fbpx

Yleistä hallinnosta

Talenom Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin lisäksi Talenom Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Talenom Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä.

Hallinnon järjestämiseksi Talenomin hallitus on määrittänyt Talenomin noudattaman hallintotavan, hallinnon periaatteet, toimintamallin, roolit, vastuut ja valtuudet jäljempänä kuvatulla tavalla.

Talenom noudattaa liiketoimintakatsausten, tilinpäätösten ja puolivuotiskatsausten laadinnassa kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä (International Financial Reporting Standards, IFRS).

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Talenomin hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Talenomin toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500