fbpx
>
Uutiset
01.06.2020

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: toukokuu 2020

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Arvonlisäverojen takaisinlainaaminen

Alkuvuoden arvonlisäverot voi takaisinlainata yrityksen käyttöön. Lainattu summa maksetaan takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyssä laadittavan maksuohjelman mukaisesti. Järjestelyn avulla hallitus pyrkii helpottamaan yritysten taloudellista tilannetta koronan johdosta.

Yritys voi pyytää vuoden 2020 tammi-, helmi ja maaliskuussa maksamiaan arvonlisäveroja takaisin tekemällä maksujärjestelypyynnön OmaVerossa 26.5. alkaen. Maksujärjestelyihin ja maksunlykkäyksiin sovellettavaa viivästyskorkoa alennetaan kolmeen prosenttiin. Huojennettuun maksujärjestelyyn tai maksunlykkäykseen kuuluvan verovelan suoritukseksi ei käytettäisi veron palautuksia. Palautukset maksettaisiin sen sijaan verovelvolliselle, jos palauttamiselle ei ole muita esteitä. Muutos olisi määräaikainen ja voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Lue lisää TÄSTÄ

Verkkokaupan arvonlisäverotuksen uudistaminen lykkääntyy

Valtiovarainministeriö tiedottaa, että verkkokaupan arvonlisäverotuksen uudistaminen (ns. alv-paketti) lykkääntyy kuudella kuukaudella koronakriisin puhkeamisen vuoksi. EU:n komissio on antanut asiasta ehdotukset neuvoston asetukseksi. Sääntöjen oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta lähtien. Ehdotuksen mukaan uusi soveltamispäivä on 1.7.2021. Koronakriisin vuoksi useat jäsenvaltiot eivät pysty takaamaan, että ne voisivat alkaa soveltaa uusia sääntöjä vuoden 2021 alusta. Verkkokaupan arvonlisäverotusta koskevat säännökset perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on voitava soveltaa niitä.

Uudistus yksinkertaistaa arvonlisäverojen maksamista eri EU-maihin. Sähköisten palvelujen erityisjärjestelmä laajenee muiden palvelujen myyntiin sekä EU:n sisäiseen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävään tavaroiden verkkokauppaan. Myyjät voivat jatkossa maksaa arvonlisäverot keskitetysti kaikkiin EU-maihin yhden sähköisen järjestelmän kautta. Pienten tavaralähetysten tuontiverovapaus poistuu, koska se syrjii EU-maiden toimijoita.

Lue lisää TÄSTÄ

UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

Konsernin sisäisestä palkkaveloituksesta piti suorittaa arvonlisävero

Keskusverolautakunnan tuoreessa ratkaisussa oli kyse konsernin sisäisen palkkakustannusveloituksen arvonlisäverotuksesta. A Oy:n palveluksessa ollut henkilöstö, kuten johto-, hallinto- ja henkilöstöhallintohenkilöstö, suoritti A Oy:n työtehtävien lisäksi myös muiden konserniyhtiöiden työtehtäviä. A Oy laskutti konserniyhtiöiltä palkkakustannukset työntekijöiden työajankäytön mukaan. Palkkakustannusveloitukseen lisättiin voittolisä. Keskusverolautakunta tulkitsi, että A Oy:n työntekijöiden suorittamat palvelut ja näistä palveluista veloitetut palkkakustannukset olivat vastavuoroisia ja näiden suoritusten välillä oli suora yhteys. Palvelujen tarjoamista oli siten pidettävä arvonlisäverolain tarkoittamana liiketoimintana. Palkkakustannusveloituksista oli siten suoritettava arvonlisävero. Suoritettavan arvonlisäveron peruste muodostui palkkakustannuksista ja mahdollisesta voittolisästä eli marginaalista.

Lue lisää TÄSTÄ

MUITA UUTISIA

HENKILÖSTÖANTI LISTAAMATTOMIIN YRITYKSIIN

Hallitus on tehnyt esityksen listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöanneista. Esitetyn muutoksen on tarkoitus helpottaa henkilöstön sitouttamista esimerkiksi startup-yrityksissä: sitoutunut henkilöstö on usean yrityksen tärkein voimavara. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020. Uudistus tarjoaa yhtiöiden työntekijöille verotuksellisesti edullisen mahdollisuuden merkitä listaamattoman työnantajayhtiön osakkeita henkilöstöannissa. Edellytyksenä on, että etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä.

Säännöstä ei sovellettaisi silloin, kun verovelvollisen, hänen perheenjäsenensä tai heidän yhdessä omistamansa osuus ylittää kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista tai vastaavan osuuden yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Lisäksi yhtiön tulee olla elinkeinotoimintaa harjoittava, säännöllisesti palkkaa maksava sekä kuulua ennakkoperintärekisteriin.

Jos työntekijä myöhemmin myy merkitsemänsä osakkeen, myyntiin sovelletaan voimassa olevia luovutusvoittoa koskevia säännöksiä. Osakkeiden myynnistä saatu luovutusvoitto on veronalaista pääomatuloa. Luovutusvoittoa laskettaessa voidaan soveltaa myös hankintameno-olettamaa.

Lue lisää TÄSTÄ

YRITYSTEN TOSIASIALLISTEN EDUNSAAJIEN REKISTERÖINTI KAUPPAREKISTERIIN 1.7.2020 MENNESSÄ

PRH muistuttaa, että yritysten on ilmoitettava tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin viimeistään 1. heinäkuuta 2020. Velvoite koskee pääsääntöisesti kaikkia pörssin ulkopuolisia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot, mutta tieto ilmoituksen rekisteröinnistä on julkinen. Ilmoittaminen kaupparekisteriin on maksutonta. Ilmoitus on tehtävä, vaikka yrityksellä ei olisi laissa määriteltyjä edunsaajia: Rahanpesulain mukainen edunsaaja on henkilö, joka omistaa yrityksestä suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta yli 25 prosenttia, jolla on yli 25 prosenttia yrityksen äänimäärästä tai joka muuten käyttää yrityksessä määräysvaltaa esimerkiksi osakassopimuksen mukaan.

Ilmoitusvelvoite perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin – se on siis pakollista tehdä. Rekisteröinnistä on hyötyä myös yritykselle itselleen: Kun yrityksen itsensä ilmoittamat tosiasialliset edunsaajatiedot ovat tarvittaessa helposti saatavilla, yrityksen on entistä sujuvampaa hoitaa esimerkiksi asiointia pankissa. Yritys myös säästyy myöhemmin mahdollisesti eteen tulevalta edunsaajatietoihin liittyvältä turhalta manuaaliselta tarkistus- ja korjaustyöltä. Ilmoittaminen osoittaa myös vastuullista yritystoimintaa ja lisää avoimuutta yritysten omistajuudesta.

Lue lisää TÄSTÄ

SUOMI AVAUTUU ASTEITTAIN: PÄIVITETYT TIEDOT RAJOITUKSIIN 1. KESÄKUUTA ALKAEN

Hallitus on päivittänyt ohjeistuksia rajoitustoimista. Kesäkuun alusta alkaen tulee lievennyksiä muun muassa kokoontumisrajoituksiin, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen sekä julkisten tilojen aukioloon. Myös ravintolat ja kahvilat avataan asiakkaille tietyin rajoituksin samaan aikaan. Hallituksen perjantaisen linjauksen mukaan kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita. TEM:n sivuilla on koonti rajoituksista ja suosituksista: TÄSTÄ

RAVINTOLOIDEN KORONATUET

Presidentti on 29.5. vahvistanut lain ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä. Valtioneuvosto antaa kesäkuun ensimmäisellä viikolla asetuksen voimaantulosta ja lain on tarkoitus tulla voimaan 5.6.2020. Mallissa on kaksi osaa, joista toinen tukee yrityksiä työllistämisessä ja toisella osalla hyvitetään rajoituksia ja tuetaan yrityksiä joustamattomien kustannusten hoitamisessa.

Uudelleentyöllistämisen tuella tuetaan ravitsemisyritysten valmiutta ja kykyä työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen. Tuen suuruus on 1 000 euroa kutakin tuen piiriin luettavaa työntekijää kohden. Tukea maksetaan työntekijästä, jolle yritys maksaa palkkaa vähintään 2 500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta. Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä oli laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa helmikuussa 2020. Tukea voidaan saada myös vuokratyöntekijöiden työllistämiseen. Toinen tukimuoto hyvittää osan ravitsemisyritykselle rajoitusvelvoitteen aikana kertyvistä vuokra- ja yms. joustamattomista juoksevista kustannuksista suhteutettuna ravitsemisyrityksen myynnin muutokseen. Hyvityksen määrää laskettaessa huomioidaan huhtikuun 2020 myynti suhteessa tammi-helmikuun 2020 keskimyyntiin tai huhti-toukokuun 2019 keskimyyntiin.

Yritykset saavat yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten yrittäjän tulee menetellä tuen tai hyvityksen saamiseksi. Ohjeet julkaistaan viimeistään lain voimaantulopäivänä tuen ja hyvityksen myöntämisestä ja maksamisesta vastaavan KEHA-keskuksen verkkosivuilla. Hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti lain voimaantulon jälkeen. Uudelleentyöllistämisentuen saaminen edellyttää sähköisen hakemuksen tekemistä. Haku avautuu mahdollisimman nopeasti lain voimaantulon jälkeen.

Lue lisää TÄSTÄ

KORONA-AVUSTUKSIA SEKÄ RAHOITUSTA YRITYKSILLE JA YRITTÄJILLE

Uusia avustusmuotoja on tuotu yrittäjien haettavaksi hankalassa koronatilanteessa. Mm seuraavia on haettavissa tällä hetkellä:
– Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista tukea voivat hakea osakeyhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat, jotka työllistävät vähintään kuusi työsuhteessa olevaa henkilöä.
– Usean yrittäjän yritykset sekä 1-5 työntekijää työllistävät yritykset voivat hakea korona-avustusta ELY-keskukselta
– Kuntien tuki yksinyrittäjille 2000 euroa.
– Valtion pääomasijoitusyhtiö Teollisuussijoitus pääomasijoittaa keskisuuriin yrityksiin (1 – 10 meur)
– Finnvera takaa yrityslainoja. Yrittäjän tulee olla yhteydessä omaan pankkiin.
Lisäksi yrittäjien väliaikaista työttömyysturvaa – työmarkkinatukea – on mahdollista saada 30.6.2020 asti.

YLEINEN YRITYSTUKI KEHITTÄMISAVUSTUSTEN TILALLE VALMISTEILLA

Hallitus linjasi neuvottelussaan 13.5.2020, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Uudella kustannustuella halutaan estää yritysten konkurssiaalto ja työpaikkojen menetykset. Tukea voisi saada kahdelta kuukaudelta. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.
Tuki tulee korvaamaan Business Finlandin ja ELY-keskusten myöntämät kehittämistuet, niiden haut suljetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Kuntien myöntämään yksinyrittäjätukeen ei tule muutoksia. Uutta kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia.

Lue lisää TÄSTÄ

YRITYKSEN APUKEINOT KORONATILANTEESSA KOOTUSTI
Talenom on koonnut tietopaketin yrityksille koronatilanteeseen. Tietopakettiin on koottu vinkkejä mm. maksuvalmiuden seurantaan poikkeusoloissa. Yhteenvedosta löytyy myös kootusti hallituksen päättämät tukitoimet yrityksille. Yhteenvetoa päivitetään jatkuvasti. Se löytyy osoitteesta:
https://korona.talenom.fi/