fbpx
>
Uutiset
29.01.2020

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: tammikuu 2020

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Tulolähdejako poistunut verotuksessa osakeyhtiöiltä ja eräiltä muilta yhteisöiltä

Verotuksesta on poistunut tulonlähdejako 1.1.2020 alkaen. Uusia säännöksiä sovelletaan siis vuodelta 2020 toimitettavasta verotuksesta lähtien.  Tulonlähdejako poistuu liikeosakeyhtiöiltä ja lisäksi myös osuuskunnilta, taloudellisilta yhdistyksiltä, säätiöiltä, säästöpankeilta ja keskinäisiltä vakuutusyhtiöiltä. Sen sijaan tulonlähdejako säilyy edelleen asunto-osakeyhtiöillä, keskinäisillä kiinteistöosakeyhtiöillä sekä yleishyödyllisten osakeyhtiöiden sekä avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden verotuksessa. Myöskään yksityisten liikkeen- tai ammatinharjoittajien verotukseen ei tule muutoksia.

Lue lisää

Tulonlähdejaon poistuminen tarkoittaa sitä, että enää ei katsota verotuksessa erillään EVL- ja TVL- tulonlähteitä, vaan ne yhdistetään. Vaikka liikeosakeyhtiö tai muu edellä mainittu yhteisö ei kaikilta osin harjoittaisikaan elinkeinotoimintaa, kaikkea muuta toimintaa paitsi maataloutta verotetaan kuitenkin elinkeinoverolain mukaan muodostaen elinkeinotoiminnan tulolähteen. Tämä on huojennus monille yhtiöille: aiemmin saattoi olla tilanne, että esimerkiksi EVL-toiminnan tappiollista tulosta ei ole voitu yhdistää TVL-tulonlähteessä verotettavan vuokraustoiminnan voittoon – yritystä on verotettu vuokraustoiminnasta erikseen. Jatkossa nämä käsitellään yhtenä tulonlähteenä ja toisen tappio kompensoi toisen voittoa ja veroa tulee vähemmän maksettavaksi.Ihan kaikkiin tilanteisiin käsittely ei kuitenkaan ole näin suoraviivainen: verotukseen tulee uusi omaisuuslaji ja esimerkiksi luovutustappiot tässä omaisuuslajissa ovat jatkossakin vähennyskelpoisia pääsääntöisesti vain saman omaisuuslajin sisällä.

Tulonlähdejaon poistamisen myötä konserniavustuksen käyttö yhtiöiden välisessä tulontasauksessa laajenee. Konserniavustus on saajansa tuottoa ja antajansa kulua verotuksessa ja konserniavustus on keino tasata veronmaksua konserneissa. Enää ei ole vaatimuksena, että sekä saaja että antaja harjoittavat liiketoimintaa – riittää, että niihin sovelletaan elinkeinoverolakia.

Vuosi-ilmoitusten määräpäivät käsillä – palkoista ei enää tarvita vuosi-ilmoituksia

Vuosi-ilmoituksella yritykset ja muut suoritusten maksajat ilmoittavat Verohallinnolle vuosittain tietoja maksamistaan suorituksista. Vuosi-ilmoitus pitää antaa yleensä viimeistään 31.1.2020. Joidenkin vuosi-ilmoitusten määräpäivä on myöhemmin, esimerkiksi jos ilmoitus annetaan sähköisesti.
Vuosi-ilmoitukset on tärkeää antaa ajoissa, jotta Verohallinto ehtii huomioida tiedot esitäytetyissä henkilökohtaisissa veroilmoituksissa. Huomioitavaa, että 1.1.2019 lähtien maksetut palkat sekä työ- ja käyttökorvaukset on pitänyt ilmoittaa tulorekisteriin. Vuosi-ilmoitusta ei siis enää anneta palkoista ja työ- ja käyttökorvauksista, koska Verohallinto saa tiedot suoraan tulorekisteristä.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/vuoden-2019-vuosi-ilmoitusten-määräpäivät-lähestyvät/

MUITA UUTISIA

MUUTOKSIA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUN MAKSUPERUSTEISIIN

Verohallinto tiedottaa, että sairausvakuutuslakia ja lakia työnantajan sairausvakuutusmaksusta on muutettu. Uutta lakia sovelletaan sairausvakuutuksen päivärahamaksuun ja työnantajan sairausvakuutusmaksuun, jotka perustuvat vuonna 2020 ja sen jälkeen maksettavaan palkkaan tai vahvistettuun yrittäjätuloon.

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu määrätään jatkossa lähtökohtaisesti vakuutetun veronalaisen palkkatulon ja yrittäjätulon perusteella. Yrittäjän päivärahamaksun perusteena on yrittäjätulojen osalta vain vahvistettu YEL- tai MYEL-työtulo. Jos yrittäjällä on tuloja yrittäjätoiminnasta, mutta hän ei ole ottanut YEL- tai MYEL-vakuutusta, hänellä ei ole päivärahamaksun perusteeksi tulevaa yrittäjätuloa.

Muutos liittyy sairausvakuutuslain muutokseen, jonka mukaan päivärahaetuuden perusteeksi voi jatkossa tulla vain vahvistettu YEL- tai MYEL-työtulo. Tästä syystä myöskään työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta yrittäjän palkasta, jos yrittäjällä ei ole päivärahaetuuden perusteeksi tulevaa YEL- tai MYEL-työtuloa. Siten työnantaja ei ole velvollinen maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksua palkasta, joka maksetaan yrittäjälle tai maatalousyrittäjälle tämän tekemästä työstä, jos hän ei ole YEL:n tai MYEL:n mukaisesti vakuuttamisvelvollinen (esim. tulojen pienuuden, iän tai vanhuuseläkkeellä olon perusteella).

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/muutoksia-päivärahamaksun-perusteessa-ja-työnantajan-sairausvakuutusmaksussa/

BREXIT TOTEUTUU

Britannia eroaa EU:sta tammikuun 2020 lopussa. EU:n ja Britannian erosopimus tulee voimaan 1. helmikuuta 2020. Erosopimuksella määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Erosopimuksella turvataan Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet elinikäisesti, jos he ovat asettuneet asumaan Britanniaan tai EU-maahan ennen vuotta 2021.

EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa siirtymäkauden päätyttyä vuoden 2021 alussa. Tiukan neuvotteluaikataulun vuoksi joillakin aloilla saatetaan pudota vuoden 2021 alussa sopimuksettomaan suhteeseen, Maailman kauppajärjestön sääntöjen tai jonkin kansainvälisen sopimuksen varaan. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Brexitillä on laaja-alaiset vaikutukset yritysten kannalta. Tullittomuuden poistuessa yritysten on huomioitava tulli-ilmoitusten lisäksi jakelu-, tuotanto ja hankintaketjujen sujuvuus. Yritysten on varauduttava muuttuviin ja yllättäviinkin logistisiin järjestelyihin. Tuonti ja vienti Iso-Britanniaan eron jälkeen edellyttää yrityksiltä tulli-ilmoituksia sekä tulliin EORI-rekisteröintiä. Brexitillä on vaikutuksia myös yhtiön hallitusten kokoonpanoihin. Mm tulli ja Prh on ohjeistanut asiasta sivuillaan.

https://vm.fi/brexit
https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/brexit.html
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/brexit
https://kauppakamari.fi/2020/01/29/keskuskauppakamari-kovan-brexitin-riski-on-yha-olemassa/