Familjeledigheterna förnyas – vad arbetsgivaren behöver veta om förändringen?

Blogg /
06.06.2022

Den väntade reformen av familjeledigheter träder i kraft 1.8.2022. Många har säkert hört talas om reformen och undrat vad den innebär i praktiken och vad som är bra att veta om den redan nu. Reformen har varit väntad, eftersom den kommer att ge betydligt mer flexibilitet när det gäller att ta ut familjeledighet. Man kan säga att den kommande reformen kommer att gynna såväl arbetsgivare, arbetsgemenskaper samt enskilda arbetstagare och deras familjer. Som följande tittar vi på vad arbetsgivaren behöver veta om förändringen.

Föräldradagpenningssystemet förnyas i sin helhet och med den uppdateras lagstiftningen, bl.a. vad gäller sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och semesterlagen. Den kommande familjeledighetsreformen ger familjerna mera möjligheter, valfrihet och flexibilitet då det gäller att ta ut familjeledigheter. Vad betyder detta i praktiken?

  • Det totala antalet lediga dagar ökar för båda föräldrarna.
  • Att hålla ledigheten blir mycket mer flexibelt än för närvarande.
  • Dagpenningarna och ledigheterna byter namn. De nuvarande moderskaps- och faderskapspenningarna avskaffas och ersätts med graviditets- och föräldrapenning.

Avsikten är att reformen på ett jämlikt sätt ska beakta alla familjesituationer, också olika familjekonstellationer och olika former av företagande. Reformen är väntad, pga. att familjeledigheter för närvarande inte fördelas jämnt inom familjerna, och detta försvagar särskilt kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och deras försörjning. Huvudmålen med familjeledighetsreformen är:

  • Jämn fördelning av familjeledighet i familjer, då båda föräldrarna har lika tillgång till dagpenning och ledighet.
  • Stärkande av jämställdheten i arbetslivet och inom familjerna.
  • Bättre beaktande av de olika familjetyperna och familjernas individuella behov.

De nya familjeledigheterna gäller familjer där barnets beräknade förlossningstid är 4.9.2022 eller senare eller där adoptivbarnet tas till vård 31.7.2022 eller senare. I dessa situationer får familjen föräldradagpenning tidigast från och med 1.8.2022, då den nya lagen träder i kraft. Om barnet föds i förtid innan reformen träder i kraft, tillämpas på barnet den tidigare sjukförsäkringslagen och föräldradagpenningen, oberoende av den beräknade tiden.

 

 

Förnyade familjeledigheter

Föräldradagpenningarna i och med reformen är särskild graviditetspenning, graviditetspenning och föräldrapenning. En gravid förälder kan nu mera flexibel lämna sitt arbete. Graviditetsledigheten kan inledas 30 vardagar före den beräknade förlossningstiden eller 14 vardagar före den beräknade förlossningstiden, efter överenskommelse med arbetsgivaren. FPA betalar gravidpenning för 40 vardagar.

Rätt till föräldrapenning har barnets förälder, som är barnets vårdnadshavare. FPA betalar föräldrapenning på basis av ett barn för sammanlagt 320 vardagar. Om barnet har två föräldrar som har rätt till föräldrapenning, får var och en av föräldrarna 160 vardagar. Nytt är också att en förälder kan överlåta högst 63 vardagar av sin egen kvot. Dessa dagar kan överlåtas till barnets andra förälder, barnets vårdnadshavare, egen make / maka eller den andra förälderns make / maka. I familjer med en förälder får denna båda kvoterna, dvs. 320 föräldrapenningdagar.

Föräldrapenningen behöver inte användas kontinuerligt, utan föräldrarna kan använda den under valfria perioder tills barnet fyller två år eller två år har förflutit sedan adoptivbarnet tagits i vård. Arbetsavtalslagen begränsar möjligheterna för anställda att ta ut föräldraledighet i högst fyra perioder per barn. Partiell föräldrapenning ger också flexibilitet för samordning av familjeledigheten. Föräldrar kan få föräldradagpenning för samma barn, samtidigt under högst 18 arbetsdagar.

I samband med familjeledighetsreformen införs en helt ny ledighet för anhörigvård i arbetsavtalslagen, som baseras på direktivet om balans i arbetslivet. Det är fråga om en obetald ledighet som en arbetstagare kan ta ut för att vårda en anhörig högst fem dagar om året.

 

Inverkan på framtiden

Familjeledighetsreformen har många effekter och en del av effekterna sträcker sig långt in i framtiden. Reformen kommer att påverka såväl familjer och barn som arbetslivet och samhället som helhet. Huvudsyftet med reformen är en jämnare fördelning av familjeledigheten mellan föräldrarna. Detta beräknas ha en positiv inverkan på kvinnornas karriär och arbetsmarknadsposition och därigenom också på löneutvecklingen och den framtida pensionens storlek. En jämnare fördelning av ledigheterna påverkar också arbetsgivarna och arbetsgemenskaperna, då båda föräldrarna på lika villkor kan vara föräldralediga.

I löneadministrationen sköter vi familjeledigheter och FPA-ansökningar till arbetsgivaren på samma sätt som tidigare, när tidpunkterna för familjeledigheten har meddelats. Familjeledighetsreformen innebär inga ändringar i lagstiftningen om arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet. Vi följer nu med hur man i riksomfattande kollektivavtal beaktar de förnyade familjeledigheterna. Löneförvaltningsexperten kan i fortsättningen begära förtydliganden om de anmälda familjeledigheterna, eftersom reformen tillämpas parallellt med den gamla lagstiftningen till och med år 2024.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig

"*" indicates required fields