fbpx
>
Uutiset
28.01.2019

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: tammikuu 2019

VEROTUKSEN UUTISIA

 

AJANKOHTAISTA

Viimeiset palkkojen vuosi-ilmoitukset annettava alkuvuodesta – Tulorekisteri otettu käyttöön 1.1.2019 alkaen

Työnantajien ja muiden ilmoitusvelvollisten on annettava Verohallinnolle vuosi-ilmoitus vuonna 2018 maksamistaan palkoista ja muista suorituksista. Verohallinto saa vuosi-ilmoituksilta tietoja henkilöasiakkaiden esitäytetyille veroilmoituksille. Vuosi-ilmoitus tulee antaa sähköisesti viimeistään 4.2.2019 (paperilla viimeistään 31.1.2019).

Vuosi-ilmoittaminen tehdään nyt viimeistä kertaa, sillä 1.1.2019 alkaen maksetut palkat sekä työ- ja käyttökorvaukset ilmoitetaan Tulorekisteriin. Verohallinnon lisäksi myös Kela, Työllisyysrahasto sekä työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus saavat tarvitsemansa tiedot jatkossa Tulorekisteristä vuosi-ilmoittamisen sijaan.

Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot näkyvät OmaVerossa helmikuusta alkaen. Tiedot näkyvät aina verokautta seuraavan kuun 7. päivä eli tammikuun tiedot näkyvät 7.2. Työnantaja näkee ennakonpidätysten, lähdeverojen ja sairausvakuutusmaksujen saldon, oma-aloitteisten verojen saldon sekä työnantajan palkkatietoja koskevat muistutukset ja toiminnot ja voi halutessaan maksaa verot OmaVeron kautta.
Tulorekisteri ei kuitenkaan vaikuta työnantajasuoritusten maksamiseen. Työnantajasuoritusten maksamisen määräpäivä on ennallaan 12. päivänä.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2019/vuoden-2018-vuosi-ilmoitusten-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4p%C3%A4iv%C3%A4t-l%C3%A4hestyv%C3%A4t/
 

VEROTTAJAN OHJEET

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan.  Viimeisimmistä ohjeista poimintoja lyhyesti:

Työasuntovähennys

Verohallinto on julkaissut 14.1.2019 päivätyn ohjeen Työasuntovähennys. Ohjeessa käsitellään edellytyksiä, joiden perusteella verovelvollisella on oikeus työasuntovähennykseen verotuksessa. Työasuntovähennyksen määrä on 1.1.2019 alkaen enintään 450 euroa kuukaudessa (31.12.2018 saakka 250 euroa).

Työasuntovähennyksen saaminen edellyttää, että henkilöllä on käytössään kaksi asuntoa: vakituinen asunto ja työasunto. Työasuntovähennyksen voi saada vuokra-asunnosta, työsuhdeasunnosta, asumisoikeusasunnosta ja osaomistusasunnosta. Vähennyksen saaminen edellyttää, että tietyt työpaikan ja asuntojen laatuun ja sijaintiin liittyvät edellytykset täyttyvät.

Työasuntovähennys voidaan myöntää myös liikkeen- tai ammatinharjoittajalle. Tällöin edellytetään, että liikkeen- tai ammatinharjoittajalla on pysyvä toimipaikka ja että myös muut vähennyksen myöntämisen edellytykset täyttyvät.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48870/ty%C3%B6asuntov%C3%A4hennys/
 

UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

Omistussuhteiden muutos osingonjakopäätöksen jälkeen

Tuoreessa Hallinto-oikeuden ratkaisussa on linjattu, kenen tulona osakeyhtiön jakama osinko tulee verottaa, jos osakkeet ovat lahjoituksen johdosta vaihtaneet omistajaa osingonjaosta päättäneen yhtiökokouksen jälkeen, mutta ennen kuin osinko on nostettavissa.

Hallinto-oikeus on katsonut, että jos osakkeiden lahjoittaja ei ole pidättänyt itselleen osinko-oikeutta tai muutakaan oikeutta ja jos osinko on ollut nostettavissa vasta osingonmaksupäivänä niille osakkeenomistajille, jotka ovat olleet merkittyinä osakasluetteloon osingon maksamispäivää edeltävän päivän päättyessä, osinko on osakkeet lahjana saaneen eikä ne lahjoittaneen henkilön saamaa osinkotuloa.

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeusratkaisut/hallintooikeusratkaisut/1546596243861.html
 

MUITA UUTISIA

KIERTOTALOUDEN KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIAVUSTUKSIA HAETTAVANA

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut kiertotalouden kehittämis- ja investointiavustusten haun vuodelle 2019.

Avustuksella kannustetaan yrityksiä viemään eteenpäin kiertotalouden investointeja ja niiden mahdollistamaa uutta kiertotalouden mukaista toimintaa. Erityisesti halutaan edistää ajankohtaisiin haasteisiin tarttumista, kuten muovien ja muiden materiaalien tehokasta ja kiertotalouden mukaista käyttöä, sekä näitä mahdollistavia ja eri toimijoita yhdistäviä prosesseja.

Kiertotalouden investointi- ja kehittämistukea voi hakea jatkuvasti, ilman erillistä hakuaikaa. Myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi investointihankkeessa olla enintään 25 % ja muissa tuettavissa hankkeissa enintään 50 %. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kiertotalouden-kehittamis-ja-investointiavustus-jalleen-haettavana-vauhdittaa-kiertotalouden-ratkaisuja
 

PIENEN TYÖNANTAJAN OLOSUHTEET HUOMIOITAVA HENKILÖPERUSTEISEN IRTISANOMISPERUSTEEN RIITTÄVYYTTÄ ARVIOITAESSA

Työnantajan henkilöstömäärä on jatkossa huomioitava työntekijästä johtuvaa irtisanomista arvioitaessa. Uudistus sisältyy työsopimuslain muutokseen, joka koskee työntekijän henkilöön liittyvää irtisanomisperustetta. Valtioneuvosto esittää muutosta vahvistettavaksi presidentin esittelyssä 18.1.2019. Laki astuu voimaan 1.7.2019.

Irtisanomisperusteen olemassaoloa koskevassa kokonaisharkinnassa otetaan jatkossa huomioon erityisenä seikkana työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. Käytännössä työntekijöiden lukumäärän merkitys korostuu tilanteissa, joissa työntekijän moitittavalla menettelyllä tai hänen työntekoedellytyksissä tapahtuneilla muutoksilla on työnantajan pienen koon vuoksi suhteellisesti tuntuvampia vaikutuksia. Pienellä työnantajalla on usein heikommat mahdollisuudet kestää niitä seurauksia, joita työntekijän lain tai sopimuksen vastainen menettely aiheuttaa.

Irtisanomisen taustalla on jatkossakin oltava asiallinen ja painava syy. Syytä arvioitaessa työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärällä on kuitenkin jatkossa vaikutusta.

Työntekijää ei saa irtisanoa ns. kielletyllä irtisanomisperusteella.

Kuten nykyisin, työnantajan on lähtökohtaisesti ennen irtisanomiseen ryhtymistä annettava työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä (varoitus). Lisäksi työnantajan on selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pienen-tyonantajan-olosuhteet-huomioitava-henkiloperusteisen-irtisanomisperusteen-riittavyytta-arvioitaessa
 

KAUPPAKAMARIN SELVIYTYMISVINKIT SUOMALAISYRITYKSILLE BREXITIN JÄLKEEN

Keskuskauppakamari on koonnut yrityksille seitsemän kohdan Brexit-selviytymisvinkit Britannian mahdollisen EU-eron johdosta. Yrityksille pelkistetään, mitä Britannian ero 29.3.2019 ilman mitään erosopimuksia eli kova Brexit käytännössä tarkoittaisi ja miten se vaikuttaisi yrityksiin sekä brittikauppaan. Samalla annetaan tietoa keskeisistä, ajan tasalla olevista Brexit-neuvontapalveluista ja tietolähteistä.

Keskuskauppakamari korostaa, että varautuminen kannattaa aloittaa viimeistään nyt ja että Brexit ei kosketa ainoastaan vienti- ja tuontiyrityksiä, vaan yhtä lailla brittituotteita ja -palveluita käyttäviä, esimerkiksi kampaamoita ja pikkukauppoja.

Yrityksiä kehotetaan ennen kaikkea varautumaan markkinoiden epävarmuuksiin sekä muutoksiin eri yritysten markkina-asemissa. Lisäksi yritysten tulee ottaa haltuun tulli-ilmoitukset sekä varmistaa tuotanto-, hankinta- ja jakeluketjujen toimivuus.

Yrityksille muutoksessa apua tarjoavat suomalaiset viranomaiset ja elinkeinoelämän järjestöt.

https://kauppakamari.fi/2019/01/19/kauppakamarilta-selviytymisvinkkeja-suomalaisyrityksille-brexitin-jalkeen/
https://kauppakamari.fi/kansainvaliset-asiat/yritysten-seitseman-selviytymisvinkkia-brexitiin/
 

YRITYSTEN TOSIASIALLISTEN EDUNSAAJIEN LUETTELOINTI ALKAA 1.1.2019

Yritysten hallituksille tulee 1.1.2019 alkaen uusi velvoite huolehdittavaksi. Hallitusten on huolehdittava, että yrityksen tosiasiallisista edunsaajista pidetään rahanpesulainsäädännön edellyttämää luetteloa.

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan niitä yksityishenkilöitä, jotka käyttävät yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa. Luetteloa on pidettävä niistä yksityishenkilöistä, joilla on yli 25 prosentin omistusosuus tai äänivalta yrityksessä joko suoran tai välillisen omistuksen tai esim. osakassopimuksen perusteella.

Patentti- ja rekisterihallitus ryhtyy 1.7.2019 ylläpitämään julkista rekisteriä, jonne yritysten on ilmoitettava niiden tosiasialliset edunsaajat. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy samana päivänä 1.7.2019 puolestaan pitämään yllä rahanpesun valvontarekisteriä. Kaikki ne rahanpesulaissa tarkoitetut ilmoitusvelvolliset, jotka eivät ole toimilupavalvottavia tai velvollisia rekisteröitymään aluehallintoviraston muuhun rekisteriin, ovat rekisteröitymisvelvollisia.

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot_heinakuusta_2019_alkaen.html