fbpx

Yritysvastuu Talenomilla

Talenom haluaa toimia aidosti vastuullisesti toimintaympäristönsä huomioiden. Talenomissa tiedetään, että vastuullisilla ratkaisuilla vaikutetaan myös omistaja-arvon kehitykseen.

 

YMPÄRISTÖ

Talenomilla ymmärretään, että maapalloja on vain yksi. Ja että yrityksen menestyminen ei voi tapahtua ympäristön kustannuksella. Tästä syystä Talenom on Green Office -sertifioitu tilitoimisto – ainoa laatuaan.

Merkittävä osa tilitoimistoista perustaa palvelunsa paperiin. Talenomilla tämä on huomattu siinä, että uudet asiakkaat siirtyvät yleensä mappinippu kainalossaan. Lähes poikkeuksetta myös Talenomin ostamat tilitoimistot luottavat paperiseen kirjanpitoon. Talenomilla tehdään toisin. Tositteista jo kolme neljäsosaa käsitellään täysin sähköisesti, tositteen syntyhetkestä kirjanpitotiliöintiin asti. Kun asiakas vaihtaa vanhan tilitoimistonsa Talenomiin, suurimmaksi syyksi hän kertoo nimenomaan sähköiset palvelut.

 

Yksi Talenomin ympäristöohjelman tavoitteista on nimenomaan toiminnan paperittomuus. Talenomin tuottamissa tilitoimistopalveluissa pyritään sekä asiakkaan taloushallinnon että ulkoistuspalveluiden järjestelyjen osalta täyteen paperittomuuteen. Vuonna 2019 Talenomin kirjaamista tositteista peräti 76,9 (76,7) prosenttia käsiteltiin täysin paperittomasti.

 

Ympäristöohjelman tavoitteisiin on kirjattu myös kiinteistöjen käytön tehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Kiinteistöjen käytön tehokkuutta Talenomilla mitataan työntekijöiden määrällä per neliö, ja tämä raportoidaan Green Office -vuosikellossa. Vuonna 2019 Talenomilla työskenteli
18,47 työntekijää toimitilaneliötä kohden. Kiinteistöjen energiatehokkuuteen Talenom kiinnittää huomiota seuraamalla sähkön, sekä osin lämmön ja veden, kulutusta toimipaikoissaan. Vuosittaisesta sähkökulutuksesta raportoidaan puolestaan WWF:lle.

 

Kolmantena tavoitteena Talenomin ympäristöohjelmassa on liikematkustamisen hallinta. Tätä mitataan ja raportoidaan vuosikellossa matkakulujen suhteena liikevaihtoon. Vuonna 2019 matkakulujen osuus liikevaihdosta oli 0,51 prosenttia (297 000 euroa). Työn vaatimissa
matkoissa Talenomin väki huomioi kestävän liikkumisen periaatteet. Ensisijaisesti hyödynnetään etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Kun matkustaminen on välttämätöntä, suositaan matkustusohjeen mukaisesti julkisia liikennevälineitä ja vältetään lentämistä. Kodin ja työpaikan väliseen liikkumiseen Talenom suosittaa kävelyä, pyöräilyä tai joukkoliikennettä. Etätyöhön kannustetaan.

 

Ympäristöasiat huomioidaan myös hankinnoissa. Kun ostetaan, ostetaan vain tarpeeseen, ja valitaan mieluusti kestäviä, ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Toimistolaitteissa suositaan energiamerkittyjä tuotteita, kuten Energy Star- tai TCO-merkillä varustettuja laitteita. Toimistotarvikkeilta puolestaan vaaditaan tuotteesta riippuen joutsenmerkki, FSC- tai FSC Recycled -merkki. Tuotteiden elinkaaressa huomioidaan kierrätys ja lajittelu. Kokouksissa tarjolla on hanavettä pullotetun veden sijasta. Palveluita hankittaessa selvitetään, että palveluntarjoaja toimii ympäristön näkökulmasta vastuullisesti.

Green Office WWF

 

IHMISET

Talenom on huolenpitävä tilitoimisto. Huolenpito tarkoittaa, että ihminen on keskiössä, on sitten kyse työntekijästä tai asiakkaasta. Talenomilla tiedetään, että mitä paremmin työntekijät voivat ja viihtyvät, sen paremmin he huolehtivat asiakkaista. Tyytyväiset työntekijät tuottavat tyytyväisiä asiakkaita.

 

Talenomille on myönnetty Great Place to Work -sertifikaatti. Se on kansainvälisesti arvostettu tunnustus, osoitus hyvästä työpaikasta ja suomalaisen työelämän suunnannäyttämisestä. Talenom on Suomen parhaiden työpaikkojen listalla toista vuotta peräkkäin. Eikä suotta. Talenomilla työntekijät ymmärretään yrityksen tärkeimmäksi voimavaraksi todellisuudessa, ei pelkästään juhlapuheissa.

 

Asiakastyytyväisyys on Talenomille sydämen asia, ja sitä mitataan säännöllisesti. Tyytyväisyys lähtee asiakkaan kiireettömästä kohtaamisesta. Sen päälle Talenom tarjoaa ymmärrystä eri toimialoilta, asiantuntevaa palvelua ja asioinnin helppoutta. Esimerkkinä helppoudesta Talenomilla on uusille asiakkaille räätälöity käyttöönottopalvelu. Asiakkaan tarvitsee ainoastaan ilmoittaa halustaan tulla Talenomille, talenomilaiset huolehtivat kaikesta muusta. Mahdollinen aiempi tilitoimistosopimus irtisanotaan ja tarvittava aineisto siirretään avaimet käteen -periaatteella – kohteliaasti ja hienovaraisesti tietenkin.

 

Talenomia kiinnostavat myös tulevaisuuden tekijät. Opiskelijayhteistyö on tiivistä ja tärkeää. Talenom tarjoaa harjoittelupaikkoja, ja on monelle nuorelle ensimmäinen oikea työpaikka.
Lisätietoa: Great Place to Work -sertifiointi

HYVÄ HALLINTO: KORRUPTION, RAHANPESUN JA LAHJONNAN TORJUNTA

Talenom Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

 

Hallinnointikoodin lisäksi Talenom Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Talenom Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä.

 

On selvää, että korruption, rahanpesun ja lahjonnan torjuntaan liittyvät teemat ovat Talenomille taloushallinnon palvelujen tarjoajana tärkeitä. Talenomilla on käytössä lahjonnan ja korruption vastaiset toimintaperiaatteet, ja yhtiö on laatinut toiminnastaan rahanpesulain edellyttämän riskiarvion.

 

Talenom on luonut toimintatapoja havaitakseen mahdollisia rahanpesuun viittaavia toimia sekä ohjeistanut ja kouluttanut henkilökuntaansa tällaisten tilanteiden varalle. Yhtiön henkilöstöohjeeseen on kirjattu toimet väärinkäytöksiä havaittaessa. Talenom on rahanpesulain nojalla ilmoitusvelvollinen Rahanpesun selvittelykeskukselle, mikäli rahanpesun tai terrorismin rahoittamisesta herää epäilys.

 

Talenomin tarjoamien palveluiden luonteesta johtuen Talenom kerää, tallentaa, käsittelee ja jakaa suuren määrän arkaluonteisia tietoja, kuten luottamuksellisia yritystietoja ja henkilötietoja asiakkaista, työntekijöistä ja toimittajista. Valtaosa tiedoista ylläpidetään ja tietoa siirretään sähköisesti yhtiön IT-järjestelmissä. Tällaisten tietojen väärinkäytön torjunta on keskeinen osa Talenomin riskienhallintaa.

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500