fbpx
>
Uutiset
22.05.2017

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: toukokuu 2017

VEROTUKSEN UUTISIA

VEROHALLINNON OHJEET

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan LINKKI
Viimeisimmistä ohjeista poimintoja lyhyesti:


Ulkomaisen vuokratyöntekijän verotus

Verohallinto on julkaissut 6.4.2017 päivätyn ohjeen Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus. Ohjeessa käsitellään ulkomailta Suomeen töihin tulevan vuokratyöntekijän verotusta sekä menettelyohjeita vuokratyöntekijälle, ulkomaiselle vuokratyönantajalle ja Suomessa olevalle työn teettäjälle.
Pääsääntö on se, että Suomessa tehdystä työstä verotetaan Suomessa. Rajoitetusti verovelvollinen verotetaan kotimaassaan mutta verotetaan Suomessa täällä tehdystä työstä. Yleisesti verovelvollinen verotetaan kaikesta työstä Suomessa. Vuokratyöntekijä säilyy ulkomaisen työnantajan työntekijänä. Palkka maksetaan ulkomailta. Työntekijältä edellytetään henkilötunnusta sekä mahdollisesti rakennusalan veronumeroa.
Rajoitetusti verovelvollisen tulosta peritään lähdeveroa 35 %. Sen sijaan vuokratun työntekijän osalle on kaksi vaihtoehtoa: 35 % lopullinen ennakonpidätys tai progressiivinen verotus.  Verovelvollinen saa verosta todistuksen kotimaan verotustaan varten, kahdenkertaisen verotuksen välttämiseksi.
Ulkomaisen vuokratyönantajan tulee tehdä työnantajailmoitukset Suomessa. Ulkomainen vuokratyönantaja voi hakeutua myös Suomessa työnantajarekisteriin. Myös ennakkoperintärekisteriin hakeutuminen on mahdollista. Kotimaisen työnteettäjän tulee antaa jokaisesta ulkomaisesta vuokratyöntekijästä ilmoitus. Työtulosta tulee periä myös lähdevero, ellei työntekijä ole ennakkoperintärekisterissä, työntekijällä ole nollaverokorttia tai jos Suomeen ei ole muodostunut kiinteää toimipaikkaa.


Pääomasijoitustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön verotus

Verohallinto on päivittänyt 7.4.2017 ohjeen Pääomasijoitustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön verotus. Ohjeessa kuvataan elinkeinotoimintaa harjoittavan, osakeyhtiömuotoisen pääomasijoittajan verokysymyksiä ja pääomasijoitustoiminnan käsitteen tulkintaperiaatteita. Yleisohjeessa listataan kriteerejä, joiden perusteella tunnistetaan, onko yhtiö pääomasijoitustoimintaa harjoittava yhtiö. Kriteerit kohdistuvat sekä muodollisiin että toiminnallisiin asioihin. Yleensä pääomasijoitustoiminnan tarkoituksena on kehittää kohdeyrityksen toimintaa ja kasvattaa ostettujen yritys¬ten arvoa.
On tärkeää tunnistaa, katsotaanko yhtiön toiminta pääomasijoitustoiminnaksi, sillä asialla on vaikutusta yhtiön verotukselliseen kohteluun. Pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitto on veronalaista tuloa ja luovutustappiot vähennettävää kulua.
 

Henkilöyhtiön verotus yhtiösopimuksen perusteella

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleessa lainmuutoksessa (laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä) on säädetty, että jos yhtiösopimusta muutetaan, muuttamista koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity. Jos yhtiösopimusta on muutettu ennen 1.1.2016, yhtiösopimuksen muutos on rekisteröitävä viiden vuoden kuluessa lakimuutoksesta. Jos yhtiösopimuksen muutosta ei ilmoiteta kaupparekisteriin viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään 31.12.2020, yhtiösopimuksen muutokset raukeavat ja yhtiösopimusta sovelletaan siinä muodossa kuin se on kaupparekisteriin viimeksi rekisteröity.
Verohallinto on nyt julkaissut kannanoton Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotuksellisen tulon jakaminen (dnro: A73/200/2017). Kannanotossa kerrotaan miten yhtiön verotettava tulo jaetaan yhtiömiesten tulona verotettavaksi esim. tilanteissa, joissa yhtiösopimusta on muutettu ja se on rekisteröity tai rekisteröimättä. Jos esimerkiksi rekisteröidyssä yhtiösopimuksessa ei ole voitonjakomääräystä, mutta yhtiösopimukseen on lisätty ennen 1.1.2016 voitonjakomääräys, jota ei ole kuitenkaan rekisteröity, sovelletaan tätä muutosta 31.12.2020 asti. Jos muutosta ei rekisteröidä siirtymäaikana, siirtymäajan jälkeen voitto jaetaan voitonjakomääräyksen sijasta lain viitoittamalla tavalla. 
https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_kannanottoja/Avoimen_yhtion_ja_kommandiittiyhtion_ver


UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos kiinteistöverotuksessa

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisun (KHO 2017:49), jossa kiinteistön käyttötarkoituksen muutos astuu voimaan kiinteistöverotuksessa vasta sitten, kun remontti on valmistunut ja kohde voidaan ottaa käyttöön uudessa tarkoituksessaan. Tapauksessa teollisuuskäytössä ollut rakennukseen oli tehty merkittäviä purku- ja korjaustöitä, joiden valmistuttua rakennus oli otettu käyttöön toimistorakennuksena. Kiinteistöä verotetaan siis teollisuusrakennuksena (matalampi verokanta) siihen asti, kunnes se remontin valmistumisesta lähtien verotetaan toimistorakennuksena (korkeampi verokanta).

KHO:n ratkaisu LIITE


Työnantajan järjestämän työterveyshuollon tavanomaista laajemman vakuutuksen veronalaisuus

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisun (KHO 2017:60) tapauksessa, jossa työnantaja on järjestänyt koko henkilökunnalle lakisääteistä työterveyshuoltoa täydentämään ryhmäsairaskuluvakuutuksen ja lisäksi muutamalle johtoryhmän jäsenelle vielä edellistä kattavamman ryhmäsairaskuluvakuutuksen. Tapauksessa on arvioitu sitä, muodostaako johtoryhmän jäsenten laaja vakuutus heille veronalaisen edun ja jos, niin minkä suuruisen. Ratkaisussa todetaan, että johtoryhmän jäsenen veronalaiseksi etuudeksi muodostuu se osa vakuutusmaksusta, joka ylittää koko henkilökunnalle tarjotun tavanomaisen ja kohtuullisen tason mukaisen vakuutusturvan. 

KHO:n ratkaisu LIITE
 

TAVAROIDEN MAAHANTUONNIN ARVONLISÄVEROTUS HELPOTTUU

Hallitus esittää, että 1.1.2018 alkaen EU:n ulkopuolisista tavaran maahantuonneista arvonlisäverotus siirtyy tullilta Verohallinnon tehtäväksi. Maahantuonnista tilitettävä vero ja vähennettävä vero merkittäisiin jatkossa oma-aloitteisesti veroilmoituksella niin kuin muutkin verokaudelle kohdistettavat liiketoimia koskevat tiedot. Tuonnista suoritettava vero kohdennettaisiin samalle kuukaudelle kuin sitä koskeva vähennyskin. Muutos helpottaisi rahoituksellisesti tuontiyrityksiä, kun tähän asti käytäntö on ollut se, että tuonnin yhteydessä tulli on perinyt arvonlisäveron ja vähennys on voitu tehdä vasta myöhemmässä vaiheessa kausiveroilmoituksella.
Tulli valvoisi kuitenkin tältäkin osin arvonlisäveron oikeellisuutta tulliselvitykseen liittyvän valvonnan yhteydessä ja vastaisi rikostutkinnasta.


VEROVELKOJEN PERINTÄ JATKUU NORMAALISTI

Vuoden vaihteessa suuren veromenettelyuudistuksen vuoksi jäädytetty verovelkojen perintä on nyt käynnistynyt uudelleen ja jatkuu normaalisti.  Rauenneet maksusopimukset on saatettu taas voimaan ja protestointi- ja konkurssihakemukset etenevät normaalisti.


TULOREKISTERI TULEE 1.1.2019

Kansallinen Tulorekisteri toteutetaan ja aikatauluksi on vahvistunut 1.1.2019. Ensimmäisessä vaiheessa Tulorekisteriin siirtyy kaikki rahapalkat, siirtymäaikaa ei ole. Vuoden 2019 alusta lähtien palkkatiedot ilmoitetaan maksuhetken mukaisesti Tulorekisteriin, josta tiedot siirtyvät automaattisesti tarvitseville viranomaistahoille: verohallinnolle, työeläkeyhtiöille sekä työttömyys- ja työtapaturmavakuuttajille. Maksetuista palkoista riittää jatkossa siis yksi ilmoitus, lukuisat vuosi-ilmoittamiset jäävät siten pois. Maksut maksetaan kuitenkin edelleen erikseen eri viranomaisille, muutos koskee siis vain ilmoittamista.

Tulorekisteriin toimitettuja tietoja hyödynnetään myös mm etuuksien laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä ja eri viranomaisten valvonnassa sekä tilastoinnissa. Tulorekisteristä saadaan jatkossa myös palkkaselvitykset ja -todistukset, joita nykyisellään on pyydetty työnantajilta ja palkansaajilta.

Muutos on suuri ja tilitoimistot alkavat valmistautua muutokseen hyvissä ajoin.

 

 

MUITA UUTISIA

 

TILINPÄÄTÖSTIETOJEN TOIMITTAMISVELVOLLISUUS

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on aloittanut menettelyn, jossa tilinpäätöstietojen ilmoittamatta jättäminen johtaa viime kädessä yrityksen poistamiseen kaupparekisteristä. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on toimitettava tilinpäätöstietonsa julkaistaviksi kaupparekisterissä. Rekisteriä ylläpitävä PRH kehottaa tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä toimittamaan tiedot sakon uhalla.

Yritys voi ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin joko veroilmoituksen mukana tai suoraan PRH:lle. Tilinpäätösasiakirjojen ilmoittaminen on maksutonta. PRH saa tilinpäätöstiedot, kun ne on liitetty veroilmoitukseen Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. PRH muistuttaa tilinpäätöksen toimittamisvelvollisuudesta myös kehotuskirjeillä. Viimeisin kehotus on lähtenyt 10.4.2017 yhteensä 4 000 osakeyhtiölle ja osuuskunnalle, jotka eivät ole toimittaneet tilinpäätösasiakirjojaan määräajassa.


YKSI YHDESTÄ -PERIAATE YRITYKSIÄ KOSKEVAN SÄÄNTELYN KEVENTÄMISEKSI

Työ- ja elinkeinoministeriö soveltaa vuonna 2017 uutta periaatetta, jonka mukaan kansallisesta tai EU-minimisääntelyn ylittävästä lainsäädännöstä johtuva yhden euron lisäkustannus yrityksille on kompensoitava euron säästöllä. Periaatteen soveltamista testataan kaikkiin työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltaviin vuonna 2017 annettaviin hallituksen esityksiin. Yksi yhdestä -periaatteen tavoitteena on varmistaa, ettei yritysten sääntelytaakka kasva.
Periaatteen soveltaminen tarkoittaa sitä, että lakiehdotuksesta aiheutuvat, yrityksiin kohdistuvat välittömät sääntelykustannukset tulee korvata purkamalla vastaava määrä sääntelykustannuksia. Säästö etsitään joko saman tai toisen lakihankkeen yhteydessä.
LUE LISÄÄ


TALOUDEN JA TYÖLLISYYDEN KASVUN VAUHDITTAMINEN

Hallituksen puoliväliriihen päätöksillä tuetaan hallituksen kasvu- ja työllisyystavoitteita. Orastavaa kasvua ja kohentunutta työllisyysastetta vauhditetaan panostuksilla osaamiseen, tutkimukseen, innovaatioihin, yritysten kansainvälistymiseen ja matkailuun. Hallitus päätti nostaa matkailun uudeksi kärkihankkeekseen. Lisärahoituksella halutaan varmistaa huiman kasvuvauhdin jatkuminen panostamalla matkailumarkkinointiin, matkailuyritysten digiosaamisen parantamiseen sekä tarjonnan ympärivuotisuuden kehittämiseen.
Hallitus päivitti puoliväliriihen yhteydessä myös yrittäjyyspakettia, jonka alle on koottu useita yrittäjyyden esteitä poistavia ja yrittäjyyteen kannustavia toimenpiteitä: Itsensä työllistäjien työttömyysturvan uudistamiseksi aloitetaan valmistelu työttömien mahdollisuudesta harjoittaa yritystoimintaa neljän kuukauden ajan saaden samanaikaisesti työttömyysetuutta. Myös yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa ryhdyttää valmistelemaan. Lisäksi yksinyrittäjille luodaan uusi palvelupaketti, jolla helpotetaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Muihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa nuorten yrittäjyyskasvatuksen tukeminen sekä onnistuneiden omistajanvaihdosten edistäminen.
LUE LISÄÄ


PK-YRITYSALOITESOPIMUS HELPOTTAA LAINANSAANTIA

Euroopan investointipankkiryhmään (EIP) kuuluva Euroopan investointirahasto (EIR) allekirjoitti pk-yritysaloitteen takaustoimen Suomessa Nordea-pankin kanssa. Sopimus helpottaa lähes 400 suomalaisen pk-yrityksen, mukaan lukien mikroyritysten sekä startup-yritysten, rahoituksen saamista varmistamalla, että pk-yritysaloitteeseen sitoutuneet pankit tarjoavat rahoitusta paremmilla ehdoilla, esimerkiksi pienemmillä koroilla, pidemmillä erääntymisajoilla tai pienemmillä vakuusvaatimuksilla. Nordea-pankin kanssa toteutettava toimi merkitsee nyt sitä, että neljä suomalaispankkia tarjoavat pk-yritysaloitteen puitteissa pk-yritysten saataville yhteensä 370 miljoonaa euroa lainarahoitusta.
LUE LISÄÄ


TEKESIN OHJELMAT JA JA HAKUAJAT

Tekesillä on käynnissä useita ohjelmia, joista yritykset voivat hakea rahoitusta tutkimus- ja kehitysprojekteilleen. Yritykset voivat hakea ohjelmista rahoitusta jatkuvasti. Kun projekti on suunnitteilla, kannattaa olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä Tekesiin. Projektille voi hakea rahoitusta myös ilman, että se liittyisi mihinkään Tekesin ohjelmaan.
Tällä hetkellä käynnissä haku mm Tutkimuksesta liiketoimintaa -hankkeeseen. Tekes rahoittaa Tutkimuksesta liiketoimintaa -haussa projekteja, joissa projektiryhmä valmistelee tutkimusidean kaupallistamista. Tekesin rahoitustaso on 70 % hyväksytyistä kustannuksista. Hakuaika: to 01.06.2017 – to 14.09.2017
Käynnissä olevista muista ohjelmista ja hakuajoista lisätietoja Tekesin sivuilta:
https://www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2016/