Markkinat

Tilitoimistomarkkina Suomessa on pirstaloitunut. Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan alalla oli vuonna 2019 yrityksiä 4 104 (vuonna 2018: 4 135) ja keskimääräinen yrityksen koko oli 2,9 (3,0) työntekijää. Tilitoimistomarkkinoilla on paljon yhden hengen toimistoja ja sivutoimisia yrittäjiä. Markkinan pirstaleisuus tarjoaa mahdollisuuden kasvulle ja luo skaalaetuja. Skaalaedut ovat huomattavia muun muassa tietojärjestelmissä, myynnissä ja markkinoinnissa sekä toiminnan järjestämisessä.

 

Tilitoimistopalveluiden markkina on defensiivinen, mikä johtuu yritysten lakisääteisestä tarpeesta järjestää kirjanpito. Markkina on Suomessa kasvanut lähes joka vuosi vuodesta 2001 lähtien finanssikriisistä ja Suomen bruttokansantuotteen ajoittaisesta supistumisesta huolimatta. Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston sekä sitä edeltävien Yritysrekisterin vuositilastojen mukaan tilitoimistomarkkinan keskimääräinen liikevaihdon vuosikasvu aikavälillä 2001–2019 oli 5,4 %.

 

Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan tilitoimistomarkkinan kokonaiskoko oli 1 219 (1 099) milj. euroa vuonna 2019, jolloin Talenomin markkinaosuus oli liikevaihdolla mitattuna 4,8 (4,4) %.


Toimintaympäristön kehittyminen

Tilitoimistomarkkinoihin vaikuttavat sekä asiakkaiden että tilitoimistoalan pyrkimys paperittomaan taloushallintoon sekä viranomaisten digitalisaatiohankkeet. Kirjanpitoa pyritään järjestämään siten, ettei asiakkaan kuitteja ja tulosteita käsitellä paperisesti, vaan nämä liikkuvat sähköisessä muodossa asiakasyrityksen ja kirjanpitopalvelun järjestäjän välillä. Tilitoimistopalveluita ja etenkin kirjanpitoa automatisoidaan, jolloin asiantuntijan rutiinityöstä vapautuva aika voidaan käyttää vaativimpiin työvaiheisiin. Toimintaympäristön muutokseen pystyvät vastaamaan ensisijaisesti suuret toimistot, joilla on eniten osaamispääomaa ja kyvykkyyttä investoida tuotekehitykseen. Pienten tilitoimistojen odotetaan kohtaavan haasteita kasvavien asiakasvaateiden kanssa, mikä tulee nopeuttamaan toimialan konsolidaatiota. Talenomin näkemyksen mukaan noin 60 % kotimaisesta tilitoimistomarkkinasta on vielä pienten tilitoimistojen hallussa.

 

Taloushallinnon voimakas digitalisoituminen muuttaa totuttuja toimintamalleja. Talenom pyrkii olemaan teknologisesti edelläkävijä ja panostaa edelleen merkittävästi ohjelmistokehitykseen. Yhtiön oman ohjelmistotuotannon osaaminen on merkittävä kilpailutekijä niin taloushallinnon palvelujen järjestämisessä kuin myös asiakkaille tarjottavien sähköisten ratkaisujen kehityksessä.

 

Talenomin näkemyksen mukaan asiakkaat odottavat tilitoimistoilta monipuolisempaa ja proaktiivisempaa palvelutarjontaa. Rutiinityön automatisointi ja sähköistyminen mahdollistavat palvelutarjonnan laajentamisen konsultatiivisempaan suuntaan. Palvelutarjonnassa keskitytään yhä enemmän rutiinityön ohessa toimimaan asiakasyhtiön johdon tukena liiketoiminnan kehittämisessä ja ohjaamisessa.

 

Asiakasyritysten toimintaympäristön monimutkaistuminen synnyttää kasvavaa tarvetta asiantuntijapalveluille sekä muille liiketoiminnan tukipalveluille. Asiakastarpeiden kehittyminen ajaa tilitoimistoja laajentamaan palveluitaan, mikä tarjoaa tilitoimistojen asiakkaille mahdollisuuden keskittää hankintojaan. Tätä kehitystä tukee asiakkaan ja tilitoimiston välinen verrattain tiivis asiakassuhde.

 

Tilitoimisto- ja pankkialan digitalisaatiomurros mahdollistaa edelläkävijälle palveluiden tuottamisen ja jakelun entistä tehokkaammin ja asiakasystävällisemmin. Alustatalous muuttaa työelämää: yrittäjyydestä tulee yhä useammalle ihmiselle tapa työllistää itsensä, ja näin ollen kysyntä taloushallintopalveluille kasvaa.

 

Lainsäädännön muutokset edistävät omalta osaltaan tilitoimisto- ja pankkialan digitalisaatiomurrosta. Huhtikuussa 2020 voimaan tulleen verkkolaskudirektiivin myötä elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada toiselta yritykseltä sähköinen lasku. Maksupalveludirektiivi PSD2 puolestaan velvoittaa pankkirajapintojen avaamiseen koko EU:n alueella, mikä mahdollistaa pankkipalvelujen liittämisen osaksi tilitoimiston palvelutarjontaa. Basel-säännökset ovat kiristäneet muun muassa pankkien vakavaraisuusvaatimuksia, mikä on luonut tarpeen pk-yritysten uusille rahoituskanaville.

 

 

Ota yhteyttä

Myynti

040 922 8800