fbpxAjankohtaista | Talenom
Uutiset 31.12.2019

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: joulukuu 2019

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA


Palkanlaskennan tärkeät luvut 2020

Palkanlaskentaan liittyviä tärkeitä lukuja ja prosentteja on vahvistettu vuodelle 2019. Ohessa nämä kootusti TÄSTÄ

Koneista ja kalustosta korotetut poistot verotuksessa vuosina 2020-2023

Verolakien muutokset on vahvistettu: Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen saa tehdä kalenterivuosina 2020-2023 käyttöön ottamastaan irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvasta koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenosta kaksinkertaisen poiston. Vuotuinen enimmäispoisto on siten 25 prosentin sijasta 50 prosenttia.

Verohuojennus koskee kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta. Sen sijaan korotettua poistoa ei voi tehdä käytettyinä hankittujen hyödykkeiden hankintamenoista. Tätä eduskunta ei hyväksynyt perusteluna se, että se ei halunnut kannustaa vähemmän ilmastoystävällisten koneiden käyttöönottoon. Tuplapoistot koskevat kaikkia toimialoja, myös palvelualoja. Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä investointeihin. Tuplapoistot tarkoittavat sitä, että poistot voidaan verotuksessa tehdä nopeammin eli verotusta lykätään verrattuna normaaliin poistotapaan.


Muita tuloverotukseen säädettyjä muutoksia vuodelle 2020

Tuloverotuksen osalta on vahvistettu seuraavaa vuodelle 2020:
 • valtion tuloveroasteikon tulorajoja korotettiin noin 3,1 prosentilla
 • työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä kertymä- ja poistumaprosentteja samoin kuin kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotettiin
 • kunnallisverotuksen ja valtionverotuksen eläketulovähennyksiä muutettiin
 • kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennettiin 2 250 euroon ja vähennettävä prosenttiosuutta kustannuksista alennettiin työkorvausten osalta 40 prosenttiin ja palkkojen osalta 15 prosenttiin.
 • asuntovelan korkokojen vähennyskelpoista osuutta pienennettiin kymmenellä prosenttiyksiköllä vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin viidellä prosenttiyksiköllä vuosittain. Vuodesta 2023 alkaen asuntovelkojen korkovähennysoikeus poistuu kokonaan.
 • työnantajan maksamien muuttokustannusten veronalaista osuutta huojennettiin siten, että veronalaista ansiotuloa on 50 prosenttia työnantajan maksamista muuttokustannuksista.
 • ulkomailta tulevan avainhenkilön palkan lähdeveroprosenttia alennettiin 35 prosentista 32 prosenttiin.
 • verotusyhtymän käsitettä supistettiin.
Lisäksi
 • tulorekisterin tietosisällön laajentaminen eläke- ja etuustuloilla siirtyy vuodesta 2020 vuoteen 2021.
 • Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä otetaan käyttöön rajat ylittäviä järjestelyjä koskeva pakollinen automaattinen tiedonvaihto.
 • Suomi ottaa käyttöön ns. exit tax -säännökset. Säännösten perusteella tilanteissa, joissa yritys siirtää varoja tai kotipaikan ulkomaille, varojen realisoitumaton arvo katsotaan veronalaiseksi tuloksi silloin, kun varoja siirretään Suomen ulkopuolelle ilman, että tapahtuu verotuksen realisoivaa luovutusta.

Lähde: taxfax 30.12.2019


Katso-tunnisteen käyttö päättyy vuonna 2020

Verohallinto tiedottaa, että Katso-tunnistautumista ja Katso-valtuutuksia voi käyttää Verohallinnon palveluissa vuoden 2020 loppupuolelle. Sen jälkeen käytössä ovat vain Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet, joita voi jo nyt hyödyntää. Mikäli veroasioita hoidetaan toisen puolesta, Verohallinto suosittaa siirtymistä jo nyt Suomi.fi-valtuuksiin.

Lähes kaikki yritykset tai yrittäjät, jotka on rekisteröity YTJ- tai kaupparekisteriin, voivat hoitaa veroasioita jo nyt Suomi.fi-valtuuksilla. Niille, jotka eivät vielä voi siirtyä Suomi.fi-valtuuksiin, ratkaisut laaditaan vuoden 2020 aikana.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2019/katso-tunnisteita-ja--valtuutuksia-voi-k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4-vuoden-2020-loppupuolelle/?utm_source=Nro%2074%20-%20Ty%C3%B6tt%C3%B6myysvakuutusmaksut%20vuonna%202020%20%2F%20Katso-tunnisteen%20k%C3%A4ytt%C3%B6%20p%C3%A4%C3%A4ttyy%20%2F%20Virvoitusjuomien%20valmistevero%20%2F%20Muutoksia%20Patentti-%20ja%20rekisterihallituksen%20maksuihin&utm_medium=email&utm_campaign=


Ensi vuoden verokortit ovat nyt saatavilla OmaVerossa – tulevat voimaan helmikuun alussa

Verohallinto tiedottaa, että kaikkien suomalaisten ensi vuoden verokortit ovat nyt saatavissa OmaVerossa. Postissa verokortit ovat perillä tammikuun loppuun mennessä. Niille asiakkaille, jotka ovat ottaneet käyttöön sähköisen viranomaisasioinnin eli Suomi.fi-viestit, verokorttia ei enää lähetetä postissa. Sen sijaan he ovat saaneet uudesta verokortista ilmoituksen sähköpostiinsa. Sähköisten viranomaisviestien käyttöön ottamiseen osoitteessa Suomi.fi/viestit tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Käyttöönotto kestää alle minuutin.

Uusi verokortti tulee voimaan helmikuun alussa. Tammikuun ansioita verotetaan vuoden 2019 verokortin mukaan. Vuoden 2019 verokortin tuloraja nollaantuu vuoden lopussa, ja tammikuun tuloja verotetaan vanhan verokortin perusteella. Vuoden 2020 tuloraja on laskettu helmikuun alusta. Verokortin mukana tulevan päätöksen avulla voi tarkastaa tulot ja vähennykset. Jos tiedoissa on korjattavaa, kannattaa tehdä muutosverokortti. Muutosverokortin voi tehdä itse OmaVerossa, jossa voi halutessaan myös käyttää tulorekisteriin ilmoitettuja tulotietoja laskennan pohjana. Muutoksia voi tehdä pitkin vuotta, jos tulot tai vähennykset muuttuvat. Jos muutosverokortin tekee joulukuussa, se tulee voimaan jo vuoden alusta.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2019/ensi-vuoden-verokortit-ovat-nyt-saatavilla-omaverossa--tulevat-voimaan-helmikuun-alussa/


Vähäiset kilpailupalkinnot verovapaiksi

Eduskunta on päättänyt, että kilpailupalkinto ei ole veronalaista tuloa, jos sitä ei voida pitää ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana, työ- tai käyttökorvauksena ja verovuonna saatujen kilpailupalkintojen arvo on yhteensä enintään 100 euroa. Muutos tulee voimaan vuoden 2020 alusta.


Ulkomailta tulevien avainhenkilöiden lähdeverotus

Verohallinto on julkaissut 16.12.2019 päivätyn kannanoton ulkomailta Suomeen tulevien avainhenkilöiden lähdeverotuksesta. Ulkomailta tulevalta Suomessa yleisesti verovelvolliselta palkansaajalta (avainhenkilö) perittävä lähdevero alenee vuodesta 2020 alkaen 35 prosentista 32 prosenttiin.

Työnantaja voi periä vuoden 2020 alusta alkaen palkasta oma-aloitteisesti lähdeveroa lain edellyttämän määrän 32 %, vaikka avainhenkilölle aikaisemmin myönnetyssä ja edelleen vuonna 2020 voimassa olevassa lähdeverokortissa olisikin lähdeveron määräksi merkitty 35 %. Palkansaajan ei siten tarvitse hakea uutta avainhenkilön verokorttia lain muutoksen johdosta, jos olosuhteet säilyvät samoina kuin alkuperäisellä hakemuksella on esitetty.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2019/avainhenkil%C3%B6lt%C3%A4-voidaan-peri%C3%A4-l%C3%A4hdeveroa-32--vuodesta-2020-alkaen/

 

VEROHALLINNON OHJEET

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan. Viimeisimmistä ohjeista poimintoja lyhyesti:

Yhtenäistämisohje vuoden 2019 verotuksesta

Verohallinto on julkaissut 12.12.2019 päivätyn ohjeen Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2019 toimitettavaa verotusta varten. Ohjeessa annetaan mm arvot työhuonevähennyksen ja matkavähennysten osalta tilanteissa, joissa verovelvollisella ei ole esittää tarkempaa selvitystä verotuksen perusteeksi.
 

Lue lisää

Jos selvitystä suuremmista kustannuksista ei esitetä, työhuonevähennyksenä myönnetään seuraavat määrät:

1.    niille verovelvollisille, joille työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja jotka käyttävät työhuonetta pääansiotulonsa hankkimiseksi, kuten esimerkiksi freelancer-toimittajille; 900 euroa/vuosi.
2.    niille verovelvollisille, jotka käyttävät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulonsa tai pysyväisluontoisten tai huomattavien sivutulojensa hankkimiseksi, kuten esimerkiksi eri oppilaitosten opettajille ja sivutoimisille isännöitsijöille tai komitean sihteereille tai maataloudenharjoittajalle tai elinkeinonharjoittajalle, 450 euroa/vuosi.
3.    sekä niille verovelvollisille, jotka käyttävät asuntoa satunnaisten sivutulojen hankkimiseksi ja metsätaloudenharjoittajalle, 225 euroa/vuosi.

Jos molemmat aviopuolisot käyttävät työhuonetta, vähennyksen määrä on puolisoilla yhteensä 675 euroa/vuosi.

Kaikissa tulolähteissä ja tulolajeissa myönnettyjen työhuonevähennysten yhteismäärä voi olla enintään 900 euroa verovuodessa.

Työhuonevähennys voidaan myöntää myös kotona etätyötä tekevälle verovelvolliselle. Jos verovelvollisen etätyöpäivien lukumäärä verovuonna on enintään 50 % työpäivien kokonaismäärästä, voidaan hänelle myöntää työhuonevähennystä edellä mainitun kohdan 2 mukaan. Jos etätyöpäivien määrä on yli 50 % työpäivien kokonaismäärästä, voidaan vähennys myöntää kohdan 1 mukaan. Vähennys myönnetään täysimääräisenä, vaikka työnantaja olisi järjestänyt verovelvolliselle työhuoneen työpaikalle.

Matkakustannusten osalta yhtenäistämisohje sanoo, että jos verotuksessa vähennykseen oikeuttavien ajojen kustannusten todellista määrää ei pystytä selvittämään, ajoneuvokuluina voi vähentää seuraavat määrät:
- oma auto 0,25 euroa/km
- moottoripyörä 0,16 €/km
- mopo 0,09 €/km
- mönkijä 0,98 €/km
- moottorivene 0,76 €/km
- autoon kiinnitetty peräkärry 0,07 €/km
- käyttöetuauton polttoainekulut 0,10 €/km

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48275/verohallinnon-yhten%C3%A4ist%C3%A4misohjeet-vuodelta-2019-toimitettavaa-verotusta-varten/
 

MUITA UUTISIA

 

PERUSKORKO LASKEE

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi -0,25 prosenttia vuoden 2020 tammikuun alusta kesäkuun loppuun asti. Peruskorko on heinäkuusta 2019 alkaen ollut 0,00 prosenttia.

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/peruskorko-laskee-0-25-prosentti-2
 

OSAKESÄÄSTÖTILI YKSITYISHENKILÖILLE KÄYTTÖÖN VUODEN ALUSTA

Uusi sijoitusmuoto, osakesäästötili tulee käyttöön vuodenvaihteessa. Osakesäästötilin sisällä voi ostaa ja myydä pörssiosakkeita niin, että yksittäisistä myynneistä ei täydy maksaa veroa. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta silloin, kun sieltä nostetaan rahaa.
 

Lue lisää

Osakesäästötilille voi tehdä talletuksia 1.1.2020 alkaen. Tilille voi sijoittaa enintään 50 000 euroa rahaa yhdellä kertaa tai useampana talletuksena. Osakesäästötilille voi siirtää vain rahaa – sinne ei voi siis siirtää omistamiaan osakkeita.

Osakesäästötilissä on erikseen rahatili ja osakkeiden säilytystili. Tilin sisällä voi ostaa ja myydä sijoituskohteita ilman veroja. Myös saatuja osinkoja ja korkotuloja voi sijoittaa tilin sisällä uusiin osakkeisiin. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta siinä vaiheessa, kun varoja nostetaan pois tililtä. Osakesäästötililtä voi nostaa vain rahaa, joten mahdolliset osakkeet pitää myydä ennen nostamista. Jos osakesäästötili tuottaa tappiota, tappion voi vähentää pääomatuloista sinä vuonna, kun osakesäästötili lopetetaan. Tappiota ei siis vähennetä varoja nostettaessa.

Kun varoja nostetaan osakesäästötililtä, varat jaetaan tuottoon ja pääomaan. Tuotto on veronalaista tuloa, mutta pääoman osuus nostosta ei ole veronalaista. Pankki tai muu palveluntarjoaja laskee tuoton asiakkaan puolesta ja perii ennakonpidätyksen, joka on 30 % tuotosta.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2019/osakes%C3%A4%C3%A4st%C3%B6tili-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-vuodenvaihteessa/
https://vm.fi/osakesaastotili
 

UUSI TYÖAIKALAKI PÄHKINÄNKUORESSA

Vuoden alusta muuttuva työaikalaki vastaa työmarkkinoilla ja työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin, kuten ajasta ja paikasta riippumattoman työnteon yleistymiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut yhteen uuden työaikalain pääkohdat.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-tyoaikalaki-pahkinankuores-2
 

SÄHKÖISEN VALTUUTUKSEN LUOMINEN VIRANOMAISPALVELUIHIN HELPOTTUU VUODENVAIHTEESSA

Sähköisen asioinnin sujumisessa keskeistä on se, kuinka hyvin asiakkaan sähköinen tunnistaminen ja asiakkaan mahdollisuus valtuuttaa toinen henkilö asioimaan puolestaan sähköisen valtuutuksen perusteella onnistuvat. Jatkossa sähköisten valtuutusten rekisteröinti olisi mahdollista muutoinkin kuin Väestörekisterikeskuksen sähköiseen palveluun tunnistautumalla. Rekisteröinti olisi mahdollista esimerkiksi käyntiasioinnin yhteydessä siten, että valtuuttajan henkilöllisyys ja toimivalta tarkistetaan tarvittaessa rekisteröinnin yhteydessä toimitettavista asiakirjoista.

Vuodenvaihteessa voimaan tulevan lainmuutoksen on tarkoitus helpottaa viranomaispalveluihin valtuuttamista. Muutoksella edistetään myös ulkomaan kansalaisten tunnistautumista viranomaispalveluihin: ulkomaan kansalaiset voisivat tunnistautua viranomaispalveluihin esimerkiksi uudella Digi- ja väestötietoviraston tarjoamalla ulkomaan kansalaisen tunnistusvälineellä. Muutos mahdollistaa myös entistä joustavamman palvelun asiakkaille: valtuutusten rekisteröintiin sekä ulkomaan kansalaisen tunnistusvälineen myöntämiseen liittyviä avustavia tehtäviä voitaisiin hoitaa myös yhteispalvelussa.

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sahkoisen-valtuutuksen-luominen-viranmaispalveluissa-helpottuu-vuodenvaihteessa


 

Ajankohtaista

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500

Yksinkertaistettu yhteydenotto