoittaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka tähtäävät kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Lue lisää PK-yrityksille suunnatusta rahoituksesta Business Finlandin sivuilta:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/pk-ja-midcap-yritys/lyhyesti/